лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ЕКОЛОГІЯ І ЕКОНОМІКА

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Ф
Фабрикат (від лат. fabricatus — «виготовлений») — завершений про­дукт виробництва, призначений для споживання без додаткової обробки.
…фаг (від гр. ????? — «пожирач») — у складних словах означає «поїдаючий», «поглинаючий», наприклад, бактеріофаг.
Факс (англ. Fac — fast as can — букв. «швидко як можу») — різновид високоефективних комерційних послуг щодо постачання й оплати товарів у сучасній міжнародній торгівлі з використанням морського транспорту.
Фактор, чинник (англ. factor) — рушійна сила, причина будь-якого процесу, явища.
Фактори ринкові (англ. market factors) — кількість населення, кіль­кість родин, їхні прибутки та інші показники, які впливають на збут товарів.
Фатум (лат. fatum — «доля») — поняття, яке виражає песимістичне бачення історії людства, його приреченість, неможливість уникнути наперед визначеного долею шляху.
Фауна (лат. fauna) — тваринний світ; сукупність тварин, що населяє нині чи населяла колись певну територію.
Фашизм — найреакційніша ідеологія, яка базується на націонал-шо­вінізмі й націонал-соціалізмі, а також на диктаторському устрої держави.
Федерація (від лат. federatio — «союз») — союз держав чи товариств.
Фелодерма (від гр. ?????? — «корок») — внутрішній шар покривної тканини у рослин. Складається з 1—3 шарів хлорофілоносних клітин.
Фен — сухий, теплий західний вітер, що дме з гір у долини.
Феномен: 1) Виняткове, незвичайне, рідкісне явище. 2) Явище, яке дано нам у досвіді, сприйняте органами чуттів.
Фенотип (від гр. ???n???? — «з’являюсь») — сукупність ознак і властивостей організму, що складалися в процесі його індивідуального розвитку. Визначається спадковою основою організму і умовами, що в них відбувається його розвиток.
Ферменти (від лат. fermentum — «закваска») — специфічні органічні каталізатори — білкові речовини, які зумовлюють біохімічні перетворення в організмах у процесі обміну речовин. Інша назва — ензіми.
Фертильність (від лат. fertilis — «плодючий») — здатність зрілого організму давати потомство.
Фізика (від грец. — «єство, природа») — наука, що вивчає загальні властивості та закони руху речовини й фізичних полів як різних форм існування матерії.
Фізико-хімічні сталі — сталі кількісно-якісні характеристики основ­них компонентів структурної організації Природи, які відображають взаємозв’язок цих компонентів. Ф.-х. сталі визначають експериментально для кількісних досліджень фізико-хімічних явищ і перевірки теорій. Прикладом Ф.-х. сталої є швидкість світла (с), яка дорівнює 2,998 · 108 ms–1 (див. також Авогадро стала, Газова стала, Больцмана стала).
Фізична величина — характеристика об’єкта чи явища матеріального світу, яку можна виміряти (наприклад, довжина, маса, температура та ін.). Кількісну характеристику Ф. в. називають її розміром. Фіксована за розміром міра певної Ф. в. є її одиницею (наприклад, метр, кілограм, градус). У науці та практиці різні Ф. в. поєднано в системи, котрі складаються з основних і похідних одиниць, зв’язок між якими відображається через їхні розмірності (літерними символами
у вигляді математичного співвідношення). Сучасна міжнародна система Ф. в. «System International d’Units», абревіатура якої SI (слід читати: ес – і).
Фіто… (від гр. ????n — «пагін, рослина») — у складних словах вказує на зв’язок з поняттям «рослина».
Фітонциди (від гр. ????? — «рослина») — бактерицидні речовини, що утворюються багатьма вищими рослинами (цибуля, часник, хрін, цитрусові тощо). Використовують для лікування дизентерії, інфікованих ран і опіків тощо.
Фітопланктон — сукупність рослин, переважно водоростей, що віль­но плавають у товщі прісних або морських водойм. Ф. є цінним кормом для багатьох дрібних організмів і риб.
Флора (лат. Flora — «богиня квітів»): 1) Сукупність видів рослин, що населяють певну територію. 2) Ф. кишкова — сукупність бактеріальних видів, що населяють кишечник людини й тварин.
