лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ЕКОЛОГІЯ І ЕКОНОМІКА

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Паскаль одиниця фізичної величини тиску й напруження в Міжнародній системі одиниць. Позначається — Pa (Па): 1) Pa — тиск, що створює сила в один ньютон (N), рівномірно розподілена по поверхні площею в один метр квадратний (m2); 2) Прізвище франц. фізика Б. Паскаля, ім’ям якого названо фізичну величину Pa.
Педологія (від гр. ????? — «ґрунт») — наука про ґрунти; ґрунтознавство.
Пелагіаль (від гр. ??????? — «море») — товща води озер, морів і океанів як середовище, де живуть водні організми.
Пеніцилін — лікарський препарат; антибіотик. Від назви плісеневого грибка — пеніцилія, з культури якого його одержують.
Пента… (від гр. ????? — «п’ять») — у складних словах відповідає поняттю «п’ять», напр., пентагон — п’ятикутник, пентози — моносахариди, що містять п’ять атомів вуглецю в молекулі.
Пептиди — речовини, до складу яких входять дві й більше амінокислот, з’єднаних між собою пептидними зв’язками (–СО–NH–). Проміжні продукти розпаду білків в організмах людини, тварин і рослин.
Пери…, пері… — префікс, що означає: навколо, кругом, через, напр., перигей — найближча до Землі точка орбіти Місяця або штучного супутника Землі.
Перманентний — постійний, неперервний.
Пестициди (від лат. pestis — «зараза, чума») — хімічні синтетичні сполуки — засоби боротьби з шкідливими організмами: комахами (інсектициди), кліщами (акарициди), грибами (фунгіциди), бактеріями (бактерициди), гризунами (зооциди).
Петро… (від гр. ?????? — «камінь, скеля») — у складних словах відповідає поняттям «камінь», «гірська порода», напр., петрологія (петрографія) — наука, що вивчає гірські породи, їхній мінеральний і хімічний склад, умови утворення й поширення.
Петролеум (англ. petroleum) — назва нафти в англомовних країнах (США, Великій Британії та ін.).
Пінта (англ. pint) — позасистемна міра ємкості у Великій Британії й Америці (близько 0,5 л).
Піонер (від франц. pionnier — «дослідник»): 1) Людина, яка однією з перших проникає в новий, недосліджений край, освоює його. 2) Людина, що поклала початок новому в якійсь галузі, напр. науці.
Піро… (від гр. ?u??? — «вогонь») — у складних словах відповідає поняттям «вогонь», «висока температура», «термічний процес», напр., пірогени — речовини, що спричиняють підвищення температури тіла.
Пірометалургія — галузь металургії, зв’язана з відновленням металів за високих температур.
Плазма (від гр. ?????? — «виліплене»): 1) Рідка частина крові. 2) Іоні­зований газ, в якому об’ємна густина позитивних і негативних елек-
тричних зарядів практично однакова. П. утворюється під час електричних розрядів у газах. Інколи П. називають «четвертим» агрегатним станом речовини. У стані плазми перебуває більша частина речовини у Всесвіті (зірки, туманності, міжзіркове середовище тощо).
Платина (Рt) —хімічний елемент, а. н. 78, а. м. 195,09, густина 21450 kg · m– 3, tпл — 1769 °С. Поряд із золотом використовується в монітарній світовій системі. У сучасних програмах розвинених країн щодо захисту навколишнього середовища П. використовується як каталізатор — у пристроях для знешкодження токсичних речовин у вихлопних газах автотранспорту.
Плутоній (Pu) — радіоактивний хімічний елемент, а. н. 94, ізотоп П.  використовують у ядерній енергетиці як паливо та як заряд ядерної бомби. П. дуже отруйний і найбільш небезпечний із радіоактивних елементів. Проникнення атомів П. в організм і ураження клітин ?-випроміненням призводить до онкологічних захворювань і генетичних розладів.
