лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ЕКОЛОГІЯ І ЕКОНОМІКА

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

Г
Габітус (від лат. habitus — «зовнішність») — зовнішній вигляд тваринного або рослинного організму, мінералу чи кристала.
Газифікація: 1) Процес перетворення твердого чи рідкого палива або біомаси на горючі гази. 2) Заходи для енергетичного забезпечення газом підприємств чи побутових потреб.
Газова стала (R) — фізична стала рівняння ідеального газу (див. Клапейрона-Менделєєва рівняння), яка дорівнює роботі розширення одного молю газу в ізобарному процесі (за постійного тиску) зі збіль­шенням температури на 1 К. .
Галактика (від гр. gala — «молоко») — космічна система зірок понад 10 млрд зоряних скупчень, пилових і газових туманностей, розсіяного газу.
Галогеніди — солі, які утворюються за участю галогенів — хімічних елементів F, Cl, Br, J, At, наприклад NaCl, — хлорид натрію (кухонна сіль), KJ — йодид калію.
Гамма-проміння (g-проміння) — короткохвильове електромагнітне випромінювання з довжиною хвилі до 10–10 м, що менше, ніж у рентгенівського проміння. Г. п. виникає за радіоактивних перетворень, інколи водночас з альфа-(a) або бета-(b) частинками, а також за гальмування заряджених частинок з великою енергією. За своїми властивостями і дією на організм людини g-проміння подібне до рентгенівського проміння.
Гей-Люссака закон — закон, згідно з яким об’єм V даної маси газу за постійного тиску Р змінюється лінійно зі зміною температури Т: , де  і  відповідно об’єми газу за t і 0°С;  — температурний коефіцієнт об’ємного розширення.
Г.-Л. з. відкрито в 1802 р. франц. ученим Ж. Л. Гей-Люссаком (1778—1850).
Гедонізм (від гр. h?onh — «насолода») — філософсько-етичне вчення, за яким насолода є найвищим благом, метою життя. Протилежне — аскетизм. Від Г. поняття гедонія — відчуття піднесення, приємного самопочуття.
гей (від гр. gh — «земля») — у складних словах відповідає поняттю «земля», напр. апогей.
Гекса… (від гр. ez — «шість») — у складних словах означає «шести…».
Гексозани — полісахариди (крохмаль, глікоген тощо), молекули яких являють собою полімери гексозних (шестивуглецевих) моносахаридів, напр. глюкози.
Гектар (від лат. — «сто» і ар — 100 m2) — одиниця земельної площі, яка становить 100 ар (10 000 m2).
Гелі (від лат. gelo — «застигаю») — дисперсні системи, які утворюються в колоїдних розчинах за поступової коагуляції. Утворюються у природі і штучно. Г. використовують як адсорбенти тощо.
Геліо… (від гр. hlio? — «Сонце») — у складних словах відповідає поняттям «сонце», «сонячний», напр. геліоенергетика — застосування сонячної енергії для промислових і побутових потреб; геліотропи — сонцелюбні рослини з високим вмістом запашних ефірних масел; геліофільний — той, що любить сонце, напр. геліотропи; геліофобний — не світлолюбні, затінкові рослини.
Гем…, гемато…, гемо… (від гр. ???? — «кров») — у складних словах відповідає поняттю «кров», напр. гемоглобін — пігмент крові, який виконує функцію перенесення кисню з легенів до інших органів (у хребетних організмів).
Ген (від гр. ???? — «рід, походження») — певна ділянка дезоксирибонуклеїнової (ДНК) кислоти, з якої точно копіюється структура комплементарно-синтезованих молекул рибонуклеїнових (РНК) кислот — складових хромосом. Г. — елементарна одиниця спадковості.
Генеративний період — період розмноження рослин (насінням, спорами).
Генетична дія випромінювання — вплив випромінювання, що позначається на наступних поколіннях (див. соматична дія випромінювання, тератогенна дія випромінювання).
Геном (нім. genom, англ. genome — «рід, походження») — сукупність генів в одному наборі хромосом. Г. — унікальна послідовність трьох мільярдів нуклеотидних фрагментів, де закодовано інформацію про властивості й гармонійну життєдіяльність організму. Нині виконується наукова міжнародна програма «Геном людини».
Генотип — сукупність усіх спадкових структур організму.