Флотація (англ. floatation, букв. — «плавання») — промисловий метод збагачення корисних копалин(руд, палива), що ґрунтується на відокремленні руди від пустої породи у спеціальних апаратах, де часточки руди спливають на поверхню води під дією спеціальних хімічних добавок, а частки породи залишаються на дні.
…фоб, …фобія (від гр. ????? — «острах, побоювання») — у складних словах відповідає поняттям «нетерпимість», «боязнь», наприклад, гідрофобія — острах води.
Фон природний — будь-яке випромінювання з космосу та від природних радіоактивних матеріалів.
Фонд (від лат. fundus — «основа»): 1) Кошти або матеріальні засоби, призначені для якоїсь мети (напр. Ф. матеріального заохочування). 2) Запаси, ресурси нагромадження (напр. лісовий Ф.).
Фосфатиди — органічні речовини клітинних структур усіх організмів. Відіграють важливу роль у кровотворенні. Інша назва — фосфоліпіди.
Фосфопротеїди, фосфопротеїни — складні білки, під час розщеплення яких поряд з амінокислотами вивільняється фосфорна кислота.
Фотоліз — розклад хімічних сполук унаслідок дії світла на них.
Фотон (від гр. ????? — «світло») — частинка світла, порція електромагнітного проміння будь-якої частоти. Ф. називають також квантами (квант світла, гамма-квант тощо).
Фотосинтез — процес утворення зеленими рослинами органічних речовин з вуглекислого газу (діоксиду вуглецю — СО2) і води з допомогою поглинання енергії сонячного світла хлорофілом. Ф. — початок життєдайних процесів у біосфері Землі.
Фруктоза (від лат. fructus — «плід») — плодовий цукор-вуглевод з групи моносахаридів, складова частина меду.
Футурологія (від лат. futurum — «майбутнє») — галузь науки, що досліджує розвиток і перспективи соціальних процесів, комплекс соціального прогнозування.
Х
Хемі…, хемо… (від лат. chemia — «хімія») — у складних словах відповідає поняттям «хімія» або «хімічний процес». Хемосинтез — процес утворення органічних речовин живими істотами з діоксиду вуглецю та інших неорганічних речовин без участі енергії світла (пор. Фотосинтез). Х. — властивий певним видам бактерій.
Хемосорбція — різновид сорбції, за якої між сорбентами і речовиною, що вбирається, утворюється міжатомний хімічний зв’язок.
Хімізація народного господарства — пріоритетний розвиток хімічної промисловості та впровадження хімічних процесів та методів виробництва у різні галузі економіки. Х. н. г. — один з основних напрямів сучасного науково-технічного прогресу.
Хімічний елемент (від лат. elementum — «первісна речовина») — вид атомів, що характеризуються однаковим електричним зарядом ядра (однакова кількість протонів) та сукупністю однакових властивостей.
Хлорела (від гр. ?????? — «зелений») — рід одноклітинних зелених водоростей. Поширені в прісноводних водоймах і на вологому грунті, деякі в морях. Містять поживні речовини: протеїн, вуглеводи, вітаміни, мінеральні солі.
Хлорофіл (від гр. ?????? — «зелений» і ?????? — «листок») — зелений пігмент рослин, що містяться у хлорофілоносних клітинах рослин — філодермі. Х. є продуцентом вуглеводів у процесі фотосинтезу. Елементний склад деяких видів (а, б, в). Х. відомий, напр. для Х. (а) — С55Н72О5N4Мg. За своєю структурою Х. належать до класу макроциклічних речовин. Синтезованим Х. властива світлочутливість (фотосенсибілізація), але штучні модельні системи не спроможні відтворити процес накопичення світлової енергії, як це відбувається у природному процесі фотосинтезу.
Хлорофос — фосфорорганічна штучно синтезована сполука (препарат) — інсектицид. Застосовують для боротьби з шкідливими комахами. Отруйний для людини і тварин.