Полі… (від гр. ????? — «численний») — у складних словах відповідає поняттям «численний», «багато», напр. полімери (див. Мономери).
Поліморфізм (від гр. ?????????? — «різноманітний»): 1) Існування в межах одного виду рослин чи тварин двох або більше груп особин з різко відмінними ознаками. 2) Здатність мінералів за різних умов кристалізуватись у різних формах сполучення атомів, утворюючи різні типи кристалічних решіток, але зберігаючи той самий хімічний склад. Типовим прикладом є два поліморфні стани вуглецю: алмаз і графіт.
Полінуклеотиди (від полі… і нуклеотиди) — біоорганічні речовини, до складу яких входять десятки, іноді тисячі мононуклеотидів. Містяться в усіх живих клітинах організмів. До П. належать рибонуклеїнові і дезоксирибонуклеїнові кислоти (див. Нуклеїнові кислоти).
Полісахариди (від полі… і гр. ????? — «цукор») — вуглеводи, молекули яких складаються з залишків моносахаридів. До П. належать сахароза, крохмаль, целюлоза тощо.
Політична економія, політекономія — наука про виробничі (економічні) відносини людей і закони суспільного виробництва, розподілу, обміну і споживання матеріальних благ у зв’язку з продуктивними силами та політичним устроєм суспільства.
Полюс (лат. polus, від гр. ????? — «вісь»): 1) Точка перетину вісі обертання Землі з її поверхнею (П. географічний). 2) Точка перетину магнітної осі Землі з її поверхнею (П. геомагнітний). 3) Місця на Землі, де спостерігаються найнижчі температури (П. холоду), різні прояви магнітних властивостей (магнітний П.) та ін. 4) Зовнішні кінці різнозаряджених електродів гальванічного елемента. 5) Один із двох крайніх пунктів, протилежних один одному.
Польдери (голл. polder) — осушені й оброблені ділянки узбережжя Північного моря, що лежать нижче від рівня моря й захищені дамбами.
Поняття — логічно оформлена думка про предмет, загальна ідея чого-небудь (пор. Термін).
Популяція (від лат. populus — «народ») — сукупність особин певного виду організмів, які населяють певну територію чи екологічну систему та певною мірою є ізольованими від сусідніх популяцій.
Пост… (від лат. post — «за, після, далі») — префікс, що означає наступність, напр. постембріональний — післязародковий.
Постулат (від лат. postulat — «вимога») — твердження, яке за побудови наукової теорії приймають без доведення як засадне.
Постфактум (лат. postfactum — «після зробленого») — після того, як щось уже сталося, відбулося.
Предикат (від лат. proedicatum — «сказане») — у логіці — один із двох термінів судження, в якому говориться про предмет мови (суб’єкт), його ознаки.
Предмет: 1) Будь-яке матеріальне явище, річ. 2) Те, на що направлено думку, що становить її зміст. 3) Окреме коло знань, що утворює навчальну дисципліну.
Прибуток (англ. profit) — перевищення доходу від продажу товарів, послуг тощо над витратами. П. відображає ріст виробництва, продуктивності праці і якості товарів.
Приватизація (англ. privatisation) — передача за плату чи безкоштовно державної власності в приватну власність.
Приматологія (від лат. primates — «найперший, найголовніший») — галузь антропології, яка вивчає приматів — ряд найвище організованих (насамперед розумово) ссавців.
Природні ресурси компоненти природи, що використовуються суспільством в економічній діяльності. Поділяються на викопні копалини (енергоносії, рудні й нерудні мінерали), відновлювальні (рослинні, біологічні, водні та ін.), невідновлювальні (мінеральні).
Пріфікс (франц. prix fixe, букв. — «тверда ціна») — ціна, що не підлягає ні зниженню, ні підвищенню.
Про… (лат. pro…) — префікс, що означає «для», «на боці», «в інтересах».