Генофонд — сукупність усіх генів популяції організмів.
Генна інженерія (генетична інженерія) — здійснювання штучно спрямованої зміни генома з допомогою введення в клітину нових генів, отриманих з інших клітин чи навіть шляхом хімічного та біохімічного синтезу.
Геноцид (від гр. ??n?? — «рід») — винищення окремих груп населення за расовими, національними, релігійними мотивами. Г. — один з найтяжчих злочинів проти людства. Г. пов’язаний з фашизмом і шовінізмом.
Гео… (від гр. ?? — «земля») — у складних словах відповідає поняттю «земля», напр. географія, геологія.
Географія (грец. ?????????, від ?? — «земля» і ????? — «описую») — система наук, що вивчають природні й виробничі територіальні комплекси та їхні компоненти. Розрізняють науки: фізична географія, геоморфологія, кліматологія, гідрологія, економічна географія, географія населення, політична географія, картографія, країнознавство.
Геосфери — різні за хімічним складом, фізичними властивостями й походженням концентричні оболонки навколо ядра Землі: мантія, літосфера (Земна кора), гідросфера, атмосфера, іоносфера.
Гетеро… (від гр. ?????? — «інший») — у складних словах означає різнорідність, напр. гетероатоми — всі атоми (крім атомів вуглецю), що входять до складу органічних сполук; гетеросфера — атмосферні шари, вищі за 100 км, де склад повітря змінюється з висотою внаслідок дисоціації молекул під дією ультрафіолетового проміння. Антонім —
Го (гомо)…
Гетеротрофні організми — ті, що живляться органічними речовинами рослинного й тваринного походження (вищі паразитичні рослини, мікроорганізми, усі тварини й людина).
Гетероциклічні сполуки — органічні сполуки циклічної будови, в кільцях яких, окрім атомів вуглецю, є гетероатоми (N, O, S тощо), напр. фуран — у циклі чотири атоми вуглецю і один атом кисню; піридин — один атом азоту.
Гігієна (від гр. ?????n?? — «здоровий») — галузь медицини, що розробляє та впроваджує методи запобігання захворюванням, вивчає вплив різних факторів зовнішнього середовища на здоров’я людини, її працездатність і тривалість життя.
Гідр…, гідро… (від гр. ???? — «вода») — у складних словах відповідає поняттям «вода», «водяний простір», наприклад гідробіонти — організми, що живуть у воді; гідрогенератор — електрогенератор змінного струму, що його приводить у рух гідротурбіна.
Гідросфера — сукупність усіх вод земної кулі (океани, моря, річки, озера, підземні води, льодовики), що у вигляді перервної оболонки обгортають земну кулю (пор. Літосфера, Атмосфера).
Гідротерми — гарячі водні розчини в надрах Землі, що утворюються у процесі застигання магми, видалення води з мінералів під час перекристалізації їх тощо.
Гіпотеза Геї (від імені грецької богині Землі) — учення, яке ґрун­тується на ідеї, що організми Землі разом з фізичним середовищем утворюють складну систему регуляції умов, сприятливих для їхнього розвитку. Автори Джемс Лавлок і Лін Моргуліс.
Глобальний (франц. global — «загальний, всесвітній», від лат. globus — «куля»): 1) Узятий у цілому, усебічний. 2) Поширений на всю земну кулю.
Глобальні забруднення — забруднення, що охоплюють значну частину земної поверхні. Виникають унаслідок перенесення забруднюючої речовини на відстань, що перевищує 1000 кілометрів, зокрема в разі випробовувань ядерної зброї або радіаційної аварії. Наслідки Г. з. непередбачувані.
Готова продукція (англ. finished product/article; manufactured goods) — вироблена підприємством Г. п., яка повністю відповідає чинним стандартам і готова до відправлення замовнику чи споживачам.
Гносеологія (від гр. ?n???? — «пізнання») — учення про сутність і закономірність пізнання, теорія пізнання.
Голо… (від гр. ???? — «увесь, повний») — у складних словах, напр. голоцен (від ???? «новий») — сучасна епоха геологічної історії Землі, яка становить другий, верхній відрізок антропогену. Він розпочався 10—12 тис. років тому.
Гомео… (від гр. ???? — «подібний, однаковий») — у складних словах означає «подібний», «однаковий», напр. гомеополярний — хімічний зв’язок, утворений спільною електронною парою; гомеостаз — відносна сталість складу крові, температури тіла та інших властивостей організму людини й тварин.
