лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ПРАВОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ МАЛОГО БІЗНЕСУ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Тема 6. Правове регулювання спрощеної системи оподаткування суб’єктів малого підприємництва


Опановуючи правове регулювання спрощеної системи оподат­кування суб’єктів малого підприємництва, слід мати на увазі, що відповідно до ст. 1 Указу Президента України «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва» (далі — Указ) від 3 липня 1998 р. спрощена система оподаткування, обліку та звітності запроваджується для таких суб’єктів малого підприємництва:
1) фізичних осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи й у трудових відносинах з якими, включаючи членів їхніх сімей, протягом року перебуває не більше ніж 10 осіб та обсяг виручки яких від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік не перевищує 500 тис. гривень;
2) юридичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, в яких за рік середньооблікова чисельність працівників не перевищує 50 осіб і обсяг виручки яких від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік не перевищує 1 млн гривень.
Необхідно враховувати, що показник середньооблікової чисель­ності всіх працівників у еквіваленті повної зайнятості обчислюється згідно з Інструкцією зі статистики чисельності працівників, затвердженою наказом Мінстату України від 07.07.95 № 171. Під час його розрахунку слід зважати на те, що до персоналу, який залучався до роботи у звітному періоді, належать як штатні працівники підприємства, так і ті, що не перебувають в обліковому складі й залучені до роботи згідно зі спеціальними договорами та мали нарахування з фонду оплати праці. Чисельність штатних працівників у еквіваленті повної зайнятості розраховують пропор­ційно оплаченому робочому часу як відпрацьованому, так і невідпрацьованому (щорічні відпустки, неявки згідно із законодавством, оплачені простої та ін).
Треба запам’ятати, що чинність Указу не поширюється:
1) на суб’єктів підприємницької діяльності, на яких поширюється чинність Закону України «Про патентування деяких видів підприємницької діяльності» в частині придбання спеціального патенту;
2) довірчі товариства, страхові компанії, банки, інші фінансово-кредитні та небанківські фінансові установи;
3) суб’єктів підприємницької діяльності, у статутному фонді яких частки, що належать юридичним особам — учасникам та засновникам даних суб’єктів, які не є суб’єктами малого підприємництва, перевищують 25 відсотків;
4) фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності, які ведуть підприємницьку діяльність без створення юридичної особи та здійснюють торгівлю лікеро-горілчаними й тютюновими виробами, пально-мастильними матеріалами;
5) спільну діяльність, визначену п. 7.7 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств».
Тобто якщо засновником суб’єкта підприємництва є нерезидент — юридична особа, який не є суб’єктом малого підприємництва та якому належить більше ніж 25 відсотків статутного фонду підприємства, такий суб’єкт підприємництва не може перейти на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності зі сплатою єдиного податку.
У разі, коли суб’єкт малого підприємництва — юридична особа, який має засновника нерезидента — фізичну особу та частка внесків якого до статутного фонду підприємства перевищує 25 відсотків, необхідно мати на увазі, що обмежень щодо засновників — фізичних осіб Указом не передбачено. Отже, якщо засновником підприємства є фізична особа — нерезидент, то незалежно від її частки у статутному фонді підприємства та в разі відповідності вимогам Указу стосовно до обсягу виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і середньооблікової чисельності працівників, а також за умови сплати всіх установлених податків та обов’язкових платежів за попередній звітний (податковий) період підприємство може перейти на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності зі сплатою єдиного податку.
Для переходу на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єкт малого підприємництва — юридична особа подає письмову заяву до органу державної податкової служби за міс­цем державної реєстрації згідно з Порядком видачі свідоцтва про право сплати єдиного податку суб’єктом малого підприємництва — юридичною особою, затвердженим наказом Державної податкової адміністрації України від 13.10.98 № 476.
Слід засвоїти, що відповідно до ст. 1 Указу виручкою від ре-
алізації продукції (товарів, робіт, послуг) вважається сума, фактич­но отримана суб’єктом підприємницької діяльності на розрахун­ковий рахунок або (та) в касу за здійснення операцій із продажу продукції (товарів, робіт, послуг).
Тобто застосовується касовий метод обчислення виручки, за якого враховуються всі надходження коштів, отримані на розрахунковий рахунок або (та) в касу підприємства.
Суб’єкт підприємницької діяльності — юридична особа, який перейшов на спрощену систему оподаткування, обліку та звітнос­ті, самостійно вибирає одну з таких ставок єдиного податку:
1) 6 % суми виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) без урахування акцизного збору в разі сплати податку на додану вартість згідно із Законом України «Про податок на додану вартість»;
2) 10 % суми виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), за винятком акцизного збору, у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.
Отже, за сплати єдиного податку за ставками 6 чи 10 відсотків сума єдиного податку обчислюється із суми виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) без урахування акцизного збору.
Згідно з Порядком складання розрахунку сплати єдиного податку суб’єктом малого підприємництва — юридичною особою, затвердженим наказом ДПА України від 28.02.03 № 98, у рядку 4 розрахунку відображається загальна сума коштів, отримана на розрахунковий рахунок або (та) в касу суб’єкта малого підприємництва, яка підлягає обкладанню єдиними податком.
Також згідно з Порядком ведення книги обліку доходів і витрат суб’єктами малого підприємництва — юридичними особами, що застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, затвердженим наказом ДПА України від 12.10.99
№ 554, у книзі обліку доходів і витрат у дохідній частині відображаються всі надходження, отримані на розрахунковий рахунок та в касу суб’єкта малого підприємництва від продажу продукції (товарів, робіт, послуг), майна, включаючи основні фонди, які належать суб’єкту малого підприємництва й реалізовані у звітному (податковому) періоді, позареалізаційні доходи та виручка від іншої реалізації.
Згідно зі згаданим Порядком до позареалізаційних доходів та виручки від іншої реалізації відносять суми, фактично отримані суб’єктом підприємницької діяльності на розрахунковий (поточний) рахунок та в касу від інших операцій (фінансовий результат від продажу цінних паперів, малоцінних швидкозношуваних пред­метів, матеріалів, палива), орендну плату, відсотки, грошові кошти, отримані у вигляді безповоротної фінансової допомоги, кредиторську заборгованість, щодо якої минув строк позовної давності, а також дивіденди, якщо вони не були оподатковані у джерела виплати відповідно до Закону України «Про оподатку­вання прибутку підприємств».
Отже, для визначення бази обкладання єдиним податком потрібно включати всі надходження, отримані на розрахунковий рахунок та в касу суб’єкта малого підприємництва від продажу продукції (товарів, робіт, послуг), позареалізаційні доходи, вклю­чаючи кредиторську заборгованість, щодо якої минув строк позовної давності, та виручку від іншої реалізації.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.