лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ЕКОНОМІКА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЕКОНОМІКА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Навчальний посібник

 

Рекомендовано
Міністерством освіти і науки України

 

 ББК 65.9                                                                 
Ч 86                                                                                                                               

 

Рецензенти
В. Є. Новицький, д-р екон. наук, проф.
(Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України)
О. П. Степанов, д-р екон. наук, проф.
(Національний авіаційний університет)

 

Редакційна колегія факультету
міжнародної економіки і менеджменту

Голова редакційної колегії Д. Г. Лук’яненко, д-р екон. наук, проф.
Відповідальний секретар Т. В. Кальченко, канд. екон. наук, доц.
Члени редакційної колегії: М. М. Гавриш, канд. філол. наук, доц.; Л. С. Козловська, канд. філол. наук, доц.; О. М. Мозговий, канд. екон. наук, проф.; А. М. Поручник, д-р екон. наук, проф.; Т. М. Циганкова, канд. екон. наук, доц.; О. Л. Шевченко, канд. філол. наук, доц.

 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України
Лист № 14/18.2-1173 від 26.05.05

 

Чужиков В. І.
Ч 86       Економіка зарубіжних країн: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2005. — 308 с.
ISВN 966–574–777–0

 

У навчальному посібнику на основі сучасного статистичного матеріалу та новітніх методик дослідження розвитку різних економічних моделей аналізуються особливості функціонування господарств країн світу. Розглядається структура економіки, тенденції сучасного розвитку та вплив різних чинників, які зумовлюють диспозицію держави або їх груп в умовах глобалізації світового господарства. Значна увага приділена розвитку співробітництва України з провідними зарубіжними державами.
Посібник призначено для студентів, що навчаються за економічними спеціальностями, і передусім для економістів-міжнародників, проте може бути використаний широким колом інших науковців (географів, соціологів, політологів та країнознавців), державних службовців та викладачів університетів.

© В. І. Чужиков, 2005
ІSBN  966–574–777–0                                                                          © КНЕУ, 2005

Навчальне видання

 

 

 

ЧУЖИКОВ Віктор Іванович

 

ЕКОНОМІКА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

 

Навчальний посібник

 

 

 

Редактор Т. Мизгаєва
Художник обкладинки Т. Матвієнко
Технічний редактор Т. Піхота
Коректор Є. Піщаль
Комп’ютерна верстка О. Хоменко
Підписано до друку 8.07.05. Формат 60?84/16. Папір офсет.
Гарнітура Тип Таймс. Друк офсетний. Ум. друк. арк. 17,90.
Обл.-вид. арк. 19,53. Наклад 1000 пр. Зам. № 05-2953

 

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.