лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ПРАВОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ МАЛОГО БІЗНЕСУ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Тема 2. Суб’єкти малого підприємництва

· Поняття суб’єктів малого підприємництва
Розглядаючи поняття суб’єктів малого підприємництва, треба запам’ятати, що відповідно до ст. 1 Закону України «Про державну підтримку малого підприємництва» (далі — Закон) від 19.10.2000 суб’єктами малого підприємництва є:
1) фізичні особи, зареєстровані в установленому законом порядку як суб’єкти підприємницької діяльності;
2) юридичні особи — суб’єкти підприємницької діяльності будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, в яких середньооблікова чисельність працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та обсяг річного валового доходу не перевищує 500 000 євро.
Також необхідно брати до уваги, що середньооблікова чисель­ність визначається з урахуванням усіх працівників, у тому числі тих, що працюють за договорами та за сумісництвом, а також працівників представництв, філій, відділень та інших відокремлених підрозділів.
Крім того, відповідно до Закону суб’єктами малого підприємництва не можуть бути: довірчі товариства; страхові компанії; банки; ломбарди; інші фінансово-кредитні та небанківські фінансові установи; суб’єкти підприємницької діяльності, які провадять діяльність у сфері грального бізнесу, здійснюють обмін іноземної валюти, які є виробниками та імпортерами підакцизних товарів, а також суб’єкти підприємницької діяльності, у статутному фонді яких частка вкладів, що належить юридичним особам — засновникам та учасникам цих суб’єктів, які не є суб’єктами малого підприємництва, перевищує 25 відсотків.
Привертає до себе увагу та обставина, що критерії визначення суб’єктів малого підприємництва певною мірою кореспондуються з визначенням малих підприємств. Згідно з ч. 7 ст. 63 ГК малими (незалежно від форми власності) визнаються підприємства, в яких середньооблікова чисельність працівників за звітний (фінансовий) рік не перевищує п’ятдесяти осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей період не пере­вищує суми, еквівалентної п’ятистам тисячам євро за середньо­річним курсом Національного банку України щодо гривні.
Крім того, певні положення, що визначають статус суб’єктів малого підприємництва, містяться і в Указі Президента України «Про державну підтримку малого підприємництва» (далі — Указ) від 12.05.98 № 456/98. На відміну від Закону і ГК, в Указі визначальною ознакою суб’єктів малого підприємництва є не обсяг річ­ного валового доходу, а обсяг виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік, що не повинен перевищувати 1 000 000 гривень.
Водночас слід ураховувати, що виходячи зі змісту ГК суб’єкти малого підприємництва не можуть не бути учасниками господарських відносин (схема 1).

Схема 1

Отже, суб’єкти малого підприємництва можна поділити на дві групи: 1) фізичні особи — суб’єкти малого підприємництва; 2) юри­дичні особи — суб’єкти малого підприємництва.

· Фізичні особи — суб’єкти малого підприємництва

З’ясовуючи правовий статус фізичних осіб — суб’єктів малого підприємництва, треба мати на увазі, що в ст. 50—54 ЦК та в
ст. 128 ГК сформульовано низку нових положень, які стосуються фізичних осіб — підприємців. Замість терміна «громадянин», що вживався раніше, ЦК використовує термін «фізична особа». Проте в ГК використовується термін «громадянин—підприємець».
Відповідно до ст. 128 ГК громадянин визнається суб’єктом гос­подарювання в разі здійснення ним підприємницької діяльності за умови державної реєстрації його як підприємця без статусу юридичної особи. Крім того, підприємницька діяльність може здійснюватись лише фізичними особами, які мають повну цивіль­ну дієздатність. Варто зазначити, що згідно з ч. 3 ст. 35 ЦК повна цивільна дієздатність може бути надана фізичній особі, яка до­сягла шістнадцяти років і яка бажає вести підприємницьку діяль­ність. За наявності письмової згоди на це батьків (усиновлювачів), піклувальника або органу опіки та піклування така особа може бути зареєстрована як підприємець. У цьому разі фізична особа набуває повної цивільної дієздатності з моменту державної реєстрації її як підприємця.
Положення ч. 2 ст. 50 ЦК про право фізичної особи на підприємницьку діяльність за умови державної реєстрації в установленому порядку поширюються лише на підприємницьку діяльність фізичної особи без створення юридичної особи. Неправильним було б уважати, що фізична особа повинна зареєструватись як підприємець, перш ніж стати учасником господарського товариства чи зареєструвати приватне підприємство.
Необхідно звернути увагу, що до підприємницької діяльності фізичних осіб застосовуються нормативно-правові акти, які регулюють підприємницьку діяльність юридичних осіб, якщо інше не встановлено законом або не випливає із суті відносин.
Разом з цим відповідальність фізичних осіб — підприємців має свої особливості. Відповідно до ст. 52 ЦК фізична особа — підприємець відповідає за зобов’язаннями, пов’язаними з підприємницькою діяльністю, усім своїм майном, крім майна, на яке згідно із законом не може бути звернено стягнення. А фізична особа — підприємець, яка перебуває в шлюбі, відповідає за зобов’язаннями, пов’язаними з підприємницькою діяльністю, усім своїм особистим майном і часткою у праві спільної сумісної влас­ності подружжя, яка належатиме їй при поділі цього майна.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.