Гормони (від гр. ????? — «збуджую») — специфічні біологічно активні речовини, що регулюють різні функції в організмі.
ГОСТабревіатура російських слів — Государственный Общесоюзный Стандарт, наприклад ГОСТ 8.417-81 «Единицы физических величин SI», де 8.417 — номер госту, а 81 — рік затвердження.
Гравітація (від лат. gravitas — «тягар, вага»): 1) Тяжіння. 2) Взаємне тяжіння між будь-якими фізичними тілами силою , де  і  відповідно маси (kg) тіл, r — відстань між тілами (m), Q — гравітаційна стала, яка дорівнює  (див. Вага).
Градус (від лат. gradus — «крок, ступінь»): 1) Одиниця вимірювання кутів і дуг. 1 градус = 1/360 частині довжини кола й відповідного кута. 2) Одиниця вимірювання температури, напр. градус Цельсія °С, Фаренгейта °F. У SI — кельвін (К).
Градус Фаренгейта — одиниця температури (°F). За температурною шкалою Фаренгейта температура плавлення льоду становить 32 °F, а кипіння — 212 °F (інтервал — 180 °F). Отже, Г. Ф. = 0,556 градуса Цельсія. Формула переведення n °F у °С, та навпаки: n °F = 5/9 (n – 32) °C; n °C = (9/5 n + 32) °F.
Гранична доза (ГД) — гігієнічний норматив для осіб, які не працюють із джерелами іонізуючого випромінювання безпосередньо, але за умов проживання або розміщення робочих місць можуть бути уражені ним.
Грей (Гр) — одиниця поглинутої дози випромінювання Кu. Дорівнює абсорбції енергії в 1 Джоуль на 1 кг маси речовини. 1 Gy = 1 J/kg = 100 rad. На честь англійського вченого Л. Грея.
Гуано (ісп. guano, з мови кечуа) — поклади висушеного в умовах сухого клімату посліду морських птахів. Цінне добриво.
Гуманізм (від лат. humanus — «людяний») — ставлення до людини як до найвищої цінності, захист права особистості на свободу, всебічний розвиток і прояв своїх здібностей.
Гуманітарні науки — суспільні науки, пов’язані з дослідженням проблем розвитку людського суспільства (філософія, історія, економіка, екологія та інші).
Гумус (від лат. humus — «ґрунт») — складний комплекс органічних речовин, який утворюється в ґрунті внаслідок біологічних і хімічних процесів розкладання біомаси відмерлих рослин і тварин мікрофлорою ґрунту, кільчастими черв’яками та іншими ґрунтовими тваринами.
Д
Дарвінізм — учення про еволюційний розвиток живих організмів на Землі. В основу Д. покладено три фактори: мінливість, спадковість та природний добір. Фундатор Д. — англійський природознавець Чарлз Роберт Дарвін (1809—1882).
Де… (лат. de) — префікс, що означає: 1) Видалення, скасування чогось. 2) Рух донизу, зниження. Напр. деаерація — видалення з рідини розчинених у ній газів, антонім — аерація.
Дебет (від лат. debet — «він винен») — ліва сторона бухгалтерського рахунку, на якій відображають господарські фінансові операції.
Дебіл (від лат. debilis — «немічний») — психічно неповноцінний, розумово відсталий.
Дебіт (франц. debit — «збут, витрачання») — кількість води, нафти, газу та ін., що надходить з джерела або свердловини за одиницю часу.
Девон, девонський період — четвертий період палеозой-
ської
ери геологічної історії Землі (від 400 до 340 млн років тому.)
Дегазація: 1) Знезараження місцевості, одягу, зброї тощо від отруйних речовин. 2) Видалення рудникового газу з шахт. 3) Видалення газу з розплавленого металу (пор. Дезактивація).
Дегенерація (лат. degenero — «вироджують») — виродження, погіршання з покоління в покоління певних рис або властивостей організму.
Дегідрогенізація — відщеплення водню від молекул хімічних сполук. Протилежне — гідрогенізація, наприклад, приєднання водню в ненасичених вуглець-вуглецевих сполуках рідких жирів і перетворення їх у тверді (вироблення маргаринів із рослинних олій).
Деградація — див. Дегенерація.
