лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ПРАВОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ МАЛОГО БІЗНЕСУ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Система поточного та підсумкового контролю знань
Оцінювання знань студентів здійснюється виходячи з результатів поточної роботи.
Об’єктом контролю поточної роботи студентів денної та вечір­ньої форм навчання є виконання обов’язкових завдань навчальної програми і проходження модульного контролю знань.
Обов’язкове завдання полягає в написанні студентом двох рефератів за вибраною темою. Реферат потрібно виконати перед першим і другим проходженням модульного контролю знань. Успішне виконання одного реферату оцінюється в 5 балів (двох —
у 10 балів); невиконання реферату — у 0 балів.
За даною навчальною дисципліною передбачено два модулі. Перший модульний контроль знань провадиться після вивчення студентами 1—4-ї тем дисципліни, другий — після вивчення
5—7-ї тем. Час і місце проведення першого та другого модульного контролю знань визначає деканат. Модульний контроль знань полягає у виконанні студентом модульних завдань. Кожне модуль­не завдання складається з блоку тестів, що містить три тестових питання, які можуть змінюватись для найбільш повного охоплення всіх програмних питань з навчальної дисципліни. Відповідь на кож­не тестове питання оцінюється в 10, 5 або 0 балів. Оцінювання поточної роботи студента здійснюється в межах 40 балів.
У разі непроходження модульного контролю з поважних причин студент має право з дозволу декана виконати завдання в час, визначений деканатом.
Студент, який за результатами поточної роботи набрав незадовільну кількість балів (менше від 20), у час, визначений кафедрою, може пройти повторний модульний контроль знань. Така можливість надається студентові один раз.

· Поточний контроль знань студентів
заочної форми навчання

Об’єктом контролю поточної роботи студентів заочної форми навчання є виконання обов’язкового завдання навчальної програми та проходження модульного контролю знань. Обов’язкове завдання полягає в написанні студентом реферату за заданою темою. Студент повинен виконати реферат перед проходженням модульного контролю знань. Реферат оцінюється в 10, 5 або 0 балів.
Модульний контроль знань полягає у виконанні студентом модульного завдання. Кожне модульне завдання складається з блоку тестів, що містить шість тестових питань, які можуть змінюватися для якнайповнішого охоплення всіх програмних питань з навчальної дисципліни. Правильна відповідь на кожне тестове питання оцінюється в 5 балів, неправильна — у 0 балів. Оціню­вання поточної роботи студента заочної форми навчання здій-
снюється в межах 40 балів.
· Підсумковий контроль знань студентів
Підсумковою формою контролю з даної дисципліни є залік, який виставляється за результатами оцінювання поточної роботи в семестрі. Умовою одержання заліку є виконання всіх обо­в’язкових завдань та проходження модульного контролю знань, а також отримання не менше ніж 20 балів у процесі поточної роботи в семестрі. Студент, який не набрав ці 20 балів, не одер­жує заліку та вважається таким, що має заборгованість із даної дисципліни, яка (заборгованість) погашається в установленому порядку.
Залік з дисципліни «Правове регулювання малого підприємництва» має диференційований характер. Переведення даних
40-балової шкали оцінювання в 4-балову здійснюється в такий спосіб:
оцінка «відмінно» — 35 — 40 балів;
оцінка «добре» — 25 — 30 балів;
оцінка «задовільно» — 20 балів;
оцінка «незадовільно» — менше ніж 20 балів.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.