Проблема (від гр. ???????? — «задача, утруднення») — складне теоретичне або практичне питання, що потребує розв’язання, вивчення, дослідження.
Провітаміни — речовини, з яких в організмі людини і тварин можуть утворюватись вітаміни.
Прогноз (від гр. ????????? — «передбачення», англ. prognosis forecast-prediction) — науково аргументоване передбачення, що дає випереджаючу інформацію про розвиток певних явищ, процесів у майбутньому.
Продукція (лат. — «виробляю») — сукупність матеріальних благ, добутих чи створених внаслідок виробничої діяльності; П.товарна — продукція, що йде за межі підприємства, яке її виробило.
Продуценти (від лат. producens — той, що виробляє) — організми, що створюють органічні речовини з неорганічних. До П. належать усі фотосинтезуючі рослини (див. Фотосинтез).
Пролонгація — продовження строку цінності договору, угоди, векселя.
Промілле (від лат. promille — «на тисячу») — тисячна частка чого-небудь, позначається ‰, або рт. Використовують також термін, «пропромілле» для позначення мільйонної частки ‰, або ррт. Так, у техніці позначають невеликі концентрації речовини, наприклад, вміст отруйних газів у повітрі.
Промотори (від лат. promoveo — «просуваю») — речовини, що підсилюють дію каталізаторів, ферментів.
Протеїди — складні білки, утворені зі звичайних білків (див. Про­теїни) та речовин небілкової природи. До П. належать багато фер­ментів і гормонів, більшість білків тканин.
Протеїни (від гр. ???????? — «перше місце») — прості білки. Основна складова частина всіх живих організмів.
Протекціонізм (англ. protectionism) — запровадження мита на імпорт для захисту вітчизняного виробництва від конкуренції дешевших імпортних товарів.
Протерозой — друга ера в геологічній історії Землі; розпочалася 2600 млн років тому, тривала близько 2000 млн років. За П. з’явилися перші живі організми.
Протисти (від гр. ???????? — «найперший») — загальна назва всіх одноклітинних організмів.
Прото… (від гр. ?????? — «перший») — у складних словах означає: першість, первинність, напр. прототип (прообраз).
Протон (Р) — стабільна елементарна частка з позитивним елементарним електричним зарядом е = 1,602 · 10– 19 С (кулон) і масою тр = = 1,673 · 10– 27 kg. За кількістю протонів в ядрі атома визначається порядковий номер хімічного елемента в Періодичній системі елементів.
Протоплазма — найменша одиниця живої речовини; вміст клітини, включаючи її ядро. У П. здійснюються всі живі процеси.
Профанація (лат. — «оскверняю») — неуцьке перекручування, опоганення, опошлення чогось, зневажливе ставлення до чогось загальновизнаного, наруга над пам’яттю про когось; профан — некомпетентна особа, необізнана у якійсь галузі, неук.
Процес (від лат. processus — «просування вперед»): 1) Послідовна зміна предметів і явищ, що відбуваються закономірним порядком. 2) Сукупність низки послідовних дій, спрямованих на досягнення певного результату.
Прямий податок (англ. direct taxes) — податок, який накладається державою безпосередньо на дохід або майно власника. До П. п. відносять: прибутковий податок, податок на прибуток підприємств, податок зі спадщини.
Псевдо… (від гр. ?????? — «обман, вигадка») — у складних словах відповідає поняттям «несправжній», «неправильний», напр. псевдонім.
Пульсари (від лат. pulsus — «поштовх») — космічні об’єкти, радіовипромінювання яких мають характер коротких періодичних імпульсів з періодом від 3,75 сек. до 0,03 сек.
Пуризм (франц. purisme, від лат. purus — «чистий»): 1) Показне прагнення до суворої моральності. 2) Надмірне прагнення зробити недоторканними якісь норми мови, уберегти її від іншомовних запозичень, неологізмів, вульгаризмів тощо.


