лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ЕКОЛОГІЯ І ЕКОНОМІКА

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

К
Кайнозой, кайнозойська ера (від гр. ?????? — «новий») — найновіша ера в геологічній історії Землі (розпочалася близько 67 млн років тому). За К. рослинний і тваринний світ набув рис, подібних до сучасних, наприкінці ери виникла людина. К. поділяється на три періоди: поліоген, неоген, антропоген.
Калорійність (від лат. calor — «тепло») — кількість тепла, яка виділяється за окислення (згоряння) одиниці маси палива чи харчових продуктів в організмі людини або тварини. К. вимірюється в джоулях (J) або калоріях (cal). 1 cal= 4,19 J. Інша (сучасна) назва К. палива — питома теплота згоряння, MJ ? kg–1 (див. Умовне паливо).
Кальцефіли (від лат. calcis — «вапно») — рослини, що добре розвиваються на ґрунтах, багатих на вапно. Протилежне поняття кальцефоби.
Кальцинація, кальцинування — прожарювання мінералів (руд, крейди, соди тощо) з метою видалення з них летких сполук, напр. води, діоксиду вуглецю (вуглекислого газу) тощо.
Камбіальний (від лат. cambium — «обмін, зміна») — камбіальні клітини (у тварин та людини), що постійно оновлюють тканини.
Камбій — вторинна твірна тканина в рослинах.
Канібалізм (франц. cannibalisme): 1) Поїдання тваринами особини того самого виду: один з виявів внутрішньородової конкуренції (те саме стосується первісної людини). 2) У переносному розумінні — звірство, жорстокість.
Канон (гр. ????? — «норма») — 1) Твердо встановлене правило, норма, напр. зразок художнього твору, музичної форми, друкарський шрифт. 2) Догмат, обряд, релігійна книга.
Канцерогени (від лат. cancer — «рак» і …генез) — речовини, які за певних умов можуть стати причиною утворення злоякісних пухлин в організмі. Представниками органічних К. є бензпірен та інші, переважно ароматичні, структури.
Категорія (від гр. ???????і? — «ознака») — загальне поняття, яке відображає універсальні властивості й закономірності розвитку об’єкта чи явища матеріального й духовного світу.
Капітал (нім. Kapital, від лат. kapitalis — «головний»): 1) Економічна категорія — вартість, яка є засобом одержання прибутку. 2) Сукупні ресурси, які використовують у бізнесі. 3) Вихідна (початкова) сума, необхідна для підприємницької діяльності.
Карат (італ. carato — «зернина») — позасистемна одиниця маси дорогоцінного каміння й перлів. 1 ct= 0,2 g.
Каріо… (від гр. ????? — «ядро») — у складних словах відповідає поняттю «ядро клітини», напр. каріоплазма, каріолімфа — вміст клітинного ядра, каріотип — сукупність хромосом, характерних для даного виду рослин чи тварин.
Катаболізм (від гр. ???????? — «руйнування») — сукупність процесів, яка супроводиться розпадом (дисиміляцією) складних органічних сполук у живих організмах. К. зв’язаний з протилежним процесом анаболізмом (асиміляцією), який використовує для біосинтезу речовин енергію, що вивільнюється за К. Обидва ці процеси є складовими обміну речовини в організмах.
Катагенезис: 1) Еволюційний процес спрощення будови й функцій організму. 2) Перетворення осадочних гірських порід на метаморфічні породи.
Каталіз (від гр. ????????? — «руйнування») — зміна швидкості чи напрямку хімічних реакцій під дією каталізаторів — речовин, які знижують енергію активації як прямої, так і зворотної реакції на ту саму величину. Каталізатори (ферменти) відіграють вирішальну роль у біологічних процесах, напр. слина містить фермент птіалін, який перетворює крохмаль на цукор. В організмі людини є близько 30000 різних ферментів; кожний каталізує певну реакцію.
Каустоболіти (від гр. ??????? — «горючий», ?і?? — «життя») — горючі викопні породи органічного походження; нафта, вугілля, горючі сланці, які утворились у земній корі внаслідок метаморфозу.
Кахексія (гр. ??????? — «поганий стан») — прогресуюче погіршання стану організму внаслідок недостатнього й неповноцінного харчування або порушення обміну речовин під впливом інфекцій, радіоактивного опромінювання, токсичних речовин тощо.
