лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ЕКОЛОГІЯ І ЕКОНОМІКА

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Аскетизм (від гр. ??????? — «добре навчений») — моральний принцип, що полягає в крайньому обмеженні потреб людини з метою самовдосконалення.
Асорті (від франц. assorti — «добре підібраний») — набір однорідних предметів різних сортів.
Асоціація (лат. аssociatio — «сполучення»): 1) основна класифікаційна одиниця рослинного покриву; являє собою сукупність угруповань (фітоценозів) однорідних за умовами існування, видовим складом тощо. 2) Сполучення молекул, іонів, небесних тіл в певну систему. 3) Добровільне об’єднання осіб або організацій для досягнення спільної мети.
Аспект (від лат. aspectus — «погляд, вид») — 1) точка зору, з якої сприймається або оцінюється те чи інше явище, предмет, подія; перспектива, в якій вони виступають.
Астро… (від гр. ?????? — «зоря») — у наукових термінах відповідає поняттям, зв’язаним з об’єктами небесних тіл, космосу, наприклад астробіологія, астроботаніка, астрогеологія, астронавтика.
Астрономічна одиниця (а. о.) — одиниця відстані в астрономії, що дорівнює середній відстані від Землі до Сонця. 1 а. о. » 149 млн км.
Асфіксія (гр. ?????? — «відсутність пульсу») — різкий розлад дихання, який виникає внаслідок нестачі в крові кисню та надміру діоксиду вуглецю.
Атавізм (від лат. atavus — «віддалений предок») — наявність у сучасних організмах ознак, властивих їхнім далеким предкам. Наприклад, у коня — два додаткові пальці. Інша назва — реверсія.
Атмосфера (від гр. ????? — «пара» та «сфера»): 1) Газова оболонка планет, що утворилася в процесі їхньої еволюції. 2) Одиниця фізичної величини тиску (див. Атмосферний тиск). 3) переносно — настрій людей чи суспільства.
Атмосферне повітря — природна суміш газів. Наприклад, атмо-
сферне повітря Землі складається (за масою, %): N2 — 76, О2 — 23, СО2 — 0,025; інше — інертні гази (за об’ємом, %): N2 — 78,08, О2 — 20,95, Аr — 0,93, СО2 — 0,03; інші гази — 0,01. А. п. може насичуватись водяною парою (Н2О) до 2,6% і пиловими (аерозольними) частинками.
Атмосферний тиск — тиск, який здійснює атмосфера Землі на все, що на ній знаходиться. Він визначається відношенням ваги стовпа повітря до поверхні предмета. На поверхні Землі А. т., який урівноважується тиском ртутного стовпчика висотою 760 mm, має назву «Фізична атмосфера» й позначається атм. (atm). 1 атм. = 133,32 Pa.
Атом (від гр. ????? — «неподільний») — найменша частинка хімічного елемента. Сукупність таких частинок зумовлює всі його хімічні властивості. А. складається з позитивно заряджених протонів і електронейтральних нейтронів ядра та негативно заряджених електронів, які рухаються в кулонівському полі ядра згідно з законами квантової механіки. Розмір А. близько 10–11 m, а енергія зв’язку зовнішніх електронів близько 10 еV (див. Молекула).
Атомістична економіка — ринкова економіка, яка характеризується високим ступенем конкуренції великої кількості незалежних виробників, що унеможливлює відчутний вплив на ціни товарів кожного з них окремо. А. е. характерна для суспільства з демонополізованою ринковою економікою.
Атомна одиниця маси (а. о. м.) — відносна одиниця фізичної величини маси, якою визначають маси атомів, молекул і елементарних часток відносно 1/12 маси ізотопа вуглецю . 1 а. о. м. = = 1,66 · 10–27 kg.
Атомна енергія — некоректна назва ядерної енергії (див. Ядер­на енергія).
Атомна електростанція (АЕС) — електростанція, де ядерна енергія перетворюється в електричну. Тепло, що виділяється в ядерному реакторі, на АЕС використовується для отримання водяної пари, яка обертає турбогенератор. Першу у світі АЕС (потужність 5 MW) було запущено в 1954 році в СРСР (м. Обнінськ, Калузька обл.). АЕС — основа атомної енергетики. Потужність Запорізької АЕС становить 6000 MW, що в 10 разів перевищує потужність «Дніпрогесу» 30-х років.
