лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Тема 8. Форми державиРозглянувши певний блок питань, присвячених державогенезу, варто перейти до аналізу базових принципів організації та функціонування органів державної влади за різних політичних, соціально-економічних та інших умов, відповідних механізмів спів­відношення та взаємодії, які існують на різних державно-влад­них рівнях, тощо. Крім того, слід особливо зауважити на тому, що вивчення питань даної теми допомагає узагальнити кращий досвід державного будівництва задля його використання у подаль­шій теоретичній та практичній діяльності.
З філософського погляду категорії «зміст» і «форма» дуже тіс­но взаємопов’язані і становлять ніби певну систему; елементи і процеси, притаманні системі, є її змістом лише як певним чином організовані, тобто лише як такі, що існують у певній формі (поза формою елементи і процеси не являють собою зміст), а форма — завжди внутрішня структура і зовнішній вираз змісту (відповідно виступаючи як зовнішня і внутрішня форма), єдність змісту і форми — це відношенням їх взаємопроникнення. У єдності змісту і форми визначальним є зміст, оскільки він зумовлений своїм походженням, а також метою та призначенням певного явища. У зв’язку з цим форма — продукт саморозвитку змісту, його певний аспект; водночас як організація змісту форма в певному розумінні також дещо впливає на зміст. Таким чином, форма держави зумовлена її змістом, що, в свою чергу, пов’язаний з її походженням, також з її метою, призначенням, а врешті-решт — з її сутністю.
Повну уяву про форму конкретної держави дає аналіз трьох її складових: форми правління, форми державного устрою, форми державного режиму. Таке розуміння форми держави дістало в літературі назву «у широкому значенні цього поняття». «У вузькому розумінні» форму держави розглядають лише як форму державного правління.
Питання щодо форми державного правління як однієї зі складових категорії форми держави (у широкому її розумінні — див. схему 8.1) належить розглядати саме в контексті вивчення держави як форми політичної організації суспільства, носія та чинника суспільної влади, оскільки джерелом влади може бути визнана воля однієї особи, певної панівної верстви або воля усього народу.
Схема 8.1

ФОРМИ ДЕРЖАВИ

Поняття «ФОРМА ДЕРЖАВИ»
розглядається:

1. У широкому значенні
як форма державного правління;
форма державного устрою;
форма державного режиму.
2. У вузькому значенні — лише як форма державного правління

ФОРМА
ДЕРЖАВНОГО
ПРАВЛІННЯ
Порядок організації, спів­відношення та взаємодії вищих органів державної влади, що здійснюється або на засадах єди­новладдя або на засадах поділу влади

ФОРМА
ДЕРЖАВНОГО,
РЕЖИМУ
Сукупність форм і методів здійснення держав-
ної влади, які характеризуються або ознаками народовладдя (демократичний режим), або про­явами узурпації влади (антидемократичний ре­жим)

ФОРМА
ДЕРЖАВНОГО
УСТРОЮ
Територіальна організація держави, що може виражатися або в простій (унітарній), або в складній (федератив­ній, конфедеративній) формах

При цьому слід особливо наголосити, що такий підхід до критеріїв виділення форм державного правління склався історично, ще починаючи з часів стародавнього світу та епохи середньовіччя; оскільки, з одного боку, здавалася суттєвою кількість пануючих (правителів) — один, небагато, більшість, а з іншого, — характер правління (у чиїх інтересах правлять — в особистих, вузькогрупових чи загальносоціальних); відповідно до цього виділяли три пари форм державного правління, які нібито мають тенденцію переходити одна в одну за законом кругообігу: монархія — в тиранію, аристократія — в олігархію, демократія — в охлократію; при цьому на протидію цьому закону мислителі висували мішану форму як гармонійне поєднання монархічних, аристократичних та демократичних елементів (зокрема, Нікколо Мак’явеллі зазначав, що «... Лікург встановив своїми законами у Спарті порядок, за яким і Цар, і Аристократи, і Народ отримали кожен свою частину, так що держава його проіснувала більш ніж вісімсот років у великій шані та в повному спокої...»).
Сучасна правова доктрина розрізняє форми державного правління не лише за джерелами влади та способами їх формування, а й за засадами співвідношення та взаємодії відповідних вищих органів державної влади (схема 8.2).
Саме враховуючи останній критерій усі форми державного правління можна поділяти на такі, що діють на засадах єдиновладдя, та такі, що функціонують на засадах поділу влад. Так, зок­рема, однією з таких форм, що функціонує на засадах поділу влади, є парламентська монархія, за якої роль коронованої особи — монарха — багато в чому є суто символічною, оскільки повноваження монарха щодо призначення глави уряду або міністрів здійс­нюються відповідно до пропозицій лідерів тих парламентських фракцій, які здобули більшість у парламенті.
Розкриваючи зміст категорії «форма держави» у широкому її розумінні, крім того, слід мати на увазі, що кожна держава має не тільки форму державного правління, а й відповідний територі-
альний або державно-теориторіальний устрій як певну територі-
альну організацію держави; державна влада покликана здійснювати управління всією територією, дбати про матеріальні та культурні цінності, суспільний порядок і правопорядок тощо; у зв’язку з цим для забезпечення усезагальних інтересів державі необхідні органи державної влади й управління різних рівнів (як у центрі, так і на місцях).
Форма держави (у широкому розумінні цієї категорії) характеризується також формою державного режиму, що в літературі іноді також визначається як «політичний режим». Слід мати на увазі, що кожна з цих категорій має свої особливості та не тотож­на одна одній, оскільки, зокрема, поняття «політичного режиму» є ширшим ніж «державний», «державно-політичний» або «державно-правовий» режими; при цьому студентам необхідно уважно використовувати вказані терміни, бо, приміром, до пло­щини «антидемократичних засобів та методів» не може використовуватися термін «антидемократичний державно-правовий режим», адже термін «правовий» несумісний з терміном «антидемократичний» (в цьому ми повністю поділяємо думку видатного мислителя стародавнього світу Арістотеля).

Схема 8.2

ФОРМИ ДЕРЖАВНОГО ПРАВЛІННЯ
(побудовані на засадах народного суверенітету,
поділу влад, верховенства права)


ПАРЛАМЕНТСЬКА МОДЕЛЬ:
НАРОД — ПАРЛАМЕНТ — УРЯД (ПАРЛАМЕНТСЬКА БІЛЬШІСТЬ;
ЇЇ ЛІДЕР — ПРЕМ’ЄР-МІНІСТР)
Основи — сформований міцний середній клас,
розвинуте, структуроване, громадянське суспільство,
двопартійна політична система

ПРЕЗИДЕНТСЬКА МОДЕЛЬ:
НАРОД — ПАРЛАМЕНТ
— ОРГАН КОНСТИТУЦІЙНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ
НАРОД — ПРЕЗИДЕНТ
Основи — наявність прірви
між заможними і незаможними верствами населення,
структурованість громадянського суспільства,
як правило, двопартійна політична система

МІШАНА МОДЕЛЬ:
НАРОД — ПАРЛАМЕНТ
— УРЯД, ОРГАН КОНСТИТУЦІЙНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ
НАРОД — ПРЕЗИДЕНТ
Основи — процес формування
громадянського суспільства лише розпочався,
відсутність структурованого громадянського суспільства,
багатопартійна політична система

    • Поняття й елементи форми держави.
    • Форми державного правління: поняття і види.
    • Форми державного устрою: поняття і види.
    • Державний режим: поняття і види.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.