Холізм (від гр. o??? — «цілий, увесь») — філософське вчення, яке розглядає світ як результат еволюції «фактора цілісності». Основоположник вчення Я. Сметс. У сучасній екологічній науці цим терміном позначають прагнення до синтезу в пізнанні явищ екосистем на відміну від редукціоністського підходу до вивчення об’єкта через детальний аналіз його складових. Інколи використовують еквівалентні терміни цієї пари: холізм — атомізм, редукціонізм — конструкціонізм.
Холістична економіка новий напрям економічної науки cфор­мований у середині минулого століття групою вчених (Торстейн Вебнел, Уеслі Мітчелл та ін.), які критично ставляться до предмету сучасної академічної економічної науки за яким економісти–класики обмежуються грошовими цінностями залишаючи поза увагою цінності культурні і навколишньої Природи. Історик Джон Хааг (Haag) покладає надії на нове покоління економістів, яке не буде «заражене» «жорсткою матеріалістичною етикою зростання економіки будь-якою ціною».
Хромогени — безбарвні речовини клітин організму людини, тварин і рослин, що набувають забарвлення за окислення в процесі дихання.
…хтони (гр. cuwn — «ґрунт, земля, край») — у складних словах означає «місцеві», «корінні» — напр. автохтони — організми, що живуть там, де вони виникли в процесі еволюції.
Ц
Целофан — прозора плівка, штучно отримувана із віскози. Застосовують як пакувальний матеріал для продуктів. У побуті Ц. часто плутають із поліетиленовою плівкою. Ц. екологічно безпечний.
Целюлоза (від лат. cellula — «комірка») — високомолекулярний природний вуглевод, утворюваний фотосинтезом: головна складова частина оболонок рослинних клітин. Інша назва — клітковина. Широко використовується у виробництві хімічних волокон (віскоза), плівок (целофан), пластмас (целулоїд) і вибухових речовин (бездимний порох).
…ценоз (від гр. ?oinos — «загальний») — у складних словах відповідає поняттю «сукупність», напр. біогеоценоз.
Цент (англ. cent, — розмінна монета в Канаді (1/100 канадського долара), Голландії (1/100 голландського гульдена), Ліберії (1/100 ліберійського долара), Шрі-Ланці (1/100 цейлонської рупії), США (1/100 долара) тощо.
Центнер (нім. Zentner, від лат. centenarius — «той, що містить сто одиниць»): 1) Одиниця маси (ваги), що дорівнює 100 kg. 2) Неметрична міра маси (ваги) в багатьох країнах, яка дорівнює 100 фунтам, напр. у Великій Британії і США 1 Ц. дорівнює 45,3592 kg, в Угорщині і Данії — 50 kg, в Австрії — 56 kg, Швеції — 42,5 kg.
Цивілізація (від лат. civilis — «гідний, вихований»): 1) Будь-яка форма існування живих істот, наділених розумом. 2) Історичний тип культур, локалізованих у часі та просторі, напр. давні цивілізації Єгипту, Месопотамії, Індії. 3) Рівень суспільного розвитку й матеріальної культури (який визначається розвитком продуктивних сил), досягнутий даною суспільно-економічною формацією.
…цид (від лат. caedo — «вбиваю») — у складних словах відповідає поняттю «знищення»; напр. геноцид.
Цикло… (від гр. ?o?los — «круг, коло») — у складних словах відповідає поняттям «круг», «коло», напр. циклопарафіни — вуглеводневі сполуки (СnH2n), ланцюжок вуглець-вуглецевих зв’язків яких має вигляд кола.
Цирконій — d-метал періодичної системи елементів за номером 40,
V періоду, 4 групи. Широко використовується в новій техніці, наприклад як тугоплавкий корозійностійкий метал арматури і твелів ядерних реакторів, а також у спеціальному устаткуванні хімічної промисловості та ін.
…цити (від гр. ?uto? — «клітина») — у складних словах відповідає поняттю «клітина», напр. лейкоцити.
Ціна (англ. price) — грошове відображення вартості товару, різновиди Ц.: роздрібна Ц. (англ. consumer price), регульована Ц. (англ. price control), Ц. Покупця і продавця (англ. bid and asked price), фактична Ц. (англ. actual price), оптова, франко — Ц. (англ. price of free).
