лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Вчення Палієнка Миколи Івановича (1869—1937 рр.), академіка Всеукраїнської Академії наук, фахівця у галузі держави і права та державного права — система політико-правових уявлень, в основу яких покладено дослідження проблематики сутності права, правосвідомості, розвитку і демократизації державності, (що розкрита у працях «Нова психологічна теорія права і поняття права», «Нормативний характер права і його відмінні ознаки. До питання про позитивізм у праві», «Історичний розвиток ідеї суверенітету і її правове значення» та ін.); право М. І. Палієнко розглядав як суспільне явище, в основі якого — ідея справедливості, критерій оцінки чого-небудь, принцип належного; таким належним, на його думку, в житті кожної людської спільноти є правові та моральні засади; ідеал права, його завдання полягає у встановленні миру і порядку між людьми та сприяння їх благополуччю; в широкому розумінні право, підкреслював учений, — це відображення людського життя в кожен момент його розвитку, компроміс людських прагнень, інтересів ідеальних і матеріальних, егоїстичних і альтруїстичних; досконалість права залежить від рівня культури та морального розвитку суспільства.

Теми рефератів

  1. Ідеї централізованої держави у давньоруських пам’ятках.
  2. Політико-правова ідеологія відродження української державності за часів козацько-гетьманської держави.
  3. Григорій Сковорода — «український Сократ».
  4. Умови формування політико-правової доктрини Кирило-Мефодіївського товариства. Вплив на неї декабристського руху.
  5. Особливості державно-правової теорії доктора державного права, академіка Української Академії наук з 1918 року, дійсного члена Сербської королівської академії і багатьох європейських наукових товариств Тарановського Федора Васильовича.
  6. Причини виникнення української ідеології націоналістичного спрямування.
  7. Загальна характеристика вчення українських правознавців кінця ХІХ — початку ХХ ст. та представників вітчизняної академічної державно-правової думки.

Питання для дискусій
1. Проаналізуйте процес розвитку державно-правової думки в Україні і з’ясуйте, які концептуальні засади домінували на кожному окремому етапі його еволюції.
2. Як відомо, історія національної української державності мала «фрагментарний характер», оскільки українському народові впродовж свого історичного шляху доводилося витримувати потужний тиск національно-релігійного поневолення, що, своєю чергою, негативно впливало на розвиток політико-правової думки в Україні.
Спробуйте визначити чинники, які, незважаючи ні на що, сприяли формуванню в українських землях власної національної політико-правової ідеології, своєрідного світогляду народу.
3. Проаналізуйте слова Володимира Антоновича — видатного українського вченого, професора Київського університету ім. Святого Володимира, на думку якого «принцип демократизму» не зміг впровадитися в соціальну вітчизняну практику після перемоги у війні з поляками не з вини Б. Хмельницького, а унаслідок низького рівня політичної культури народу, відсутності чітких уявлень про бажаний суспільний ідеал.
4. Український письменник Микола Хвильовий у своїй праці «Україна чи Малоросія?» зазначав: «І самостійна Україна не тому, що цього хочемо ми, комуністи, а тому, що цього вимагає залізна і непоборна воля історичних законів... коли якась нація... виявляє свою волю протягом віків до виявлення свого організму як державної одиниці, тоді всякі спроби так чи інакше затримати цей природний процес, з одного боку, затримують оформлення класових сил, а з другого, — вносять елемент хаосу в світовий загальноісторичний процес. “Замазувати” самостійність порожнім псевдомарксизмом значить не розуміти, що Україна доти буде плацдармом для контрреволюції, доки не перейде свого природного стану, який Західна Європа пройшла в часи оформлення національних держав».
Що, на Вашу думку, мав на увазі М. Хвильовий під «залізною і непоборною волею історичних законів»? Обґрунтуйте свою відповідь.
5. Проаналізуйте основні напрями розвитку вітчизняної фахової юридичної науки та назвіть її представників.
 Питання для самоконтролю
  1. Спробуйте визначити особливості становлення та розвитку поглядів на державу і право в епоху середньовіччя у країнах Західної Європи та у ранньофеодаль­ній державі Київська Русь.
  2. Проаналізуйте значення Конституції Пилипа Орлика 1710 р. («Пакти й Конституції законів та вольностей Війська Запорозького») в процесі формування політико-правового світогляду українського народу.
  3. Дайте загальну характеристику особливих рис державно-правової думки України з урахуванням менталь­ності українського народу.

М. Хвильовий офіційною владою Радянського Союзу був визнаний виразником і представником українського націоналізму й шовінізму в лавах КП(б)У. А в 1925 р. на пленумі ЦК КП(б)У «націоналістичний ухил хвильовизму» був засуджений. Письменнику інкримінувались орієнтація культурного розвитку на Західну Європу; пропаганда теорії азійського ренесансу, теорії циклічності Шпенглера, згідно з якою на долю України випадає месіанська роль очолити цей «азіатський ренесанс»; проповідь українського фашизму тощо.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.