Атрофія (від гр. ?????? — «голодування, в’янення»): 1) Прижит­тєве зменшення розміру та ваги органу або тканини організму тварини й людини зі зменшенням або втратою його функції. 2) Притуплення, втрата якого-небудь чуття, властивості.
АТФ (аденозинтрифосфат) — хімічна сполука — універсальне джерело енергії в живій клітині організму, яка утворюється в реакціях дисиміляції (катаболізму) під час дихання чи за бродін-
ня. АТФ містить великий запас енергії та існує тільки в живих клітинах.
Афотична зона (від гр. ? і ????? — «світло») — глибинна зона морських та прісних водоймищ, населена організмами, які не потребують сонячного світла для своєї життєдіяльності.
Ациклічні сполуки — органічні сполуки ланцюгової будови, вуглецевого зв’язку, незамкнені в цикли. Інша назва — жирні сполуки.
Б
Базис (від гр. ????? — «основа»): 1) Геол. Б. ерозії — рівень будь-якого басейну, в який впадає водний потік (озера чи річки). Загальний чи головний Б. — світовий океан. 2) Б. економічний — сукупність виробничих відносин певного суспільства.
Бактерициди — речовини (препарати), здатні вбивати бактерії та інші мікроорганізми.
Бактерії (від гр. ???????? — «паличка») — одноклітинні організми, які є збудниками хвороб людей і тварин. Б. беруть участь у кругообігу речовини.
Бактеріози (бактеріальні хвороби рослин) — захворювання рослин, спричинені бактеріями.
Бактеріолізини — антитіла, що утворюються в організмі людини і тварин за вироблення імунітету та спричиняють руйнування (бактеріоліз) клітин бактерій.
Баланс (франц. balance — «терези») — система показників, що характеризує співвідношення елементів у будь-якому явищі, що постійно змінюються, наприклад Б. розподілу діоксиду вуглецю (СО2) в атмо-
сфері та Світовому океані Землі; Б. народного господарства країни; Б. зовнішньоторговий — співвідношення між ціною продукції експорту й імпорту за певний період року.
Баланс технологічного процесу: 1) Б. матеріальний — система показників, яка характеризує витратні коефіцієнти сировини й вихідних матеріалів на одиницю продукції, відходи виробництва та викиди шкідливих речовин у навколишнє середовище. 2) Б. енергетичний — характеристика співвідношення кількості фактично витраченої енергії до об’єктивно необхідної для виробництва одиниці продукції.
Бар (від гр. ????? — «вага») — позасистемна одиниця фізичної величини тиску. 1 Б. = 1 ат. Відповідно до міжнародної системи 1 bar = 105 Pa.
Басейн (франц. bassin — «резервуар»): 1) Частина суходолу, з якої вода стікає в річку (Б. річковий), озеро чи море (Б. озера, моря). 2) Область залягання певних корисних копалин, наприклад Донецький кам’яновугільний басейн, Криворізький залізорудний басейн.
Батибіонти — морські організми, які живуть на глибинах понад 500 м. Інша назва — глибоководні тварини.
Безвідходна (маловідходна) технологія — матеріало- і енергозберігаюча технологія, яка комплексно використовує вихідну сировину, енергію та відходи первинного виробництва (вторинні сировинні й енергетичні ресурси), що обумовлює мінімальне забруднення навколишнього середовища. Практично повністю безвідходних промислових технологій не існує.
Бентос (від гр. ??n??? — «глибина») — сукупність організмів, що населяють дно водойм.
Бер (rem) — біологічний еквівалент рада (до 1963 року — рентгена). Позасистемна одиниця вимірювання еквівалентної дози будь-якого виду іонізуючого випромінювання. Біологічна дія дози в 1 бер (rem) така сама, як і дія поглинутої дози рентгенівського або гамма-випроміню­ван­ня в 1 рад. 1 rem = 0,01 S? = 0,01 J/kg.