Р
Рад (від лат. radio — «випромінюю», англ. позначення rad, rd) — одиниця вимірювання дози поглинутого іонізуючого проміння (рентгенівського, гамма-проміння тощо). Р. дорівнює такій дозі, за якої 1 kg опромінюваної речовини вбирає 0,01 J енергії. У сучасній міжнародній системі фізичних величин (SI) замість Р. використовується одиниця грей (Gy = 1 J/kg = 100 rad).
Радикал (англ. radical, від лат. radix — «корінь») — група атомів, яка в хімічних реакціях переходить без змін з однієї сполуки в іншу, напр. в етиловому спирті СН2 — СН2 — за утворення ефірів і інших сполук. Р. позначається — R.
Радіо (від радіо…) — частина складних слів, що вказує на зв’язок з поняттями «радіо» або «радіоактивність», напр. радіоастрономія.
Радіоактивне забруднення — попадання радіоактивних ізотопів у довкілля, що виникає внаслідок видобутку радіоактивних руд, ядерних вибухів, аварій на атомних підприємствах, поховання радіоактивних відходів тощо і супроводжується перевищенням природного рівня радіоактивності. Призводить до соматичних ефектів, генетичних порушень в організмі (див. Генетична дія випромінювання). Об’ємні одиниці Р. з.: Вq/т3, Вq/кg, Сі/L, Сі/кg.
Радіобіологія — наука про вплив іонізуючого радіовипромінювання на організм людини, тварин і рослин.
Радіоекологія — наука про взаємозв’язок між радіоактивністю середовища, організмами та їх угрупованнями.
Радіоліз — розклад хімічних сполук від дії іонізуючих випромінювань.
Радіологія медична — наука про застосування іонізуючого випромінювання в медицині.
Радіомутації — раптові спадкові зміни ознак або властивостей організму, які виникли від дії іонізуючого випромінювання.
Радіопротектори — речовини, введення яких в організм або в поживне середовище чи їжу перед опроміненням зменшує вплив іонізуючого випромінювання.
Радіотоксемія — отруєння організму радіоактивними речовинами.
Радон — хімічний елемент, символ Rn (лат. Radon), атомний номер 86, належить до інертних газів. Радіоактивний. Найбільш стійкий ізотоп — радон–222 (період напіврозпаду 3,8 доби). Є дочірнім продуктом радію. Велика кількість Р., що вивільняється під час видобутку та обробки урану, несприятливо впливає на клімат регіону. Іонізує молекули повітря. Дуже шкідливий для здоров’я.
Раритет (нім. Raritat — «рідкість») — цінна рідкісна річ.
Рафінування (від франц. rafiner — «очищати») — остаточне очищення продуктів промисловості, сільського господарства (напр., цукру, металів, олій) від небажаних домішок.
Ре… (лат. re) — префікс, що означає зворотну або повторну дію, напр., реанімація — оживлення організму, ревакцинація — повторне щеплення.
Революція (франц. revolution — «революція, розгортання, переворот») — 1) докорінна якісна зміна від одного стану до іншого, від старого до нового, одна з закономірностей діалектичного розвитку суспільства та мислення; 2) наукова революція — кардинальна зміна хибних уявлень сприйняття явищ природи на істинне «перевертання з голови на ноги».
Регенерат (від лат. regeneratus — «відновлений») — матеріал або речовина з відновленими (після використання) вихідними (первісними) властивостями.
Регламент (від лат. regula — «правило»): 1) Р. технологічний — основний технічний документ, який визначає режим і порядок проведення операцій технологічного процесу, характеристики сировини та продукції, засоби техніки безпеки, дотримання санітарно-гігієнічних і екологічних норм. 2) Сукупність процедурних правил, що визначають порядок проведення сесій, засідань, зборів тощо.
