лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Література

  1. Котюк В. О. Загальна теорія держави і права: Навч. посіб. — К.: Атіка, 2005. — 456 с.
  2. Теорія держави і права: Навч. посіб. / За заг. ред. С. Л. Лисенкова, В. В. Копєйчикова. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 368 с.
  3. Федоренко Г. О. Загально-теоретичні проблеми функціонування держави в умовах регіоналізації // Право України. — 2004. — № 11. — С. 129—131.
  4. Федоренко Г. О. Поділ та єдність влади: інтеграційні механізми на парламентському рівні // Там само. — 2002. — № 11. — С. 13—15.
  5. Федоренко Г. О. Розподіл влади та її єдність: місце законодавчої влади на етапі державно-правової реформи // Там само. — 1998. — № 7. — С. 7—8.
  6. Якубенко В. Напрями підвищення ефективності реалізації принципів соціальної держави // Українське право. — 2003. — № 1. — С. 100—106.


Проста (унітарна) державаце така держава, складові якої не мають власного державного суверенітету і решти ознак держави та не можуть бути суб’єктами політичних міжнародних відносин (наприклад, Україна, Польща, Болгарія, Румунія та ін.).
Складна державаце така держава, що складається з окремих державних утворень чи кількох суверенних держав, які мають усі ознаки держави, зокрема, і державний суверенітет, але певну частину своїх суверенних прав, переважно у сфері зовнішньої політики, передали центральним федеральним органам держави.
Федерація — це тривалий союз окремих суверенних держав, які об’єдналися на добровільній основі, створили єдину державу і передали частину своїх суверенних прав центральним федеральним (союзним) державним органам.
Конфедерація — це тимчасовий союз суверенних держав, які добровільно об’єдналися для досягнення спільних цілей у політичній, економічній або військовій сферах.
Імперія — це велика і складна держава, котру утворюють території суверенних держав, які позбавлені політичного й економічного суверенітету внаслідок завоювань, колонізації та інших форм експансії.
Політичний режимце методи здійснення політичної влади, кінцевий політичний стан у суспільстві, який складається в результаті взаємодії та протиборства різних політичних сил, функціонування всіх політичних інститутів і характеризується демократизмом чи антидемократизмом.
Державний режимсукупність способів, форм і методів державного керівництва, різновид політичного режиму, оскільки держава і державна влада — політичні явища.
Демократичний державно-правовий режим — сукупність форм, методів, принципів і засобів, за допомогою яких реалізується державна влада в інтересах народу; це процес реалізації державної політики, основних завдань, цілей і функцій держави всією системою органів державної влади за допомогою режиму законності; він виражається в формах, засобах і методах, за яких розвиваються різноманітні форми демократії, утверджується режим законності й правопорядку, забезпечення основних прав і свобод людини та громадянина й багато інших демократичних і моральних цінностей; його різновидами є демократично-ліберальний, демократично-консервативний, демократично-радикаль­ний, демократично-правовий.
Антидемократичний державний режим — сукупність форм, принципів і засобів, за допомогою яких державна влада реалізується у вузькогрупових, класових інтересах тощо; це процес реалізації державної політики через здійснення нецивілізованих, варварських, деспотичних, тиранічних та інших антидемократичних методів і прийомів, що спричинює беззаконня, обмеження основних прав і свобод людини та громадянина, форм безпосередньої та представницької демократії тощо; його різновидами є деспотичний, фашистський, тиранічний, теокра­тичний, диктаторський, тоталітарний, комуністичний тощо.

Теми рефератів
1. Вітчизняна та світова політико-правова думка про принцип поділу влади та про принцип єдиновладдя.
2. Об’єктивні умови й ідеологічне підґрунтя формування антидемократичного державно-політичного режиму.
3. Форма державного правління в Україні та її розвиток у сучасних умовах.
4. Парламентська та президентська республіки: їх особливі ознаки, відмінності й умови формування.
5. Політичний (державний) режим сучасної України.
Питання для дискусій
1. Алексіс де Токвілль у своїй праці «Демократія в Аме-
риці» (1835—1840) зазначав: «Вади і слабкості демократичної форми правління лежать на поверхні, для їх доведення мож-
на навести очевидні факти. Водночас сприятливий вплив такої форми правління здійснюється непомітно. Її недоліки вра-
жають з першого погляду, а позитивні якості відкриваються з
часом».
Спробуйте визначити основні недоліки та переваги демократичної форми держави. Обґрунтуйте свою відповідь, посилаючись на відповідні політико-правові ідеологічні теорії видатних мислителів, державознавців.
2. Чому видатний мислитель давньої Греції Арістотель, аналізуючи найкращу форму державиполітію — у своїй праці «Політика» обстоював ідею пріоритетності так званих середніх людей? Обґрунтуйте свою відповідь.
3. У своїй праці «Про право війни та миру» (1625) видатний голландський юрист та громадський діяч Гуго де Гроот Гроцій зазначав: «Під верховною владою… я розумію ту, яка встановлюється вільним народом, а не ту, яка набувається над народом за правом війни. Вільний народ більш керується надією, ніж острахом, підкорений — більш острахом, ніж надією, оскільки перший намагається покращити життя, а другий — лише запобігти смерті; перший намагається жити для себе, другий — вимушений віддатися переможцю, тому ми і говоримо про те, що останній перебуває в рабстві, а перший — в свободі. Отже, мета верховної влади, що набувається будь-ким за правом війни, це, скоріше, панування і володіння рабами, ніж підданими».
Проаналізуйте відмінність демократичного державно-право­вого режиму від антидемократичного. Обґрунтуйте свою відповідь, використовуючи найкращі надбання вітчизняної та світової політико-правової думки.
 Питання для самоконтролю
1. «... Вища мета, що являє собою повну реалізацію ідеї, полягає в гармонійному поєднанні задля втілення загального блага. Звідси чотири давновідомі і всіма визнані образи правління: монархія, аристократія, демо-
кратія, мішане правління. Кожна з цих форм має свою перевагу, свій устрій і власні способи дії; кожна сприяє відомим суспільним потребам або відомому рівню розвитку, чим і виправдовується існування кожної з цих форм. Проте ідеалом, вочевидь, може бути лише мішане правління, оскільки тільки воно передбачає усю повноту державних елементів, а ідеал, як відомо, полягає в гармонійному поєднанні усіх елементів...»
Проаналізувавши зазначені положення з праці Бориса Чичеріна «Філософія права» (1900), спробуйте висловити й обґрунтувати власну думку з цього приводу, використовуючи найкращі надбання вітчизняної та світової політико-правової думки.
2. Деякі унітарні держави мають автономні державні утворення (автономні республіки, краї, округи, провінції тощо). До таких держав, зокрема, належать Україна, Італія, Королівство Іспанія та ін. Поясніть відмінність таких унітарних держав від федеративних держав, які також складаються з відповідних державних утворень.
3. Проаналізуйте засади розподілу та взаємодії держав­ної влади парламентської республіки в Україні та спро­буйте висловити власні пропозиції щодо її вдосконалення в сучасних умовах, використовуючи при цьому найкращі надбання вітчизняної та світової політико-правової думки.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.