Цунамі (яп.) — великі хвилі, що виникають на поверхні океану під час підводних землетрусів; спостерігаються головним чином біля берегів Тихого океану.
Ч
Чартер (англ. charter) — договір між власником судна (корабля, літака) і наймача на оренду всього судна чи його частини на певний рейс або термін.
Чек (англ. check) — вид документа (цінного паперу) усталеної форми, який містить письмове розпорядження власника рахунка (чекодавця) кредитній установі сплатити певну суму грошей чекодержателеві.
Числові приставки SI — кратні: k (кіло) — 103, М (мега) — 106, G (гіга) — 109, Т (тера) — 1012, Р (пета) — 1015, Е (екса) — 1018; часткові: m (мілі) — 10–3, mk (мікро) — 10–6, n (нано) — 10–9, p (піко) — 10–12, f (фемто) — 10–15, a (атто) — 10–18.
Чистий прибуток (англ. net income of society) — частина національ­ного доходу, котра виступає як додатковий продукт.
Чутливість приладу — мінімальний рівень параметра, що його можна виміряти цим приладом.


Ш
Шахта (нім. Schacht — «стрижень, стовбур»): 1) Гірниче підприємство, що видобуває корисні копалини підземним способом; місце підземного видобутку їх. 2) Вертикальна видовжена порожнина в деяких спорудах і пристроях (напр. ліфтова шахта).
Шельська культура — археологічна культура раннього палеоліту. Від назви стоянки первісної людини біля містечка Шель поблизу Парижа.
Шельф (англ. shelf букв. — «уступ») — мілководна прибережна частина дна морів і океанів, яка в деяких країнах використовується для добування корисних копалин, особливо нафти (Англія, Норвегія).
Шлак (від нім. schlacke) — багатотоннажні відходи металургійного виробництва виплавки чавуну й сталі, відвали яких становлять відчутну екологічну небезпеку навколишньому середовищу. Ш. частково використовуються в будівництві та ін.
Шлам (від. нім. schlamm — «мул, твань») — 1) малорозчинні у воді сполуки або дрібні тверді частинки, що випадають в осад у деяких технологічних процесах (напр., збагачення руд). Ці відходи дуже забруднюють навколишнє середовище. 2) Порошкоподібна проміжна речовина виробництва кольорових металів, що містить домішки благородних металів (срібла, платини та ін.).
Шовінізм (франц. chauvinisme) — 1) Один з різновидів великодержавного імперського націоналізму, мета якого — підкорення й асиміляція інших народів, нав’язування їм своїх звичаїв, мови й культури. 2) Гіперболізоване сприйняття панівною нацією своєї винятковості, образлива зневага до інших народів. Назва Ш. походить від прізвища солдата наполеонівської армії Шовена (Chauvin), який відзначався людиноненависницьким ставленням до арабського населення під час єгипетського походу 1798—1801 рр.
Штам (від нім. stamm — «рід, плем’я») — чиста культура мікроорганізмів, виділена з якогось середовища.
Штраф (нім. Strafe, букв. — «покарання») — грошове стягнення за порушення закону чи правил (норм поведінки), що його накладає відповідно суд чи адміністративний орган.
Шурф (нім. Schurf) — вертикальна або похила гірнича виробка для добу­вання корисних копалин (звичайно невеликої глибини та малого перерізу).
Ю
Ювенальний (від лат. juvenalis — «юнацький») — статево незрілий.
Юрський період — другий період мезозойської ери геологічної історії Землі. Розпочався 195 млн років тому, тривав 58 млн років. Від назви гір Юра в Західній Європі.
Юридичний (від лат. juridicus — «судовий») — правовий, той, що стосується правознавства.
Юридична особа (англ. artificial person) — організація, підприєм­ство, установа, що мають відокремлене майно, можуть від свого імені набувати майнових прав, бути позивачем і відповідачем у суді. Ю. о. існує незалежно від змін у складі її керівних осіб.
Юрисдикція — повноваження давати правову оцінку фактам, розв’язувати правові питання.
Юрисконсульт — правознавець, постійний консультант з правових питань в установах, підприємствах і організаціях.
