лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

4

  Соціальний ризик, страховий
ризик і страховий випадок
Види, суб’єктний склад та коло суспільних відносин, схожих між собою причинами виникнення матеріальної незабезпеченості осіб найманої праці та самозайнятого населення, поєднує універсальна соціально-економічна й правова категорія — «соціальний ризик».
Соціальний ризик — це визначена законодавчо ймовірність настання матеріальної незабезпеченості в результаті втрати заробітку або трудового доходу з об’єктивних, соціально значимих причин, а також необхідності додаткових витрат.
Ситуація соціального ризику може виникнути внаслідок втрати самої здатності до праці (у результаті хвороби, нещасного випадку, народження дитини та догляду за нею, старості і т. д.); відсутності попиту на працю (безробіття).
Об’єктом страхового захисту різних видів соціального страхування є ризик втрати заробітної плати у зайнятого населення і ризик нести додаткові витрати, пов’язані з народженням дитини.
Незабезпечення внаслідок хвороби, інвалідності, безробіття, через які працівник не може брати участі у виробничому процесі і таким чином позбавляється заробітної плати, є для окремого індивіда випадковістю, а в цілому для економіки це явище постійне й масове.
Через дану обставину соціальні ризики піддаються кількісній оцінці і прогнозу як з позиції ймовірності настання ризикових ситуацій (чисельність інвалідів, хворих, пенсіонерів), так і з позиції їх вартісних параметрів (середній вік настання інвалідності, встановлений законом пенсійний вік) [4, с. 291].
Соціальними визнаються ризики, які виникають з причин су-
спільного характеру і захищатися від яких індивідуально у більшості випадків неможливо. Вони обумовлені складним комплексом об’єктивних соціально-економічних умов і практично не
залежать від волі окремої людини. Виходячи з цього держава по­винна встановлювати критерії нормального, достатнього соціаль­ного становища людей у разі настання тих чи інших видів соціаль­них ризиків. І при відхиленні від нормального рівня життя вживати заходів соціального захисту відповідно до визначених соціальних гарантій. У цьому зв’язку «соціальний ризик» і «соціальні гарантії» є нерозривними поняттями.
Отже, «соціальні ризики» — це визначені законом фактори порушення нормального соціального становища людей у разі ушкодження здоров’я, втрати працездатності або відсутності попиту на працю, які супроводжуються настанням для зайнятого населення матеріальної незабезпеченості внаслідок втрати заробітку, додаткових витрат, пов’язаних з лікуванням, а для сімей — утратою джерела доходу у випадку втрати годувальника.
Оскільки соціальні ризики мають об’єктивний характер і механізм захисту від них повинен мати надійний характер, то страхування від них повинне бути обов’язковим (за законом) для охоплення всіх працюючих, а фінансові зобов’язання повинні солідар­но нести основні соціальні суб’єкти — роботодавці й працівники. При цьому частка фінансової участі соціальних партнерів може бути різною, але кожна сторона прагне знайти опти­мальні пропорції фінансової відповідальності з урахуванням конкретних умов.
Обставини, внаслідок яких громадяни та/або члени їх сімей можуть втратити тимчасово або назавжди засоби до існування і потребують матеріальної підтримки або соціальних послуг за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, визначають категорію страховий ризик.
Страховий випадок — це подія, з настанням якої виникає право застрахованої особи на отримання матеріального забезпечення або соціальних послуг, передбачених законами України з окремих видів загальнообов’язкового державного соціального стра­хування [2, ст. 11].
До страхових випадків, із настанням яких надаються матеріаль­не забезпечення та соціальні послуги, належать:

 • тимчасова непрацездатність;
 • вагітність і пологи, догляд за малолітньою дитиною;
 • інвалідність;
 • хвороба;
 • досягнення пенсійного віку;
 • смерть годувальника;
 • безробіття;
 • соціальні послуги та інші матеріальні витрати, пов’язані з певними обставинами;
 • нещасний випадок на виробництві;
 • професійне захворювання.

Характеристика страхових випадків, умови надання соціальних послуг, їх види та розміри матеріального забезпечення за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням визначаються законами України з окремих видів загальнообов’язко­вого державного соціального страхування, іншими нормативно-правовими актами, які містять норми щодо загальнообов’язко­вого державного соціального страхування.

