лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Вступ

 

У системі юридичних знань теорія держави і права є фундаментальною методологічною наукою.
Мета даноїнавчальної дисципліни — засвоєння ком­плексу загальних базових знань про державно-правові явища, державно-правову організацію суспільства; отри­мання уявлень про основні категорії, що відображають особливі властивості держави і права; з’ясування закономірностей становлення та розвитку загальнотеоретичної юридичної науки та значення загальнотеоретич­них знань для наступної практичної діяльності тощо.
Слід зазначити, що в процесі розробки програмних питань даного курсу постала нагальна необхідність надати більшу увагу закономірностям становлення та розвитку загальнотеоретичної юридичної науки, оскіль­ки це природно відповідає об’єктивним вимогам сучасного світу. Враховуючи інтегративні процеси нашої держави, входження її до спільноти міжнародних організацій, участь в програмах ООН, тенденції світової глобалізації, а також перспективи розвитку освіти в Україні в контексті Болонського процесу, — особливо важливим є вивчення української державно-правової думки в контексті становлення світової політико-пра­вової ідеології. У зв’язку з цим для поглибленого вивчення даного курсу в сучасних умовах існує нагальна необхідність вивчення історії становлення та розвитку загальнотеоретичної юридичної науки в процесі розвит­ку світової та вітчизняної політико-правової ідеології (розділ ІІ).
Структура даного курсу побудована з використанням загальнонаукових методів, одним із яких є метод «від загального до конкретного», що природно необ-
хідно в процесі вивчення закономірностей становлення і розвитку явищ державно-правової дійсності як невід’ємних складових єдиного всеохоплюючого соціального організму.
У зв’язку з цим, зокрема, розділ ІІІ «Особливості сучасного розуміння сутності держави» включає такі логічно взаємопов’язані блоки тем:
Блок 1. Державогенез (теми 5—7), де розкривається зміст поняття «державогенезу» у широкому його розумінні, тобто включаючи питання походження держави, державної влади, її взаємозв’язку з політичною владою та народовладдям; аналізуються питання типології держави, її сутності, значимості правової соціальної держави як гаранта прав і свобод людини тощо.
Блок 2. Організаційно-політичний механізм реалізації функцій держави (теми 8, 9), де розглядаються форми держави, її механізм та функції.
Розділ ІV «Особливості сучасного праворозуміння» включає такі логічно взаємопов’язані блоки тем:
Блок 1. Право, його сутність та форми прояву. Юридична карта світу (теми 10—12), де розглядаються питання щодо домінування різних концепцій праворозуміння та відповідного прояву певних форм права в тих чи інших правових системах, які, своєю чергою, об’єднуються у відповідні правові сім’ї.
Блок 2. Механізм правового регулювання (теми 13—24), де розкривається зміст механізму правового регулювання у широкому розумінні цього поняття, тобто включаючи не лише вироблення диспозиції, гіпотези тощо (в процесі нормотворчої діяль­ності), а й враховуючи, передусім, відповідний соціально-еко­номічний, політичний ґрунт, де відбувається їх формування, певний рівень правової культури, правосвідомості тощо.
Завдання дисципліни: усвідомлення її фундаментального характеру, врахування широкого діапазону зв’язків не тільки з філософськими, економічними та політологічними вченнями, а й з галузевими науками; глибоке засвоєння закономірностей формування, функціонування та розвитку держави і права, яке є підґрун­тям як у вивченні галузевих і прикладних навчальних юридичних дисциплін, так й у правильному розумінні приписів чинного законодавства та державно-правової практики.
Предметом вивчення дисципліни є загальні й специфічні закономірності виникнення, розвитку і функціонування державно-правової організації суспільства, держави і права, що розглядаються як цілісні соціальні інститути, а також система основних понять і категорій юриспруденції.
У результаті вивчення «Теорії держави і права» студенти повинні:
Знати:

 • Предмет, методи пізнання та місце в системі юридичних наук.
 • Виникнення уявлень про державу і право в країнах стародав­нього світу.
 • Становлення та розвиток державно-правової ідеології у країнах Західної Європи, Північної Америки та в Росії.
 • Особливості розвитку вітчизняної державно-правової ідеології.
 • Держава: її походження та поняття.
 • Сутність та типи держави. Правова, соціальна держава як гарант здійснення та захисту прав людини.
 • Місце держави в політичній системі суспільства.
 • Форми держави.
 • Держава: її мета, механізм та функції.
 • Право: його поняття, сутність, функції та принципи.
 • Джерела (форми) права.
 • Правові сім’ї світу: порівняльна характеристика.
 • Право в системі соціально-політичних явищ, цінностей і матеріальних відносин.
 • Правосвідомість, правове виховання та правова культура: поняття та взаємодія.
 • Нормотворча діяльність: поняття, види та стадії.
 • Норми права в системі соціальних норм: поняття, види та структура.
 • Система права та система законодавства: поняття, зміст і співвідношення.
 • Форми реалізації норм права: поняття та види.
 • Застосування права як особлива форма його реалізації.
 • Правовідносини: поняття, склад, підстави виникнення, зміни та припинення.
 • Правопорушення: поняття та склад.
 • Юридична відповідальність: поняття та види.
 • Законність, правопорядок, дисципліна.

Вміти:

  • Давати характеристику державно-правовим явищам.
  • Давати характеристику основним етапам розвитку світової та вітчизняної політико-правової ідеології.
  • Виявляти особливі ознаки юридичних категорій.
  • Виявляти відмінні та спільні риси при порівнянні тих чи інших понять державно-правової дійсності тощо.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.