Квадрильйон (франц. quadrillion) — число, яке зображується одиницею з 15 нулями, тобто 1015 (за правилом «n – 1»). У деяких країнах (напр. ФРН, Великій Британії) К. називають число 1024 (за правилом «N»).
Квазари (лат. quasars — «надзірка») — небесні тіла (зірки), що відзначаються надвеликою енергією випромінювання, яка в 1015 більша ніж у Сонця.
Квазі… (від лат. quasi — «ніби, майже») — у складних словах означає «ніби», «несправжній», «позірний», напр. квазічастинка — ніби така сама, як квантова, частинка.
Квалітативний (від лат. qualitas — «якість») — якісний.
Квант (нім. Qunt, від лат. quantum — «скільки»): 1) К. світла (див. Фотон) — елементарна частинка. 2) К. енергії — кількість енергії, яка може бути відданою чи поглинутою К. системою в окремому акті зміни її стану. 3) Загальна назва певних порцій енергії, якими характеризують фізичні властивості мікросистем.
Квінтесенція (від лат. quinta essentia — «п’ята сутність»): 1) Кон­центрований найчистіший екстракт певної речовини. 2) У переносному розумінні — найважливіше, найсуттєвіше.
Квінтильйон (від франц. quintillion) — назва числа 1018. У деяких країнах (у Великій Британії, ФРН) К. — 1030 (див. Квадрильйон).
Квота (лат. quot — «скільки»): 1) Частка в загальному виробництві, збуті, експорті або імпорті продукції. 2) Розмір податку з одиниці оподаткування. 3) Кількісний показник, який характеризує значущість експорту чи імпорту для народного господарства країни.
Кембрій, кембрійський період — перший період палеозой-
ської
ери геологічної історії Землі (див. Палеозой). Розпочався близько 570 млн років тому, тривав 70 млн років.
Кібернетика (від гр. ??????????? — «мистецтво керівництва») — наука про загальні закони одержання, зберігання, передавання й перетворення інформації у складних керуючих системах.
Кіло… (франц. kilo, від гр. ?????? — «тисяча») — у складних словах позначає «тисяча».
Кілограм-сила — одиниця фіз. велич. сили в системі МКГСС, яка 1-му кг маси надає прискорення 9,81 м/сек2; 1 кгс (кГ) ~ 9,8 N(ньютона). У побуті назва «кілограм» відповідає силі (вазі), яка діє на 1 кг маси на поверхні Землі, оскільки прискорення вільно падаючого тіла саме і дорівнює 9,81 м/сек2.
Кілокалорія — див. Калорійність.
Кінська сила — позасистемна (застаріла) одиниця потужності НР, запроваджена у XVIIII сторіччі Дж. Ваттом для порівняння працездатності (потужності) парової машини та коня — 1 НР = 75 kgf m/s
(кгс м/с) = 735,5 W (Вт). В Англії одиниця К. с. позначається hp (horsepower) і відрізняється за розміром. 1 hp = 745,7 W = 1,0138 HP.
Клас (від лат. class — «розряд, група»): 1) Сукупність, розряд, група предметів або явищ, що мають спільні ознаки, якість. 2) К. суспільний. 3) К. природної систематичної групи, що об’єднує споріднені ряди тварин або порядки рослин. 4) Класифікація — утворення системи класів.
Класика (від лат. classicus — «взірцевий») — сукупність наукових праць чи художніх творів, що мають світове значення й протягом тривалого часу зберігають своє наукове або художнє значення.
Класифікатор видів економічної діяльності (КВЕД) — складова державної системи класифікації і кодування техніко-економічної та соціальної інформації. В Україні КВЕД розроблено відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 326 від 04.05.93 «Про концепцію переходу на міжнародну систему обліку і статистики». Вид економічної діяльності визначається Державним класифікатором — ДК 099–96 (див. Економічна діяльність).
Клімат (від гр. ????? — «нахил») сталий багаторічний режим погоди в даній місцевості, що визначається географічними умовами.
Ко…, ком…, кон… — префікс, що означає об’єднання, спільність, сумісність, напр. коагуляція — злипання дрібних частинок (колоїдів) і випадання їх в осад, що застосовується для очищення води, повітря тощо.
Когезія (від лат. cohaesus — «зчеплений, зв’язаний») — прилипання частин внутрішнього складу речовини одна до одної, що обумовлює їхню міцність, наприклад у клеях (див. Адгезія).
Код (франц. code, від лат. codex — «звід законів»): 1) Система сим-
волів
для передавання, обробки й зберігання різної інформації, напр. генний К., телеграфний К., шифрувальний К. 2) Кодекс — система прав, етичних норм, інструкцій у суспільстві, що регулюють діяльність як окремих людей, так і організацій.