5

  Види соціальних послуг і матеріального
забезпечення за загальнообов’язковим
державним соціальним страхуванням
За загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням надаються такі види соціальних послуг та матеріального забезпечення:
1) пенсійне страхування:

 • пенсії за віком, у зв’язку з інвалідністю внаслідок загального захворювання (у тому числі каліцтва, не пов’язаного з роботою, інвалідності з дитинства);
 • пенсії у зв’язку з втратою годувальника;
 • медичні профілактично-реабілітаційні заходи;
 • допомога на поховання пенсіонерів;

2) страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням:

 • допомога у разі тимчасової непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною);
 • допомога у зв’язку з вагітністю та пологами;
 • допомога у разі народження дитини та в зв’язку з доглядом за нею;
 • допомога на поховання (крім поховання пенсіонерів, безробітних та осіб, які померли від нещасного випадку на виробництві);
 • забезпечення оздоровчих заходів;

3) страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання:

 • профілактичні заходи зі запобігання нещасним випадкам на виробництві та професійним захворюванням;
 • відновлення здоров’я та працездатності потерпілого;
 • допомога з тимчасової непрацездатності внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання;
 • відшкодування збитків, заподіяних працівникові каліцтвом чи іншим ушкодженням здоров’я, пов’язаним із виконанням ним своїх трудових обов’язків;
 • пенсія у зв’язку з інвалідністю внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання;
 • пенсія у зв’язку із втратою годувальника, який помер внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання;
 • допомога на поховання осіб, які померли внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання;

4) страхування від безробіття:

 • допомога у зв’язку з безробіттям;
 • відшкодування витрат, пов’язаних із професійною підготовкою або перепідготовкою та профорієнтацією;
 • матеріальна допомога безробітному та членам його сім’ї;
 • дотація роботодавцю для створення робочих місць;
 • допомога на поховання безробітного.

Доповнення переліку матеріального забезпечення та соціальних послуг, які надаються особам за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, можуть здійснюватись законами України з окремих видів загальнообов’язкового державного соціального страхування.
Виплати та надання соціальних послуг, на які має право застрахована особа за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, можуть бути припинені [2, ст. 27]:
а) якщо виплати призначено на підставі документів, що містять неправдиві відомості;
б) якщо страховий випадок стався унаслідок дії особи, за яку настає кримінальна відповідальність;
в) якщо страховий випадок стався унаслідок умисної дії особи;
г) унаслідок невиконання застрахованою особою своїх обов’яз­ків щодо загальнообов’язкового державного соціального страхування;
д) в інших випадках, передбачених законами.
Перелік видів матеріального забезпечення та соціальних пос­луг свідчить про те, що соціальним страхуванням охоплена знач­на частина соціальних ризиків. Тому нова систем соціального захисту спроможна забезпечити матеріальні втрати особи, викликані не будь-якими причинами, а саме такими обставинами, котрі отримали спеціальний термін — соціальні ризики (старість, інвалідність, втрата годувальника, безробіття, материнство та інші).
Функції фондів не обмежуються лише накопиченням та розподілом коштів. Вони мають широке коло повноважень щодо збереження, інвестування та примноження страхових коштів.

  • Конституція України від 28.06.1996 // Відомості ВР України. — 1996. — № 30. — С. 141.
  • Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від 14 січня 1998 року № 16/98-ВР.
  • Концепція соціального забезпечення населення України: Постанова Верховної Ради України від 21 грудня 1993 року // Урядовий кур’єр. — 1994. — 22 січня.
  • Социальная политика / Под ред. Волгина. — М., 2001.
  • Надточій Б. Соціальне страхування чи соціальне забезпечення? Погляд з позицій системи прав, установ та принципів // Україна: аспекти праці. — 2003. — №1. — С. 31—34.
  • Рєпін К. Ю. Перспективи впровадження в Україні пенсійного страхування як гарантії соціального захисту населення та зростання економіки // Соціальний захист. — 2001. — № 1. — С. 39—40.
  • Единый социальный налог и пенсионное обеспечение граждан // Социальное обеспечение. — 2001. — № 11. — С. 33—38.
  • Приходько С. Г. Деякі питання вдосконалення системи загальнообов’язкового державного соціального страхування громадян в Україні / Зб. наук. праць «Правове регулювання економіки». — 2001. — № 2. — С. 174—186.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.