лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ЕКОНОМІКА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

У цей період значну увагу приділяє китайське керівництво соціальній політиці. Головними пріоритетами при цьому є:

  • зменшення питомої ваги бідного населення через підвищення зарплати та пенсій (за китайською статистикою їх налічувалося у 1978 р. — 250 млн осіб, а в 1995 р. — близько 65 млн);
  • уведення соціального страхування з подальшою диверсифікацією сфер його використання;
  • розширення діяльності пенсійних фондів (у багатьох містах набули поширення загальноміські фонди);
  • створення нових робочих місць (передусім у сільській місцевості, рівень безробіття в якій набув загрозливих масштабів).

Таким чином, упродовж перших трьох етапів реалізації економічних реформ КНР вдалося досягти значних змін у своєму гос­подарстві (табл. 8.1).

Таблиця 8.1

Зміни в економічній структурі Китаю

Напрямок

Показник

Роки

1978

1995

1998

Рівень
розвитку

ВВП на душу населення (RMB), дол.

379

4754

6392

ВВП на душу населення за валютним курсом, дол.

222

573

773

Економічне зростання

Щорічний рост ВВП (%)

11,7

10,5

7,8

Питома вага інвестицій в структурі ВВП (%)

38,0

40,5

38,1

Праця

Питома вага зайнятих поза сільським господарством (% загальної кількості зайнятих)

30,7

50,6

54,0

Військові
витрати

Витрати на оборону (% загальних витрат уряду)

15,0

9,3

8,7

Економічна структура

Тип власності (% промислового виробництва)

 

 

 

  • державний сектор

77

30,9

28,2

  • колективна власність

22,4

42,8

38,4

  • приватна, корпоративна, спільні підприємства

0,0

26,3

33,4

Урбанізація

Питома вага міського населення (% від загальної його кількості)

17,9

29,0

32,0

Державні
доходи

Доходи бюджету (% ВВП)

30,9

10,7

12,4

Бюджетний дефіцит

– 0,3

2,3

2,6

Зовнішні
баланси

Баланс зовнішнього боргу, млрд дол.

0,0

106,5

146,0

Коефіцієнт обслуговування боргу

0,0

7,3

10,9

Співвідношення обсягів торгівлі до ВВП (%)

9,7

40,3

38,6

Освіта

Відвідують початкову школу ( % дітей шкільного віку)

95,5

98,5

98,7

Обов’язкова освіта (років)

6,0

9,0

9,0

Здоров’я

Очікувана тривалість життя (років)

56,0

69,0

71,0

Джерело: Transition and Institutions. The Experience of Gradual and late Reformers / Ed. by G. Cornia, V. Popov. — Oxford: University Press, 2002. — P. 79.
У 1999 р. Китай виробляв уже 246 % ВВП від рівня 1989 р., хоча показник ВВП на душу населення залишався (за валютним курсом) досить низьким. Щорічне економічне зростання було близьким до 10 % і навіть у кризовому для тихоокеанських країн періоді (1997—1998 рр.) темпи нарощування ВВП не були нижчими за 7 %.
Суттєво зменшилась питома вага зайнятих у сільському господарстві з 70 % у 1978 р. до 46 % у 1998 р. Мало місце скорочення питомої ваги військових витрат, проте навіть і зараз країна має високу їх частку у структурі ВВП. Переміщення робочої сили з сільської місцевості у міста посилило процес урбанізації в країні. Було реалізовано й багато інших програм, зокрема збільшилася тривалість обов’язкової шкільної освіти (з 6 до 9 років), суттєво зросла очікувана тривалість життя з 56 років до 71-го, зменшилась питома вага сяокан у структурі населення країни. Значної підтримки набула політика планування сім’ї: «Нас двоє — нам двох».
4.Етап акселерації китайської економіки в умовах глобалізації світового господарства (розпочався у 2001 р.). У новому тисячолітті Китай, хоча й уповільнив темпи економічного зростання, все одно залишається одним з рекордсменів за темпами росту серед країн з транзитивною економікою. Щорічне зростання ВВП КНР фіксується за останні п’ять років на рівні 8,5 % до поперед­нього року, а перший квартал 2004 р. можна вважати початком системної акселерації господарства країни, коли обсяги промислового виробництва зросли на 18,2 %, фіксовані інвестиції на 43 %, а ВВП на 9,8 % (табл. 8.2). Упродовж останніх чотирьох років країна мала позитивне сальдо зовнішньої торгівлі, а її експорт у 2003 р. перевищував імпорт в 1,5 раза, що є рідкісним явищем у світовій економіці. Китаю вдалося приборкати інфляцію, яка впродовж останніх семи років була нижчою (а подекуди навіть від’ємною) за рівень долара США . Досить показовими є резерви Центрального (Народного) банку КНР, які упродовж семи останніх років зросли у 3,1 раза (з 140 до 440 млрд дол.), при цьому обмінний курс юаня до дол. США практично залишився без змін.
Головними чинниками подальшого економічного зростання в КНР найближчим часом виступатимуть: суттєве нарощування експорту, збільшення капіталовкладень, що забезпечують близько половини приросту ВВП, прямі іноземні інвестиції в економіку країни та перехід країни до технологічного етапу розвитку. Важливе значення має також участь КНР у міжнародних економічних структурах — СОТ, АТЕС, «СВА-3» (Китай, Японія, Південна Корея), Шанхайській організації співробітництва тощо.