Деградація ґрунту — процес, що призводить до часткової втрати ґрунтом накопичених раніше речовин, які споживаються рослинами (гумус, солі), та організмів, що сприяють їхньому розвитку (мікрофлора та інші).
Деградація середовища: 1) погіршання природного середовища людини. 2) Сукупне погіршання природних і соціальних умов життя людини (стосується більшості населення індустріальних зон).
Дедукція (від лат. deduco — «виводжу») — метод дослідження, який полягає в переході від загального до окремого; одна з форм умовиводу, коли на основі загального правила з одних положень, як істинних, виводиться нове істинне положення.
Дез… (франц. des…) — префікс, що означає знищення, видалення, відсутність чи спотворення чогось, напр., дезінтеграція — розпад цілого на складові (антонім — інтеграція).
Дезактивація: 1) Усунення радіоактивних речовин з поверхні місцевості, споруд, одягу тощо. 2) Утрата атомами чи молекулами енер­гії, необхідної для їхньої участі в певній хімічній реакції.
Дезоксирибонуклеїнова кислота (ДНК) — біологічна речовина, що міститься переважно у клітинному ядрі, зберігає та передає генетичну інформацію про індивідуальні ознаки і розвиток організму.
Дейтерій () — важкий ізотоп атома водню, ядро якого містить крім одного протону ще один нейтрон. Застосовують у ядерній (атомній) енергетиці.
Декстрин — проміжний продукт гідролізу крохмалю до гексоз.
Дельта (гр. ?????): 1) Четверта літера грец. алфавіту, яка часто використовується для позначень у наукових працях і підручниках. 2) Складена річковими наносами низовинна ділянка суходолу в гирлі річки, розчленована сіткою проток (за геометричною формою Д. нагадує гр. літеру ?, котра також називається дельтою).
Денатурація (від де… і лат. natura — «природні якості, єство»): 1) Позбавлення природних якостей. 2) Д. білків — зміна природних властивостей білків від дії температури, тиску тощо. 3) Д. спирту — додавання до етилового спирту-сирцю невіддільних речовин, що мають неприємний запах і смак, унаслідок чого він стає непридатним для пиття.
Дендро… (від гр. ??n???? — «дерево») — у складних словах відповідає поняттю «дерево», «деревоподібний».
дерма (від гр. ????? — «шкіра») — у складних словах вказує на зв’язок із поняттям «шкіра», напр. дерматози — захворювання шкіри людини і тварин.
Депонування доходів (від лат. deponere — «віддаю на зберігання») — складування відходів у певних місцях та за певними правилами.
Деструкція (лат. destructia — «ламаю, руйную»): 1) Руйнування гірських порід унаслідок вивітрювання. 2) Розпад полімеру чи макромолекул на мономери чи окремі їхні фрагменти під дією температури або хімічних агентів, напр. термодеструкція полістиролу до мономера-стиролу.
Детермінанта (від лат. determinans — «той, що визначає, обмежує») — причина, що визначає виникнення явища.
Детонація: 1) Д. моторного палива — надмірно швидке горіння паль­ного (бензину) в циліндрі двигуна внутрішнього згоряння (див. Октанове число). 2) Хімічне перетворення у вибухових речовинах, яке поширюється в об’ємі вибухівки з надзвуковою швидкістю, що призводить до миттєвого підвищення температури й тиску навколишнього середовища — бризантного вибуху. Такою вибухівкою заправляють снаряди і бомби (пор. Порох).
Де-факто (лат. de facto — «насправді») — фактично, на ділі, у міжнародному праві — одна з форм фактичного визнання однією державою будь-якої іншої держави або уряду, що, однак, не веде до встановлення дипломатичних відносин.
Дефекація (лат. defacatio — «очищую»): 1) Виведення з організму людини й тварин через анальний отвір калових мас. 2) Очищення від бруду.
Дефоліанти (від де… і лат. folium — «лист») — хімічні сполуки, які
спричинюють опадання листя з рослин. Застосовують для передзбирального видалення листя у технічних культур за механізованого збирання, напр. бавовни.
Децибел: 1) 0,1 бела, тобто одиниці десяткового логарифма відношення значення двох однойменних фізичних величин в SI. 2) Одиниця вимірювання шуму (dB) — рівня звукового тиску в межах 0,1 десяткового логарифма, відношення інтенсивності звукової енергії до її порогового значення для людського вуха (від 20 до 120 dB).