Коефіцієнт якості — число, що виражає відношення між іонізуючим випромінюванням та еквівалентною дозою. Ураховується за визначення біологічного впливу випромінювання. Для кожного виду іонізуючого випромінювання К. я. різний: для рентгенівського, гамма- та бета-випромінювання — 1, для нейтронів — 3—10, для протонів — 10, для альфа-частинок та важких іонів — 20.
Коки (від грец. ?????? — «зерно») — кулясті бактерії, поширені в ґрунті, повітрі, харчових продуктах тощо. Беруть активну участь у процесах руйнування рослинних залишків, утворенні гумусу використовуються в промисловості для виготовлення молочнокислих продуктів. Багато видів К. — хвороботворні, напр. стрептокок,
стафілокок.
Колега (від лат.) — товариш по спільній службі, навчанню; особа тієї самої професії.
Колегіальність (від лат.) — принцип управління, за якого керівництво здійснюється не одноособово, а групою осіб, що мають рівні права й обов’язки в розв’язанні питань віднесених до їхньої компетенції.
Колегія (від лат. — «товариство, спільність») — адміністративний, розпорядчий або дорадчий орган, що складається з офіційно затвердженої чи обраної групи осіб.
Коледж (від англ.) — вищий або середній навчальний заклад у Великій Британії, США та англомовних країнах.
Колеж (від франц.) — середня школа у Франції, Бельгії та франкомовних країнах.
Колективна доза — сукупна доза опромінення певної кількості людей. Є добутком середньої дози опромінення людини та кількості опромінених осіб. Вимірюється у людино-зівертах. К.д. — показник ризику захворюваності населення внаслідок опромінення.
Колоїди, колоїдні системи (від гр. ????? — «клей») — системи, що складаються з дуже подрібнених частинок (10–5 … 10–7 cm), рівномірно розподілених в однорідному рідкому середовищі. К. — проміжний стан між істинними розчинами й дисперсійними системами. До К. належать яєчний білок, молоко, кров та інші подібні системи.
Колонія (від лат. colonia — «поселення») — складне об’єднання організмів, наприклад бактерій в поживному середовищі.
Коментар (від лат. commentarium — «записки, тлумачення») — 1) тлумачення тексту або книги; 2) додаток у кінці книги, примітки з поясненням окремих місць термінів та виразів.
Комерція (від лат. commercium — «торгівля») — діяльність, пов’язана з реалізацією товарів.
Компіляція (лат. compilatio, букв. — «крадіжка») — наукова чи літературна праця, побудована на використанні чужих творів без власного творчого внеску.
Компрадори (від ісп. comrador — «покупець») — антипатріотична частина комерсантів і промисловців вітчизняного ринку економічно відсталих країн, яка активно співпрацює з іноземним капіталом і є головною його опорою в економічних змаганнях на зовнішньому ринку (відома під назвою компрадорська буржуазія).
Комфортний (англ. comfortable) — зручний, затишний, зумовлений сукупністю сприятливих умов.
Конвекція (лат. convectio — «принесення») — перенесення тепла в рідинах або газах потоками речовини, які виникають унаслідок різниці температур, отже і густини, між їхніми верхніми й нижніми шарами (див. Архімеда закон).
Конвергенція (лат. convergentio — «наближаюсь»): 1) Виникнення рис подібності в будові й функціях у далеких за походженням організмів унаслідок їхнього пристосування до однакових умов існування. 2) Уподібнення елементів мови або різних мов, а також культурних явищ. 3) К. теорія — теорія, за якою в ході історичного розвитку відбувається зближення капіталістичного й соціалістичного напрямів розвитку суспільства.
Конверсія (від лат. conversio — «перетворення»): 1) Обмін валюти даної країни на іноземну. 2) Переробка рідкого, твердого чи газоподібного палива з метою отримання водню або його суміші з оксидом вуглецю, відновлення металів із їх оксидів. 3) Утворення нового слова внаслідок переходу нової основи в іншу парадигму словозміни.
Конвертер, конвертор (англ. converter, від лат. converto — «перетворюю») — сучасний металургійний агрегат для перероблення розплаву чавуну в сталь, а також мідних і нікельових штейнів у метали методом продування через них кисню (або повітря), внаслідок чого окиснюються й виводяться з них непотрібні домішки, напр. надлишковий вуглець із чавуну в складі утвореного діоксиду вуглецю (СО2).