Бериліоз — професійна хвороба, спричинена токсичною дією на організм хімічного елемента берилію та його сполук. Небезпечними є підприємства, де берилій добувають або використовують у різних технологічних процесах (найчастіше як метал і його оксид).
Берилій (від гр. ???????? — «мінерал берил») — хімічний елемент (Be), легкий метал, ат. н 4, ? = 1848 kg · m–3, tпл = 1284?С. Б. застосовують у космічній техніці та як матеріал оболонки твелів ядерних реакторів, а його виробництво потенційно небезпечне для навколишнього середовища. Сполуки Б. (наприклад оксид) дуже отруйні.
Бесемерівський процес — процес виплавлення сталі продуванням повітря у конвертері крізь рідкий чавун, що забезпечує окиснення в ньому вуглецю (до СО2) та зниження його концентрації до рівнів, які відповідають певним маркам сталей. Запровадження Б. п. потребує спеціальної системи екологічного захисту навколишнього середовища.
Бета (гр. ???? — В, ?) — друга літера грецького алфавіту, яка часто використовується в науковій практиці для позначення різних понять і тер­мінів.
Бета-радіоактивність. Інша назва бета-розпад (див. Радіоактивність).
Б’єф (франц. bief) — частина водойми (річки або каналу), що примикає до греблі або шлюзу. Розрізняють верхній Б. і нижній Б.
Бі (лат. bi, від bis — «двічі») — у складних словах означає подвоєння. Наприклад, біметал, біпризма, бінокль (антонім — монокль).
Бізнес (анг. business — «справа, угода, біржова операція, комерція») —заняття, що дає прибуток; підприємницька чи комерційна діяльність.
Біо… (від гр. ???? — «життя») — у складних словах відповідає поняттям «життя», «життєві процеси».
Біогаз — горючий газ (переважно метан), який утворюється в технологічному процесі бродіння. Найбільш економічно й екологічно ефек­тивне анаеробне бродіння. Б. — перспективне додаткове енергетичне джерело в агропромисловому виробництві.
Біогенез — теорія виникнення життя на Землі, за якою зародки живих істот було занесено на Землю з інших космічних тіл (інша назва — теорія панспермії).
Біогеносфера — оболонка на планетах, де умови сприятливі для розвитку життя. На Землі — біосфера.
Біогеоценоз — сукупність рослин, тварин та мікроорганізмів на певній ділянці земної поверхні, які пов’язані між собою обміном речовин та енергії (див. Екосистема).
Біогеохімія — галузь геохімії, що вивчає хімічні процеси біосфери.
Біоенергетика — наука, що вивчає енергетичні процеси життєдіяль­ності організмів, тобто конверсію енергії хімічних зв’язків продуктів харчування в біоенергію організму.
Біоінженерія — наука про конструювання роботів, які виконують біологічні функції за умов, що в них нормальна життєдіяльність живих організмів є неможливою.
Біокаталіз — прискорення або гальмування хімічних реакцій, які відбуваються в організмі за допомогою ферментів, наприклад, під час травлення їжі.
Біологія — наука про живу природу та процеси її життєдіяльності як особливої форми руху матерії та дослідження шляхів збереження природного середовища людини.
Біомаса: 1) Рослинна сировина (маса) в технології біоенергетики чи будь-якого іншого її перероблення. 2) Кількісна характеристика — відношення маси живих організмів у популяції чи атмосфері в перерахунку на суху речовину (іноді в одиницях енергетичного еквівалента до одиниці поверхні території (ареал) проживання на суходолі чи у Світовому океані).
Біоніка — наука, яка вивчає побудову живих організмів для використання виявлених закономірностей у біоінженерії.
Біонт (від грец. ???? (??w????) — «той, що живе») — окремо взятий організм (індивід), що в ході еволюції пристосувався до проживання в певному середовищі (біотоні).
…біонти (від гр. ???n??? — «той, що живе») — у складних словах означає «живі організми», що в ході еволюції пристосувалися до проживання в певному середовищі, наприклад, галобіонти — організми, які населяють солоні озера.
