лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ПРАВОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ МАЛОГО БІЗНЕСУ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Вступ

 

 

Проголошений державою курс на розвиток приватної ініціативи у сполученні з державною підтримкою малого та середнього бізнесу як важливого чинника соціально-економічного зростання викликав значне оновлення законодавства, що регулює відносини у сфері економіки.
Ухвалення Верховною Радою України нових Цивільного й Гос­подарського кодексів, своєю чергою, привело до суттєвих змін у правовому регулюванні підприємницької діяльності.
Зростання значення правового регулювання підприємницьких відносин об’єктивно зумовлює необхідність вивчення студентами основних положень законодавства, що регулює підприємницьку діяльність.
Відповідно до вимог Міністерства освіти і науки, навчальних планів КНЕУ з підготовки фахівців-економістів студенти всіх форм навчання вивчають дисципліну «Правове середовище малого бізнесу».
Мета дисципліни — опанування майбутніми працівниками сфери економіки правових засад регулювання малого підприємництва; формування вмінь самостійно мислити, оцінювати положення нормативно-правових актів та застосовувати їх до конкрет­них ситуацій у майбутній професійній діяльності.
Завданням навчальної дисципліни є забезпечення засвоєння студентами комплексу знань із правового регулювання малого підприємництва. Оволодіння нормативним матеріалом передбачає набуття вмінь і навиків у застосуванні норм законодавства, яке регулює підприємницьку діяльність.
Місце дисципліни в навчальному процесі визначається її інтегративним характером — тісним зв’язком з комплексом базових, гуманітарних, а також фахових економічних дисциплін.
Форми навчання: застосування компаративної методики для аналізу нормативно-правових актів, написання рефератів, розв’я­зання конкретних ситуацій, підготовка проектів документів юридичного змісту тощо.
Методи навчання: пропедевтичні лекції, самостійна робота студентів, індивідуальні заняття, тестові опитування тощо.
Засоби навчання: робота з рекомендованою літературою — підручниками, навчальними посібниками, нормативно-право­вими актами; використання комп’ютерних технологій.
Вимоги до знань: після вивчення основних тем курсу студенти повинні засвоїти загальноправові засади малого підприємництва, а також добре знати такі питання: суб’єкти малого підприємництва; державне регулювання малого підприємництва; майнові засади підприємництва; угоди й зобов’язання у сфері малого підприємництва; правове регулювання спрощеної системи оподаткування суб’єктів малого підприємництва; правове регулювання підприємницької діяльності в країнах Європейського Союзу.
Вимоги до вмінь: оволодівши окресленим комплексом знань, студенти повинні орієнтуватись у системі чинного законодавства України, що регулює відносини у сфері малого підприємництва; уміти користуватись офіційними правовими виданнями, джерелами права; застосовувати набуті знання у практичній діяльності; самостійно розв’язувати окремі питання правового характеру щодо реалізації підприємницьких правовідносин.
Контроль знань студентів з навчальної дисципліни «Правове середовище малого бізнесу» здійснюється у формі поточного й підсумкового контролю. Підсумковий контроль знань провадиться як диференційований залік.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.