лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 Теми рефератів
До питання «Особливості розвитку вчень
про державу і право середньовічного суспільства
в епоху розквіту феодалізму»
  1. Соціально-економічні, політичні основи становлення політико-правових уявлень в епоху розквіту феодалізму.
  2. Значення шкіл глосаторів, коментаторів (постглосаторів) та «бартоломістів» у рецепції римського права в епоху середньовіччя.

До питання «Особливості становлення
та розвитку вчень про державу
і право в епоху буржуазних перетворень»

  1. Вплив західноєвропейського Просвітництва на становлення ідеології американського Просвітництва в період боротьби за незалежність США.
  2. Ідеологічні основи Конституції США 1787 р.

До питання «Основні напрями
західноєвропейської та світової
державно-правової думки кінця ХІХ—ХХ ст.»

  1. Етапи розвитку західноєвропейської політико-правової дум-
    ки кінця ХІХ—ХХ ст.
  2. Основні напрями розвитку світової політико-правової ідеології у ХХ ст.

До питання «Основні етапи розвитку
державно-правової думки в Росії»

  1. Особливості становлення політико-правової ідеології в Росії в епоху середньовіччя.
  2. Умови формування більшовицької політико-правової ідеології в Росії.

Питання для дискусій
До питання «Особливості розвитку вчень
про державу і право середньовічного суспільства
в епоху розквіту феодалізму»

1. Чи правильна, на Вашу думку, теза про те, що особливістю західноєвропейської політико-правової думки є її тісний зв’язок з релігійною ідеологією? Обґрунтуйте свою відповідь.
2. У чому полягають характерні ознаки теократичних державно-правових учень? Назвіть представників офіційної релігійної ідеології.
До питання «Особливості становлення
та розвитку вчень про державу і право
в епоху буржуазних перетворень»

3. Як відомо, Реформація — одне з найвидатніших явищ пізнього західноєвропейського середньовіччя. Визначте вирішальні тенденції розвитку політико-правової думки у цей період.
4. Спробуйте визначити причини виникнення політико-правової ідеології Просвітництва.
До питання «Основні напрями
західноєвропейської та світової
державно-правової думки кінця ХІХ—ХХ ст.»

5. Проаналізуйте джерела становлення та розвитку політико-правової ідеології буржуазного лібералізму.
6. Якою, за Г. Кельзеном, мала бути мета теорії права? Спробуйте висловити власну думку з приводу цього. Порівняйте теорії Г. Кельзена та Г. Шершеневича щодо предмету юридичної науки.
До питання «Основні етапи розвитку
державно-правової думки в Росії»

7. Надайте загальну характеристику ідеологічному підґрунтю, на основі якого відбулося становлення самодержавства в Росії.
8. Проаналізуйте особливості формування політико-правової ідеології російського лібералізму.
 Питання для самоконтролю
До питання «Особливості розвитку вчень
про державу і право середньовічного суспільства
в епоху розквіту феодалізму»

1. Чи правильна теза про те, що провідну роль у втіленні в життя офіційної релігійної ідеології відіграв Фома Аквінський? Обґрунтуйте свою відповідь, визначивши роль його праць.
2. Який вклад у вивчення природи римського права привнесли «бартоломісти»?
До питання «Особливості становлення
та розвитку вчень про державу і право
в епоху буржуазних перетворень»

1. Спробуйте визначити місце політико-правової ідеології фран­цузького Просвітництва в духовній історії людства. Назвіть її представників.
2. Використовуючи державно-правові уявлення ідеологів нової буржуазної епохи, спробуйте визначити найбільш прогресивні їхні здобутки в порівнянні з попередніми представниками природної течії.
До питання «Основні напрями
західноєвропейської та світової
державно-правової думки кінця ХІХ—ХХ ст.»

1. У яких державах в історії людства був запроваджений тоталітарний фашистський режим? Проаналізуйте соціально-еконо­мічні умови, які призвели до появи такого режиму, та визначте ідеї, на основі яких ідеологи фашизму змогли захопити владу.
2. Спробуйте визначити місце політико-правових концепцій державності соціального спрямування в духовній історії людства. Назвіть її представників.
3. Які завдання були поставлені перед юридичною наукою від­повідно позитивістською та соціологічною концепціями права?
До питання «Основні етапи розвитку
державно-правової думки в Росії»

1. Назвіть видатних російських мислителів, праці яких покладені в основу становлення сучасної науки теорії держави і права.
2. До яких наслідків в радянській юридичній науці призвела сформульована А. Я. Вишинським позиція офіційного праворозуміння?
3. Визначте особливі тенденції розвитку політико-правової думки в Росії.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.