Де-юре (лат. de jure — «за правом») — згідно із законом — формаль­но; у міжнародному праві — офіційне визнання держави або уряду, що веде до встановлення дипломатичних та інших відносин між держа-
вами.
Джоуль (Дж) — одиниця роботи та енергії СІ. 1 J — робота, що виконується силою в 1 N за переміщення її точки прикладання на 1 m. Як одиниця електричної енергії 1 J дорівнює роботі електричного струму потужності в 1 W за 1 s. На честь англійського фізика Дж. Джоуля.
Дизель — двигун внутрішнього згоряння, де паливо займається в циліндрі від високої температури повітря внаслідок його стискання поршнем. Назва Д. походить від прізвища німецького інженера-винахідника
Р. Дізеля.
Дилетант — особа, що займається якоюсь справою (в галузі науки чи мистецтва), хоч її знання в цій справі поверхові.
Дисахариди — органічні кристалічні вуглеводи, які складаються з залишків двох молекул моносахаридів. Найпоширенішими Д. є сахароза і лактоза, які застосовують у мікробіології й медицині.
Дисконт (англ. discount — «рахую») — купівля банками векселів до закінчення строку їхньої дії; процент, що його стягують банки за цю операцію.
Дискретний — роздільний, протиставляється неперервному.
Дискримінант (від лат. — «розрізняючий») — вираз, складений з коефіцієнтів алгебраїчного рівняння, який дорівнює 0 тоді й тільки тоді, коли серед коренів цього рівняння є однакові.
Дисоціація (лат. dissociatio — «роз’єдную») — розкладання складних речовин на прості молекули або іони.
Діамант (франц. diamant — «алмаз») — чистий спеціально огранований великий природний алмаз (брильянт).
Діаспора (від гр. ???????? — «розсіювання»): 1) Частина рослини, що відокремлюється від неї природно й виконує функцію поширення та розмноження (напр., спора, насіння, плід). 2) Розсіювання по світу народу, колись вигнаного завойовниками за межі батьківщини.
Діастола (від гр. ???????? — «розширення») — розслаблення мускулатури серця після її скорочення, тобто після систоли.
Догматизмметафізичний спосіб мислення, сприймання й застосування знань, який базується на догмах як «вічних» істинах без урахування розвитку й конкретних умов життя.
Догма, догмат (грец. ????? — «думка, учення») — учення, яке вважається істинним, що його за будь-яких умов треба сприймати без доказів (напр. ортодоксальний марксизм).
Доза (від грец. ????? — «порція») — кількість енергії або речовини, яка надійшла чи надходить в організм.
Доза еквівалентна — показник дії радіації з урахуванням коефіцієн­та якості іонізуючого випромінювання. Є добутком абсорбованої дози та коефіцієнта якості іонізуючого випромінювання. Одиницею виміру Д. е. в SI є зіверт (S?).
Дозиметр — прилад для вимірювання дози іонізуючого, напр. рентгенівського або радіоактивного випромінювання.
Докембрій — найбільший підрозділ (близько 6/7) часу геологічної історії Землі (еон), що об’єднує кілька ер.
Домінанта (лат. dominans — «панівний») — панівний принцип, ідея, ознака, найважливіша складова частина будь-якого вчення, побудови, явища.
Донор (від лат. dono — «дарую»): 1) У хімічних реакціях атом (чи сполука), яка відновлює інші окиснені атоми, передаючи їм свої елек-
трони. 2) Людина, що дарує свою кров чи тканину (напр. шкіру) хворій людині з лікувальною метою.
Допінг — наркотичний засіб тимчасового підвищення активності організму. Застосовують у медицині. Д. у спорті заборонено міжнародною угодою.
Дочірній продукт — речовина, що виникла внаслідок розпаду радіоактивного ядра, напр. радон-222 є Д. п. радію-226.
Дощі кислотні — опади (дощ, сніг, що в них рН нижче за 5, унаслідок розчинення в них промислових викидів) SO2, SO3, NO2, HCl та ін. Д. к. небезпечні для рослинних і тваринних організмів. Коли рН стає нижче за 5, живі організми у водоймах гинуть.
Дренаж, дренажування (англ. drainage, від drain — «відкачувати») — система заходів, спрямованих на відведення води з ґрунту.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.