Таблиця 8.2

Основні макроекономічні показники розвитку Китаю

Роки
Індикатор

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

ВВП, зростання до попереднього року, %

8,8

7,8

7,1

8,0

7,5

8,0

9,1

9,8,
І—ІІІ
місяці

Промислове виробництво, зростання до попереднього року, %

11,3

8,9

8,5

9,8

8,7

10,0

17,0

18,2,
І—IV
місяці

Фіксовані інвестиції, зрост. до попереднього року, %

8,8

13,9

5,1

10,3

13,0

16,9

29,4

43,0,
І—ІІІ
місяці

Експорт, млрд юаней

1516

1522

1616

2063

2202

2695

3630

1347,
І—IV
місяці

Імпорт, лрд юаней

1181

1163

1374

1864

2016

2443

2418

1437,
І—IV
місяці

Інфляція за рік, %

2,8

–0,8

–1,4

0,4

0,7

–0,8

1,2

3,8,
І—IV
місяці

Резерви Центрального банку на кінець року, млрд дол.

139,9

145,0

154,7

165,6

212,2

286,4

403,0

440,0,
І—ІІІ
місяці

Обмінний курс юань/ євро на кінець періоду

9,2

9,7

8,3

7,7

7,2

8,7

10,5

9,9,
І—IV
місяці

Джерело: BOFIT. China Review. — 2004. — № 1—2. — P. 1—3.
Разом з тим, багато сучасних економістів звертають увагу на негативні наслідки швидкого економічного зростання та ті загрози, що несе в собі глобалізація світового господарства. За В. Міхє­євим, відомим російським дослідником економіки Китаю (2004), основними чинниками, що будуть зумовлювати становище КНР у ХХІ ст., виступатимуть:

  • «перегрів» економіки країни через високі темпи зростання інвестицій у будівництво;
  • зростання товарних запасів та загроза дефляції;
  • зростання дефіциту електроенергії;
  • подальша лібералізація фондового і валютного ринків;
  • реструктуризація державних підприємств, що може призвести до значного зростання безробіття;
  • приватизація банківської сфери, що може врешті-решт спровокувати виникнення численних конфліктів між цими фінансовими установами і кредиторами;
  • прискорена індустріалізація та породжена нею урбанізація, що поглибить суперечності між містом та селом та посилить сучасну регіонально-галузеву диференціацію між регіонами;
  • посилення соціальної нерівності між населенням країни та зростання значної диспропорційності в оплаті праці;
  • загострення екологічних проблем, у тому числі проблема перенаселення країни, яке найбільш рельєфно виявляється у китайських мегаполісах.

Дефляцію, що відмічалася в країні впродовж останніх років, не можна констатувати як позитивне явище, адже монетарна стабільність юаня могла завдати шкоди обсягам зовнішньої торгівлі.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.