Біополімери — високомолекулярні природні сполуки (речовини) — основа живих організмів, наприклад, целюлоза, білки, полісахариди.
Біосфера — сукупність усіх екосистем на нашій планеті, що становить єдину глобальну екосистему Землі.
Біота (від гр. ????? — «життя») — сукупність рослин і тварин, об’єднаних спільним ареалом.
Біотехнологія — технологія, яка базується на використанні як засобу виробництва мікроорганізмів рослин і тварин (клітини рослин, тварин, ферменти, білкові речовини), які направляють і прискорюють біохімічні процеси технологій).
Біотрон (від біо… і гр. ???n?? — «місцеперебування») — ізольований від зовнішнього середовища об’єм (камера) зі штучним кліматом для живих організмів. Б. використовується у програмах аерокосмічних і океанічних досліджень.
Біотичні фактори — взаємовплив організмів у процесі їхнього розвитку.
Біохімія — наука, яка вивчає склад і хімічні процеси живих організмів.
Біоценоз — історично складена сукупність рослин і тварин, що заселяють територію з близькими умовами існування. Інша назва — ценоз, біотоп.
Біржа (гол. beurs): 1) Б. товарна — ринок оптової торгівлі товарами. 2) Б. фондова — ринок торгівлі цінними паперами. 3) Б. праці — установа — посередник між робітниками і підприємцями — роботодавцями, яка забезпечує зайнятість населення.
Бітуми (від лат. bitumen — «горна смола») — природні твердо-пластичні або в’язкі рідини, а також штучні (з нафти й вугілля) речовини — суміші вуглеводневих сполук і продуктів їх полімеризації та окиснення. Б. застосовують для покриття доріг, виготовлення покрівельних і гідроізоляційних матеріалів, пластичних мас та ін. Б. містять токсичні й канцерогенні сполуки.
Больцмана стала (k) — одна із основних фізико-математичних сталих, яка дорівнює відношенню газової сталої R до сталої Авогадро NA:
.
Бойля-Маріотта закон — один з основних газових законів, згідно з яким за сталої температури добуток тиску P даної маси ідеального газу на його об’єм V є сталою величиною: PV = const. Назва походить від прізвищ учених Р. Бойля (1627—1691) і Е. Маріотта (1620—1684), які відкрили цей закон.
Бор (від араб. бурак — «бура, селітра») — хімічний елемент. Символ В (лат. Borum). Атомний номер — 5, атомна вага — 10,82. Речовина сірувато-чорного кольору. Абсорбує повільні нейтрони, тому його додають до сталевих сплавів для виготовлення регулюючих стержнів ядерних реакторів.
Бриз (франц. brise) — несильний вітер, що виникає через неоднакове нагрівання суходолу і моря: удень віє вологий вітер з моря, а вночі — сухий із суходолу.
Броунівський рух — невпорядкований рух дрібних часток у середовищі рідини чи газу під впливом поштовхів молекул середовища. Б. р. відкритий у 1827 р. англійським ботаніком Р. Броуном (1773—1858).
Брутто (італ. brutto — букв. — «грубий, брудний») — вага товару з упаковкою (тарою).
Бушель (англ. buchelbu) — позасистемна одиниця об’єму си-
пких тіл, поширена в англомовних країнах. Б. англійський, так званий імперський (bu uk) = 36,4 l; вінчестерський Б. у США (bu US) = 35,24 l.
Бюджет (англ. budget — «сумка») — план у формі збалансованого кошторису прибутків і витрат держави (закон), підприємства або окремої особи на певний період. Розрізняють: плановий Б. і поточний (фактичний).
Бюлетень (франц. bulletin — «записка», від лат. bulla — «грамота»): 1) Коротке офіційне повідомлення в пресі про якусь важливу подію, наприклад, екологічний стан забруднення атмосфери чи радіаційного рівня. 2) Періодичне видання інформаційного характеру. 3) Біржовий огляд цін на товари й цінні папери.
В
Вага тіла (на поверхні Землі) — сила F, з якою тіло масою m тяжіє до Землі з прискоренням вільного падіння q = 9,81 m · s–2. Із силою F = m · q тіло діє по вертикалі до горизонтальної опори або на вертикаль­ний підвіс, що утримує його від вільного падіння (див. Гравітація).