Редукціонізм (від лат. reductio) — методологічний принцип, згідно з яким складні явища можуть бути пояснені на підставі законів, що стосуються менш складних явищ (наприклад, пояснення біологічних явищ на підставі фізичних і хімічних законів, а соціальних — з допомогою біологічних і т. д.).
Ректифікація (від лат. rectificatio — «випрямлення») — розділення рідких сумішей, що містять два або кілька компонентів різної леткості багаторазовим випарюванням суміші й конденсацією пари у спеціальних апаратах — ректифікаційних колонках. Широко використовують у промисловості для переробки нафти, спиртів тощо. Від Р. походить назва спирту — ректифікат.
Релікт (від лат. relictum — «залишок») — рослинний або тваринний організм, який зберігся на даній території з минулих геологічних часів.
Ремонтантність — здатність протягом вегетаційного періоду у рослини цвісти, плодоносити кілька разів.
Рента (нім. Rente, від лат. reddo — «повертаю, сплачую») — дохід з капіталу, землі або майна, що його власник отримує у формі процента, не займаючись підприємницькою діяльністю. Від Р. походить поняття «рентабельний», той що дає прибуток.
Рентабельність — узагальнюючий показник економічної ефективності роботи підприємств, галузей за певний період, що характеризує їхню дохідність, прибутковість. Економічна суть Р. зумовлюється харак­тером способу виробництва.
Рентген — позасистемна одиниця дози рентгенівського проміння або гамма-проміння. Р. — доза, яка спричиняє в 1 см3 повітря (0,001293 г) за норм. умов утворення іонів, сумарний електричний заряд одного знака яких становить одну електростатичну одиницю електрики (3 · 109 од. CGSE = 1 кулону). Сучасна одиниця (в SI) експозиційної дози рентгенівського і гамма-проміння 1 С/kg (1 Кл/кг); (1 Р = 2,58 ? 10– 4 Кл/кг).
Рентген-еквівалент: 1) Біологічний еквівалент рентгена (бер) — позасистемна одиниця кількості будь-якого іонізуючого випромінювання, що відповідає за своєю біологічною дією 1 рентгену рентгенівського або гамма-проміння. У системі SI еквівалентною дозою випромінювання є зіверт (S?). 1 бер = 10– 2 S?. 2) Фізичний еквівалент рентгена (ф. е. р.) — доза будь-якого іонізуючого проміння, яка створює таку саму кількість пар іонів, як і доза в 1Р.
Рентгенівське проміння — короткохвильове електромагнітне проміння (? від 10– 3 до 10– 7 nm) (див. Рентген і Рентген-еквівалент.)
Рентгенорадіологія — вивчення дії рентгенівського проміння й радіоактивних випромінювань на живі організми.
Рептилії (від лат. reptile — «повзаючий») — клас хребетних тварин. До Р. належать черепахи, крокодили та ін. Інша назва — плазуни.
Ресурси (від лат. resurgo — «піднімаюсь, виникаю знову») — матеріальні засоби, цінності, запаси, кошти, що їх у разі потреби можна використати (напр., природні Р., економічні Р.).
Рецесія (англ. recession) — спад ділової активності, зменшення реаль­ного валового національного продукту.
Рибосоми — органоїди клітин людини, тварин і рослин. Функцією Р. є біосинтез білка.
Ринок (англ. market) — сфера товарно-грошового обігу; стійкі ринкові терміни: насичення ринку (market Saturation); обмежений ринок (narrow market); ринок товарів широкого вжитку (mass, market); ринкові відношення (market relations); стан ринку (market situation); стійкий ринок (tight market).
Рівень радіоактивності — сумарна інтенсивність саморозпаду радіоактивних елементів у середовищі. Вимірюється в беккерелях або кюрі. Залежить від природного фону радіоактивності та від ступеня радіоактивного забруднення.
Розмножувальний матеріал — матеріал, який можна перетворити на розщеплюваний. Найбільш відомі розмножувальні нукліди: плутоній — 239, уран — 232. Перетворення Р. м. на розщеплювальний проходить у реакторах-розмножувачах.
