лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ЕКОЛОГІЯ І ЕКОНОМІКА

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Потужність (Р). Визначальне рівняння , де А — робота, t — час.
Розмірність .
Одиниця .
Назва одиниці — ват (джоуль за секунду), позначення W (Вт), вираження через основні одиниці .
Тиск (Р). Визначальне рівняння , де F — сила, рівномірно розподілена по поверхні тіла; S — площа поверхні.
Розмірність .
Одиниця .
Назва одиниці — паскаль (ньютон на квадратний метр), позначення Ра (Па).
Густина (r). Визначальне рівняння , де m — маса, V — об’єм.
Розмірність .
Одиниця .
Визначальні рівняння, розмірності, позначення й назви одиниць складніших похідних фізичних величин розглядатимемо далі — у відповідних розділах посібника. Концепцією розмірності можна плідно користуватися в найрізноманітніших випадках.
Наведемо найпростіший приклад. Кожен може переконатись у правильності чи помилковості різних формалізованих визначень тих чи інших фізичних величин. Так, різні визначальні рівняння (формули) енергії Е (роботи, теплоти, електрики та ін.), якщо їх записано правильно, можна звести до однієї формули розмірності енергії, тобто до розмірностей основних фізичних величин.
Повторимо й переконаємося ще раз у плідності концепції розмірності.
Так, формула розмірності фізичної величини механічної роботи А за визначальним рівнянням  буде . Для фізичної величини (основної) і довжини . Розмірність похідної ф. в. сили  визначимо через відповідне рівняння зв’язку (формулу) , де m (маса) — основна фізична величина та її розмірність  а прискорення а — похідна. За визначальним рівнянням  і, у свою чергу, , звідки а також буде відображатися розмірностями основних фізичних величин довжини — l і часу t. Отже, . Звівши виведені розмірності в одну формулу, дістанемо наведену вище формулу розмірності механічної роботи . Нескладно переконатися, що і для таких виразів (формул) енергії, як кінетична , формула Ейнштейна , електрична , діє така сама формула розмірності . Цей висновок правомірний для будь-яких правильних виразів-формул будь-якої фізичної величини.

Методичні вказівки до застосування
одиниць SI
[85, 30—34], [152, 16—20]

За часів СРСР постановою Держстандарту від 19 березня 1981 р. (ГОСТ 8.417-81) дозволялося застосовувати в друкованих виданнях або міжнародні, або тільки російські позначення. Але практично застосовувалися виключно російські, що не сприяло засвоєнню міжнародних. Виправляючи колишню помилку, далі в тексті застосовуватимемо переважно міжнародні позна­чення одиниць. Розглянемо деякі правила їх уживання.
У літерних виразах рекомендується знак ділення позначати скісною рискою, а літери проставляти в один рядок, наприклад: , , . Дозволяється позначати одиниці також одним рядком у формі добутку одиниць, піднесених до степеня, наприклад: , , або як дріб з горизонтальною рискою: ; ; .
У назвах похідних одиниць (табл. 8) у знаменнику треба писати й читати з прийменником «на», за винятком одиниць величин, які залежать від часу в першому степені й характеризують швидкість процесу. У цьому разі застосовують прийменник «за», наприклад:  — метр за секунду, але  — метр на секунду в квадраті.
Величину, яка дорівнює відношенню маси тіла до його об’єму, слід завжди називати густиною та не плутати з іншою величиною — відношенням ваги тіла до його об’єму, котра має назву «питома вага», а одиниця якої . Пам’ятаймо! Густина — величина скалярна, а об’ємна вага — векторна (сила має напрям дії, який визначається вектором прискорення).

Слід розрізняти дві величини — продуктивність і подачу. Перша використовується як показник виробництва — відношення кількості виробів до робочого часу, а друга застосовується для характеристики устаткування для транспортування рідин, газів та інших видів матеріалів, тобто транспортерів, конвеєрів, вентиляторів, компресорів, насосів. Наприклад: подача (об’ємна) насоса дорівнює 30 l/s (30 літрів за секунду).

Таблиця 8

ПОХІДНІ ФІЗИЧНІ ВЕЛИЧИНИ SI В СИСТЕМІ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ
ЇХНІХ ВИЗНАЧАЛЬНИХ РІВНЯНЬ, РОЗМІРНОСТЕЙ І ОДИНИЦЬ [85], [163]


Фізичні величини

Одиниці величин

Назва
й позначення

Визначальне рівняння

Розмірність (dim)

Назва

Міжнародне
позначення

Українське позначення

ПОХІДНІ ВЕЛИЧИНИ ПРОСТОРУ І ЧАСУ

Площа, S

L2

метр
квадратний

m2

м2

Об’єм, V

L3

метр
кубічний

m3

м3

Швидкість, ?

LT–1

метр
за секунду

m·s–1

м·с–1

Прискорення, а

LT–2

метр на секунду
у квадраті

m·s–2

м·с–2

ПОХІДНІ МЕХАНІЧНИХ ВЕЛИЧИН

Густина, ?

кілограм на метр кубічний

кг · м–3

Сила, F

F = m·a

Ньютон

N

Н

Робота, А(Е)
(енергія, теплота)

A = F · l

джоуль

J

Дж

Потужність, N (W)

N = A/t

ватт

W

Вт

Тиск, Р

P = F/S

паскаль

Pa

Па

ПОХІДНІ ТЕПЛОВІ ВЕЛИЧИНИ

Кількість теплоти, Q

джоуль

J

Дж

Питома теплота, q

джоуль на кілограм

J · kg–1

Дж · кг –1

Закінчення табл. 8


Фізичні величини

Одиниці величин

Назва
й позначення

Визначальне рівняння

Розмірність (dim)

Назва

Міжнародне
позначення

Українське позначення

Температура за Цельсієм, t?

Один
градус
Цельсія

Теплоємність питома, С

Джоуль на кілограм-Кельвін

ПОХІДНІ ВЕЛИЧИНИ ФІЗИКИ І ХІМІЇ

Молярна маса, М

кілограм на моль

кг · моль–1

Молярний об’єм, Vm

кубічний
метр
на моль

м3 · моль–1

Молярний тепловий ефект, Qm

джоуль на моль

Дж · моль–1

Молярна концентрація, Сm

моль на метр
кубічний

моль · м–3

Швидкість хім. реакції, <?>

<?>

моль за секунду на кубічний метр

моль · с–1 ·
· м–3

Ентальпія і ентропія (див. розділ 1.3)

Розв’язуючи практичні задачі економічного, екологічного й технологічного змісту, ми постійно натрапляємо на необхідність перерахунку одиниць енергії (тепла й роботи) і потужності, виражених в одиницях різних систем. Найпростіше користуватися їх зведеними співвідношеннями (табл. 9, 10)*.
У колонці ліворуч стоять одиниці, які ми переводимо в одиниці, що містяться в горизонтальному рядку вгорі таблиці: відповідь знаходимо на перетині рядків. Наприклад, ми хочемо перевести кіловат-годину в калорії. У лівій колонці табл. 7 знаходимо  і, просуваючись праворуч до перетину з колонкою (cal), читаємо відповідь: 8,6 · 105 cal.
* Позначення одиниць у табл. 9, 10 міжнародні (у дужках — українські) [85].


Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.