лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ЕКОНОМІКА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

У Карпатському єврорегіоні реконструйовано кілька міжнарод­них пропускних пунктів, запроваджено низку проектів з транс-
кордонного співробітництва. Упродовж дев’яти років реалізовуватиметься проект «Карпати 2003—2011», за якого запроваджу­ватиметься стратегічний підхід до розвитку транскордонного «співробітництва у Карпатському регіоні» та «Ініціатива розвитку транскордонного співробітництва в Карпатському регіоні» із загальним бюджетом у 400 тис. євро.
11. Співробітництво в галузі космічних досліджень. У зв’язку із прийняттям Радою Міністрів ЄС проекту «Галілео», який ставить за мету впровадження до 2008 р. власної європейської супут­никової системи, представниками КБ «Південне» розпочато переговори про залучення до цієї ініціативи Євросоюзу. У червні 2003 р. в Брюсселі проведено презентацію української космічної науки і промисловості.
Слід зазначити також, що Україна співробітничає з ЄС й в інших галузях, зокрема у сфері статистики, захисту прав споживачів, туризму, культури.

5.1. Країни Європейського Союзу в системі світогосподарських зв’язків
1. Назвіть основні чинники виникнення Європейського Союзу
2. Які критерії існують для вступу нових членів ЄС? У чому полягає їх суть?
3. Охарактеризуйте позиції розширеного Євросоюзу у світовій економіці.
5.2. Сучасні економічні теорії європейської інтеграції
1. Охарактеризуйте основні теорії європейської інтеграції.
2. Назвіть позитивні і негативні наслідки європейської інтеграції.
3. Охарактеризуйте стадії європейської економічної інтеграції.
4. Які цілі переслідує Європейський Союз? Чим його стратегіч­ні цілі відрізняються від цілей «Порядку денного — 2000»?
5.3 Економічна модель Німеччини

 1. Розкрийте специфіку позицій Німеччини у світовій та європейській економіці.
 2. У чому полягала суть моделі «соціального ринкового господарства» в ФРН, яка була застосована в країні у повоєнні роки?
 3. Охарактеризуйте особливості сучасної моделі ФРН.
 4. У чому полягає специфіка сучасної структури господарства Німеччини?
 5. Виділіть спільні та специфічні риси у зовнішньоекономічних зв’язках Німеччини з іншими країнами ЄС.

5.4. Економіка Франції
1. У чому полягають особливості позиції Франції у світовій економіці та в ЄС?
2. Охарактеризуйте специфіку розвитку французької моделі економіки у повоєнні часи.
3. У чому полягає суть французького «дирижизму»?
4. Визначте спільні та відмітні риси у сучасній структурі господарства Франції.
5. Визначте особливості зовнішньоторговельних зв’язків Фран­ції у світі та в ЄС.
5.5. Економіка Великобританії
1. Охарактеризуйте особливе місце Великобританії у світовій та європейській економіці.
2. Як відбувалася трансформація британської економіки у повоєнний час?
3. Розкрийте суть моделі «тетчеризму».
4. У чому полягає специфіка галузевої структури економіки країни?
5. Назвіть основні особливості зовнішньоекономічних зв’язків.
5.6. Економіка Італії
1. Розкрийте особливості положення Італії в європейській та світовій економіці.
2. У чому полягала суть державного регулювання економіки у повоєнні часи?
3. Охарактеризуйте особливості переходу від неокейнсіанської моделі до неоліберальної у 70—90-ті рр. ХХ ст.
4. Назвіть характерні риси корпоративної системи в Італії.
5. Чим структура економіки Італії відрізняється від інших країн «європейської четвірки»?
6. Визначте особливості міжнародної спеціалізації Італії.
5.7. Скандинавська модель розвитку
1. Назвіть чинники стрімкого розвитку економіки скандинавських країн у другій половині ХХ ст.
2. Визначте переваги та недоліки соціальних відносин у скандинавських країнах. У чому полягає суть «скандинавського соціалізму»?
3. Охарактеризуйте особливості технологічного лідерства скан­динавських країн.
4. У чому полягає суть швецької моделі розвитку економіки? Як змінилася її соціальна складова наприкінці ХХ — на початку ХХІ ст.?
5.8. Економіка нових країн — учасниць ЄС
1. Визначте спільні та специфічні риси адаптації економік країн ЦСЄ до вступу в ЄС.
2. Охарактеризуйте спільні та відмітні риси градуалізму та «шокової терапії» під час переходу країн ЦСЄ до ринку.
3. Порівняйте галузеву структуру економіки Польщі та Чеської Республіки.
4. Які позитивні та негативні наслідки вступу Польщі до ЄС?
5. Виділіть спільні та відмітні риси зовнішьоекономічних зв’язків Польщі та Чехії.
6. Охарактеризуйте суть структурних зрушень у чеській економіці 90-х рр. ХХ ст.
7. У чому полягає специфіка галузево-територіального регулювання в Чеській Республіці?
8. Розкрийте особливості реформування економіки у Словацькій Республіці. У чому криються причини високого рівня регіональних диспропорцій у країні?
9. Охарактеризуйте переваги та недоліки реалізації градуаліст­ської політики в Угорщині.
10. Визначте особливості сучасної структури господарства Угорщини.
11. У чому полягає специфіка угорського членства в ЄС?
5.9. України і ЄС

 1. У чому полягають особливості відносин України з Європейським Союзом? Яка інституційна база для цього існує?
 2. Назвіть особливості зовнішньоекономічних відносин України з Євросоюзом.
 3. Які економічні переваги випливають для України в процесі створення спільного європейського економічного простору?
 4. Охарактеризуйте основні напрями розвитку зв’язків України з ЄС.