Рудиментарні органи — органи, які в процесі історичного розвитку організму втратили своє первинне значення. Інша назва — рудименти.
Рутина (франц. Routine, від route — «напрям») — консерватизм, відсутність почуття нового, слідування шаблону, віджилим правилам і навичкам.
С
Сакральний (від лат. sacrum — «священна річ, дія») — священний; той, що стосується релігійного культу й ритуалу.
Сакраментальний (від лат. sacrumentum — «клятва, присягання») — священний; звичаєвий; традиційний.
Санкція (від лат. sanctio — «непорушна постанова»): 1) Складова частина статті закону, в якій визначено заходи державного впливу у разі невиконання даного закону. 2) С. міжнародного права — захід впливу (економічний, політичний), який застосовують щодо держави, яка не виконує міжнародні угоди.
Сапро… (від гр. sapros — «гнилий») — у складних словах відповідає поняттю «гнилий».
Сапроби, сапробіонти — організми, що живуть у водоймах і за концентрацією яких можна визначити ступінь забруднення водойм.
Сапропельколоїдальні відклади, що утворюються на дні озер внаслідок перегнивання решток рослин і тварин. Застосовують як добриво.
Сапрофаги — тварини, які живляться органічними речовинами, що розкладаються (напр., жуки-гнойовики).
Сапрофіти — рослини, що використовують для живлення органічні сполуки з решток рослин і тварин. С. багато серед бактерій, грибів, деяких видів водоростей.
Сахароза — фермент, що розщеплює сахарозу на глюкозу та фруктозу. Міститься у шлункових травних соках людини і тварин. Інша назва — інвертаза.
Сахариди — вуглеводи, за гідролізу яких утворюються дві й більше молекули моносахаридів (див. Сахароза).
Седиментація (лат. sedimentum — «осідання») — сукупність процесів нагромадження відкладів у водному середовищі (озера, річки).
Сейсмо… (від гр. seismos — «землетрус») — у складних словах відповідає поняттям «землетрус», напр. сейсмологія — наука, що вивчає землетруси.
Секрет — специфічна речовина, що її виділяють залози людини і тварин (напр., жовч, слина, шлунковий сік).
Селекція (від лат. selectio — «добір») — виведення нових і поліпшення існуючих сортів сільськогосподарських рослин і тварин, у т. ч. мікроорганізмів.
Середня доза опромінення — середня кількість енергії, що наді­йшла в організм у результаті тривалої нерівномірної дії іонізуючого випромінювання.
Силікати (від лат. silex — «кремінь») — солі кремнієвих кислот, дуже поширені серед мінералів земної кори: слюда (алюмосилікати складної структури), асбест, тальк, польовий шпат тощо. Практичне значення мають штучні С.: скло, фарфор, ситал, цемент, емаль тощо.
Силогізм (гр. suollog??mo? — «міркую, роблю висновок») — дедуктивний умовивід, що в ньому з двох суджень виводять зумов­лене ними третє судження — висновок.
Сильвін — мінерал (NaCl ? KCl) — сировина для отримання калійних добрив.
Симбіоз (від гр. snmbiwsi? — «співжиття») — форма співжиття організмів різних видів, яка забезпечує їм взаємну вигоду (напр., С. раків-самітників з актиніями).
Символ (від гр. sumbolon — «знак, ознака») — умовне позначення будь-якого предмета, поняття або явища, напр., С. в точних науках: хімії (С. елементів), математиці, фізиці, кібернетиці тощо.
Синдикат (франц. sindicat, від гр. sundi?o? — «захисник») — об’єднання самостійних підприємств з метою регулювання ринку певного товару.
Синекологія (від гр. sun — «разом») розділ екології, що вивчає життя угруповань різних видів організмів. С. — екологія суспільств, тоді як екологію індивідуальних організмів (осіб) вивчає аутекологія.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.