Конкуренція (від лат. concurrentiо — «змагання, суперництво»): 1) Суперництво між приватними товаровиробниками за найвигідніші умови виробництва та збуту товарів. 2) Форми й методи суперництва визначаються стратегією і тактикою маркетингу кожної зі сторін.
Консорціум (від лат. consortium — «співучасть»): 1) Одна з форм монополій у ринковій економіці. 2) Угода групи банківських або промислових монополій для спільного здійснення великих фінансових операцій.
Конститутивний (від лат. constitutus — «визначений») — істотний, визначальний, той, що є основою, головною ознакою якоїсь речі, поняття.
Континент (від лат. continens — «суміжний») — великий масив суходолу, оточений морями та океанами. Інша назва — материк.
Контр…, контра… (від лат. contra — «проти») — префікс, що означає «проти», напр. контрагент — сторона в договорі; контракт — договір сторін.
Концепція (від лат. conceptio — «сприйняття»): 1) Система поглядів на певне явище; спосіб розуміння, основна ідея будь-якої теорії. 2) Творчий задум твору.
Кореляція (від лат. relatio — «відношення»): 1) Певне співвідношення між будовою окремих частин організму та їхніми функціями. 2) Співвідношення, взаємозв’язок понять, напр. у математиці — залежність між явищами або величинами, що не має чіткого функціональ­ного характеру.
Корн (нім. korn, букв. — «зерно») — вага благородного металу в монеті. Інша назва — проба.
Корозія (лат. corrosio — «роз’їдання»): 1) Руйнування живої тканини їдкими речовинами (кислотами, лугами, отруйними препаратами); 2) Руйнування металів під дією зовнішніх факторів. Розрізняють: хімічну К. під дією окиснювачів, напр. кисню повітря за нагрівання металів; електрохімічну К. під дією електролітів. 3) Руйнування гірських порід унаслідок їхнього розчинення у воді.
Корупція (від лат. — «підкуп») — підкупність і продажність серед державних, політичних і громадських діячів, а також урядовців і службовців державного апарату.
Космо… (від гр. ?????? — «Всесвіт») — у складних словах відповідає поняттю «Всесвіт», «всесвітній», напр. космологія — вчення про будову і розвиток Усесвіту.
Креаціонізм (від лат. creatio — «створення»): 1) Учення про виникнення життя на Землі, яке базується на біблійних догматах. 2) Ідеалістичний напрям у біології, який визнає визначальну роль творця в розвитку всіх живих істот.
Кристалічний — такий, що складається з побудованих атомів, молекул або іонів за певною системою їх просторового розміщення (у так званих кристалічних решітках).
Кріо… (від гр. ????? — «холод») — у складних словах вказує на зв’язок з низькими температурами, напр. кріогенний, кріоелектроніка.
Кріоліт-мінерал (Na3AlF6) — основний компонент розплаву глинозему (Al2O3) у сучасному виробництві алюмінію методом електролізу.
Кріофіти (від кріо… і …фіти) — рослини, пристосовані до життя в холодних районах альпійських луків, високогір’я, тундри.
Ксерофіли (від грец. ????? — «сухий») — рослини й тварини, що живуть у засушливих місцевостях.
Ксило… (від гр. ????? — «зрубане дерево») — у складних словах відповідає поняттям «дерево» (як матеріал), напр. ксилоліт — штучний будівельний матеріал на основі деревного борошна та в’яжучого; ксилофон — музичний інструмент.
Культура (від лат. cultura — «розвиток, освіта»): 1) Сукупність матеріальних і духовних цінностей цивілізацій. 2) К. сільськогосподарська — рослина, що її вирощують (культивують). 3) К. мікроорганізмів колонія бактерій, вирощена з дослідницькою або проми­словою метою, напр. для вивчення дії ліків або для застосування у бродильних процесах виробництва.
Кумуляція (лат. cumulatio — «нагромадження»): 1) Нагромадження в організмі людини і тварин різних речовин (ліків, отрут та ін.) в результаті їх тривалого вживання. 2) концентрація енергії спрямованого вибуху.
Кюрі (Сі) — позасистемна одиниця радіоактивності, що дорівнює радіоактивності речовини, що в ній кожної сек. відбувається 37 млрд (3,7 ? 1010) радіоактивних розпадів атомів (назву дано на честь подружжя фізиків — П. Кюрі та М. Склодовської-Кюрі.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.