Юстиція (лат. justitia, букв. — «справедливість») — сукупність судових установ, діяльність суду щодо здійснення правосуддя, а також судове відомство.
Я
Ядерна ланцюгова реакція — реакція поділу атомних ядер важких хімічних елементів (напр. урану, плутонію) під дією нейтронів, кількість яких збільшується після кожного акту поділу ядер, що зумовлює ланцюгове прирощення кількості ядер, що діляться. Я. л. р. супроводжується виділенням великої кількості енергії (приблизно для  200 МeV на одне ядро, що ділиться). Процес Я. л. р. є засадним для забезпечення роботи ядерних реакторів АЕС, а також дії ядерної (атомної) зброї.
Ядерна реакція — перетворення атомних ядер за їхньої взаємодії з елементарними частинками або іншими ядрами. Розрізняють Я. р. під дією нейтронів (див. Ядерна ланцюгова реакція) і протонів. Першу Я. р. здійснив англійський фізик Е. Резерфорд у 1919 році. За допомогою Я. р. вивчають структуру та властивості ядер, одержують радіоактивні ізотопи, що використовуються в атомній енергетиці.
Ядерний паливний цикл — комплекс виробничих процесів із виготовлення, експлуатації, транспортування, утилізації радіоактивних матеріалів. Основні операції Я. п. ц.: видобуток та перероблення уранової руди, збагачення ядерного палива, виробництво твелів, переробка відпрацьованого палива, перероблення та схоронення ядерних відходів, транспортування радіоактивних матеріалів.
Ядерний реактор — пристрій для здійснення керованої ланцюгової ядерної реакції поділу. Перший Я. р. було запущено в 1942 році в США. Поділ ядер відбувається в активній зоні реактора, де міститься ядерне паливо, і супроводжується значним виділенням енергії. Я. р. розрізняють за енергією нейтронів (на теплових, швидких і проміжних нейтронах); за характером розподілу ядерного палива (гомогенні, гетерогенні); використанням модератора (графітні, напр. РБМК; водяні, напр. ВBР, LWR, BWR, FBR); за призначенням (енергетичні, розмножувальні, дослідницькі). Я. р. використовують для вироблення електроенергії на АЕС і в ядерних силових установках атомних човнів, для дослідницьких цілей, для відтворення ядерного палива.
Ядерні відходи — речовини й матеріали, що стали радіоактивними внаслідок функціонування ядерного паливного циклу, не підлягають подальшому використанню та потребують довічної герметичної ізоляції. Я. в. бувають твердими, рідкими, пилогазоподібними й такими, що містять природні і штучні радіонукліди. За потужністю випромінювання є низько- та високоактивними.
Ядерне паливо: 1) Природне Я. п. — ізотоп урану  (уран-235). 2) Вторинне Я. п. — штучно отримане у ядерному реакторі — ізотопи плутонію  (плутоній-239) і урану  (уран-233).
Ядро атома — позитивно заряджена центральна частина атома, де сконцентровано практично всю масу атома. Складається з протонів та нейтронів (нуклеонів). Число протонів визначає електричний заряд Я. а. й порядковий номер атома в періодичній системі елементів. Число нейтронів дорівнює різниці масового числа й числа протонів.
Якість (енергетична) — характеризує її сконцентрованість. Що вища якість енергії, то вище буде її здатність перетворюватися з меншими втратами (з вищим коефіцієнтом конверсії) в більш концентровану форму енергії. Наприклад, якість енергії підвищується у ряду від сонячної до внутрішньої енергії (вугілля, газу) і до найвищої якості — електричної.
Ярд (англ. yard, букв. — «палиця, стрижень») — англійська міра довжини, яка дорівнює 3 футам = 36 дюймам = 0,9144 m.
Яскравість — фізична величина, що характеризує джерело. У системі SI одиниця Я. — кандела на квадратний метр (cd/m2).
Яшма (араб.) — осадова або вулканогенна метаморфізована гірська порода зеленого, червоного, білого й чорного кольору; складається переважно зі зцементованих зерен кварцу (SiO2) з домішками оксидів заліза, що й обумовлюють її колір. Я. — різновид мінералу халцедону, використовується як ужиткове каміння для вироблення прикрас.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.