 1. Европейськая интеграция: Учеб. пособие. — М.: Международные отношения, 2003.
 2. Економіка зарубіжних країн / За ред. А. С. Філіпенка. — К.: Либідь, 1998.
 3. Європейська інтеграція та Україна / За ред. В. Є. Нови­цького, Т. М. Пахомової, В. І. Чужикова; Навч.-метод. посіб. — К.: Мін-во економіки та з питань європейської інтеграції України МЗС ФРН, тов-во К.Дуйсберга (ФРН). — К. — Кельн, 2002.
 4. Западно-европейские страны: особенности социально-экономических моделей / Под ред. В. П. Гутника. — М.: Наука, 2002.
 5. Мировая экономика. Экономика зарубежных стран / Под ред. В. П. Колесова. — М.: Флинта, 2000.
 6. Черников Г. П. Экономика Франции: традиции и новейшие тенденции: Учеб. пособие. — М.: РОССПЭН, 2002.
 7. Шемятенков В. Г. Европейская интеграция: Учеб. пособие. — М.: МО, 2003.

  • Авилова А. Структурные преобразования в Италии // МЭ и МО. — 1998. — № 8. — С. 101—105.
  • Антюшева Н. Шведская модель Европейского Союза: концепции и практика // МЭ и МО. — 2000. — № 6. — С. 33.
  • Бест М. Новая конкуренция: Институты промышленного развития. — М.: ТЕИС, 2002.
  • Брюмер К. Система поддержки предприятий малого и среднего бизнеса в Германии // Пробл. теории и практ. упр. — 2002. — № 2. — С. 58—63.
  • Губанов С. Процесс трансформации: германская модель // Экономист. — 1999. — № 5. — С. 75—87.
  • Губені Ю. Розвиток і адаптація аграрної політики Чеської Республіки до інтеграційних вимог Європейського Союзу // Економіка України. — 2002. — № 7. — С. 78—82.
  • Гутник В. Неравномерность развития экономики Гер­мании // МЭ и МО. — 1998. — № 8. — С. 86—91.
  • Европейский Союз в цифрах: население и ВВП стран-членов ЕС // Журн. европ. экон. — 2003. — Т. 2. — № 4. — С. 549—556.
  • Иорданская Э. Расширение ЕС на восток: позиции Германии // МЭ и МО. — 2002. — № 2. — С. 67—74.
  • Кузнецов А. Германский капитал за рубежом // МЭ и МО. — 2003. — № 10. — С. 32—41.
  • Кумахов Р., Кузнецов В. Франция: рывок вперед // МЭ и МО. — 1999. — № 8. — С. 93—95.
  • Макроструктурні зміни в Польщі під час ринкової транс­формації // Нац. безпека і оборона. — 2003. — № 4. — С. 42—64.
  • Онищенко О. Нові форми господарювання та їх результативність у сільськогосподарському виробництві Словаччини // Економіка України. — 2002. — № 1. — С. 60—65.
  • Оппенлендер Карл-Хайнц. Процес трансформации в новых землях ФРГ // МЭ и МО. — 1998. — № 7. — С. 135—139.
  • Островская Е. Экономика малых стран Западной Европы: Роль эволюции производителя // МЭ и МО. — 2003. — № 10. — С. 21—31.
  • Паньков В. Общеевропейское экономическое пространство: возможности и перспективы // МЭ и МО. — 2003. — № 3. — С. 24—30.
  • Политика хозяйственного порядка в Германии. — М.: Экономика, 2002.
  • Розширення Європейського Союзу: вплив на відносини України з центральноєвропейськими сусідами. — К.: East West Institute.
  • Тимченко О. Особливості ринкової трансформації в Естонській республіці // Економіка України. — 2002. — № 9. — С. 78—83.
  • Титов К. ТНК и региональная экономическая интеграция в ЕС // МЭ и МО. — 2000. — № 10. — С. 47—53.
  • Трофимова О. Франция: новое в помощи развитию // МЭ и МО. — 2003. — № 9. — С. 40—47.
  • Хесин Е. Великобритания: снижение темпов экономического роста // МЭ и МО. — 1999. — № 8. — С. 96—98.
  • Чужиков В. Кластери як об’єкт державного регулювання // Вісник УАДУ при Президентові України. — 2001. — № 4. — С. 160—168.
  • Чужиков В. Регіональна диверсифікація виробництва // Економіка України. — 2002. — № 9. — С. 4—11.
  • Чужиков В. Чеська модель регіонального розвитку // Економіка України. — 2004. — № 7. — С. 72—78.
  • Чужиков В., Чужикова В. Розширений Європейський Союз // Географія та основи економіки в школі. — 2004. — № 5. — С. 40—43.
  • Чужиков В., Чужикова В. Розширений ЄС в цифрах і фактах // Географія та основи економіки в школі. — 2005. — № 1. — С. 46—49.
  • Чужиков В. І. Регіональні інтеграційні стратегії постсоціалістичних країн Європи. Монографія. — К.: Кадри, 2003.
  • Экономичское положение и внешняя торговля Чешской Республики. — БИКИ. — 2003. — № 121. — С. 5—9.
  • Grabbe H. The constellations of Europe. Now enlargement will transform the EU. — London: Centre for European Reform, 2004.
  • The Statesman’s Yearbook. The politics, cultures and economies of the world / Ed. by Barry Turrer. 2004. — London — New York: Palgrave Macmillan, 2004.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.