лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ПРАВОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ МАЛОГО БІЗНЕСУ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Тема 5. Правочини та зобов’язання у сфері малого підприємництва


· Правочини
Положення про правочини містяться в ст. 202—250 ЦК. Термін «правочин» є новим для вітчизняного законодавства й уживається замість поняття «угода». І хоч визначення правочину й угоди практично тотожні, однак термін «правочин» є ширшим, ніж термін «угода», бо за своїм змістом охоплює і поняття угоди,
і поняття юридично значущої дії.
Вивчаючи це питання, слід мати на увазі, що в ГК не вживається термін «правочин», а використовується застаріле поняття угоди. Наприклад, відповідно до ст. 174 ГК господарські зобов’язання можуть виникати в тому числі з господарського договору та інших угод, передбачених законом, а також з угод, не передбачених законом, але таких, що йому не суперечать.
Відповідно до ст. 202 ЦК правочином визнається дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків.
Як і Цивільний кодекс 1963 р., новий ЦК зберіг основний поділ правочинів на односторонні та дво- чи багатосторонні (договори). Водночас положення про односторонні правочини є більш чіткими й детальними.
Уперше в ст. 203 ЦК визначено загальні вимоги, додержання яких є обов’язковим для чинності правочину. Серед них привертає до себе увагу вимога про те, що зміст правочину не може суперечити моральним засадам суспільства. Проте чинне законодавство не містить визначення моральних засад суспільства. Пев­ною мірою моральні засади суспільства можна схарактеризувати за допомогою поняття «суспільна мораль». У ст. 1 Закону України «Про захист суспільної моралі» читаємо: «Суспільна мораль є системою етичних норм, правил поведінки, що склались у суспіль­стві на основі традиційних духовних і культурних цінностей, уявлень про добро, честь, гідність, громадський обов’язок, совість, справедливість».
Важливим є положення щодо презумпції правочину, установлене ст. 204 ЦК. Правочин є правомірним, якщо його недійсність прямо не встановлена законом або якщо він не визнаний судом недійсним.
Форми правочину, правочини, які можуть вчинятись усно, та вимоги до письмової форми правочину встановлено ст. 205—207 ЦК. Треба мати на увазі, що використання під час вчинення правочинів факсимільного відтворення підпису за допомогою засобів механічного або іншого копіювання, електронно-числового підпису або іншого аналога власноручного підпису допускається у випадках, установлених законом, іншими актами цивільного законодавства, або за письмовою згодою сторін, в якій мають міститися зразки відповідного аналога їхніх власноручних підписів.
Відповідно до ст. 210 правочин підлягає державній реєстрації лише у випадках, установлених законом. Такий правочин уважається вчиненим з моменту його державної реєстрації.
Новою правовою конструкцією є передбачена ст. 213 ЦК мож­ливість тлумачення змісту правочину. Зміст правочину може бути витлумачений як стороною (сторонами), так і судом. На вимогу однієї або обох сторін суд може постановити рішення про тлумачення змісту правочину. Для такого тлумачення беруться до уваги однакове для всього змісту правочину значення слів і понять, а також узвичаєне у відповідній сфері відносин значення термінів.
Якщо буквальне значення слів і понять, а також узвичаєне у відповідній сфері відносин значення термінів не дає змоги з’ясу­вати зміст окремих частин правочину, то він установлюється за допомогою порівняння відповідної частини правочину зі змістом інших його частин, усім його змістом, намірами сторін.
Якщо за правилами, передбаченими частиною третьою цієї статті, немає можливості визначити справжню волю особи, яка вчинила правочин, до уваги беруться мета правочину, зміст попередніх переговорів, усталена практика відносин між сторонами, звичаї ділового обороту, дальша поведінка сторін, текст типового договору та інші обставини, що мають істотне значення.
Підстави недійсності правочину зазначено в ст. 203 і 215 ЦК. Недійсним є правочин, якщо його недійсність установлено законом (нікчемний правочин). У цьому разі визнання такого правочину недійсним судом не вимагається. Якщо недійсність правочину прямо не встановлена законом, але одна зі сторін або інша заінтересована особа заперечує його дійсність на підставах, установлених законом, такий правочин може бути визнаний судом недійсним (оспорюваний правочин).
Правові наслідки недійсності правочину передбачено ст. 216 ЦК. Перш за все недійсний правочин не створює юридичних на-
слідків, крім тих, що пов’язані з його недійсністю. Крім того, у разі недійсності правочину кожна зі сторін зобов’язана повернути другій стороні в натурі все, що вона одержала на виконання цього правочину, а в разі неможливості такого повернення, зокрема тоді, коли одержане полягає в користуванні майном, виконаній роботі, наданій послузі, — відшкодувати вартість того, що одержано, за цінами, які існують на момент відшкодування.
Також якщо у зв’язку із вчиненням недійсного правочину другій стороні або третій особі завдано збитків та моральної шкоди, вони підлягають відшкодуванню винною стороною.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.