лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ПРАВОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ МАЛОГО БІЗНЕСУ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ
ДО ВИВЧЕННЯ ТЕМ ДИСЦИПЛІНИ

 

Тема 1. Загальноправова характеристика малого підприємництва

· Поняття підприємництва та малого підприємництва

Вивчаючи тему «Загальноправова характеристика малого підприємництва», необхідно враховувати, що з 1 січня 2004 р. набрали чинності Цивільний кодекс України (далі — ЦК) і Господарський кодекс України (далі — ГК). Водночас скасовано чинність Законів України «Про підприємництво» (крім ст. 4) і «Про підприємства в Україні».
Привертає до себе увагу та обставина, що підприємництво із самостійного виду діяльності перетворилось на різновид господарської діяльності. Відповідно до ч. 2 ст. 3 ГК господарська діяль­ність, що здійснюється для досягнення економічних і соціальних результатів та з метою одержання прибутку, є підприємниц-
твом
, а суб’єкти підприємництва — підприємцями. Господарська діяльність також може здійснюватись і без мети одержання прибутку (некомерційна господарська діяльність).
Отже, господарська діяльність поділяється на підприємницьку (комерційну) і некомерційну господарську діяльність. Іншими словами, будь-яка підприємницька діяльність є господарською діяльніс­тю, але не всяка господарська діяльність є підприємництвом.
Заслуговує на увагу також і назва гл. 4 ГК, присвяченої правовій регламентації підприємницької діяльності, а саме: «Господарська комерційна діяльність (підприємництво)».
Безпосередньо поняття підприємництва міститься в ст. 42 ГК, де зазначено, що підприємництвоце самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб’єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.
З’ясовуючи поняття підприємництва, доцільно звернути увагу на ознаки підприємницької діяльності. Саме вони мають слугувати чіткими критеріями відмежування підприємництва від інших видів соціально значущої діяльності.
Потрібно мати на увазі, що в численних працях науковців — юристів і економістів — наводяться такі ознаки підприємницької діяльності:

 • творчий та інноваційний характер цієї діяльності;
 • самостійна юридична відповідальність;
 • соціально відповідальний характер;
 • особиста майнова відповідальність;
 • майнова відповідальність юридичної особи;
 • постійне самооновлення.

Поряд із цим ознаки підприємницької діяльності наводять виходячи зі змісту законодавчого визначення підприємництва.
У контексті вивчення даної теми такий підхід видається більш вдалим і виправданим .
Отже, зі змісту ст. 42 ГК можна визначити такі ознаки підприємництва:

 • самостійність — стан, який дає змогу підприємцю без обмежень приймати рішення та здійснювати самостійно будь-яку діяльність, що не суперечить чинному законодавству;
 • ініціативність передбачає здійснення особою певних дій, яким властивий прояв винахідливості, кмітливості, індивідуальних здібностей;
 • систематичність означає постійний, регулярний (а не разовий) характер діяльності з виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг і т. ін.;
 • ризиковий характер підприємницької діяльності має дві особливості, одна з яких пов’язана з можливістю одержання позитивного результату (прибутку), а друга — з можливістю настання несприятливих наслідків (збитків) від такої діяльності, які не завжди можна передбачити й запобігти їм;
 • одержання прибутку (доходу) — мета діяльності з виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг чи заняття тор­гівлею, бо результати діяльності реалізуються на ринку товарів і послуг на оплатних засадах, а в ціну товару (послуги) включається і можливий прибуток (дохід);
 • державна реєстрація осіб, що здійснюють підприємницьку діяльність.

Водночас варто зазначити, що ГК дещо зміщує акценти стосов­но до мети підприємництва. Якщо в Законі України «Про підприємництво» єдиною метою підприємницької діяльності було отри­мання прибутку, то ст. 42 ГК має певне економічне забарвлення. Виявляється, що перш за все підприємництво здійснюється з метою досягнення економічних і соціальних результатів, а вже потім — «…та одержання прибутку».
Щодо поняття безпосередньо малого підприємництва можна відзначити таке. Чинне законодавство не містить визначення малого підприємництва, а наводить лише поняття суб’єктів малого підприємництва. Тож, з’ясовуючи поняття малого підприємниц-
тва, слід мати на увазі, що категорії підприємництва та малого підприємництва необхідно розглядати як тотожні. Визначальним критерієм відмежування малого підприємництва від підприємниц­тва взагалі є, зокрема, кількість працівників і обсяг річного валового доходу. Тобто, висвітлюючи поняття малого підприємництва, необхідно вести мову перш за все про суб’єкти малого підприємництва.


Див.: Мачуський В. В. Правове забезпечення підприємницької діяльності. — К.: КНЕУ, 2002. — С. 8—18.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.