«Важка» вода — ізотопний різновид води, в молекулах якого атоми водню замінено атомами дейтерію . Формула D2О. Густина —1,104 г/см3. Температура плавлення — 3,813°С, температура кипіння — 101,43°С. Живі організми пригнічує, а у великих дозах спричиняє їхню загибель. Уповільнювач нейтронів і теплоносій у ядерних реакторах, розчинник. Використовується для одержання дейтерію.
Вакцина (лат. vaccinus — «коров’ячий, від корови») — препарат, виготовлений із ослаблених мікроорганізмів і вірусів або з продуктів їхньої життєдіяльності (див. Вакцинація).
Вакцинація — застосування вакцин способом уведення вакцини в організм людини чи тварини з метою імунізації — запобігання інфекційним захворюванням.
Валовий національний продукт (ВНП) — найважливіший макроекономічний показник економічної статистики. ВНП включає кінцевий продукт, вироблений усіма галузями матеріального виробництва та сферою послуг. За ВНП оцінюють рівень розвинутості країн: у розвинутих країнах річний ВНП на душу населення становить понад 1000 дол., а в більшості країн, що розвиваються, — 100—300 дол.
Валюта (від лат. valeo — «коштую»): 1) Іноземні гроші, а також векселі, чеки тощо, використовувані в міжнародних розрахунках (іноземна валюта). 2) Грошова одиниця країни. 3) Тип грошової системи, яка діє в країні (золота, срібна, паперова).
Ват (Вт, W) — одиниця потужності. 1 W = 1 J/s. Від прізвища англійського фізика Дж. Ватта.
Вегетативний (лат. vegetativus — «рослинний»): 1) Пов’язаний з ростом і живленням рослин, а також тварин. 2) В. розмноження — нестатеве розмноження, коли новий організм утворюється з частини материнського. 3) В. органи у рослин — частина рослинного організму, за допомогою яких відбувається процес живлення і росту, здійснюється прикріплення до субстрату, наприклад, ґрунту.
Вегетаріанство (від лат. vegetatious — «рослинний») — система харчування людини, яка використовує переважно тільки продукти рослинного походження. Розрізняють чисте вегетаріанство (тільки рослинна їжа) і таке, за якого використовуються деякі тваринні продукти (молоко, яйця), але повністю виключаються продукти забою тварин.
Величина — див. Фізична величина.
Випромінювання електромагнітне — електромагнітні коливання хвиль, що поширюються зі швидкістю світла. Відповідно до зростання енергії коливань розрізняють: радіохвилі, інфрачервоне світло, видиме світло, рентгенівське та гамма-випромінювання. Рентгенівське та гамма-випромінювання мають іонізуючу дію. В. е. шкідливе для здоров’я людини, призводить до негативних соматичних ефектів.
Випромінювання іонізуюче — випромінювання, що призводить до іонізації середовища. До такого належать рентгенівське, корпускулярне та гамма-випромінювання.
Випромінювання корпускулярне — випромінювання, що утворюється потоком частинок. Розпад атомних ядер супроводжується випромінюванням нейтронів, протонів, альфа-, бета-частинок, дейтронів та важких іонів. Усі форми В. к. спричиняють іонізацію речовини (див. Випромінювання іонізуюче).
Випромінювання космічне — потік стабільних частинок високих енергій (приблизно від 1 до 1012 GeV) із Всесвіту. Розрізняють В. к. пер­винне (високоенергетичне, зумовлене спалахами на Сонці, галактичне) та вторинне (результат взаємодії первинного з атмосферою).
Випромінювання рентгенівське — короткохвильове випромінювання електромагнітне, довжина хвиль якого становить приблизно від 0,0001 ангстремів (1 = 10–10 m). В. р. виникає від раптового гальмування руху електронів у речовині. Джерела В. р. — рентгенівська трубка, деякі радіоактивні ізотопи, прискорювачі й накопичувачі елек-
тронів. Застосовують у науці, техніці, медицині.
Відновлювані джерела енергії — невичерпні, тобто такі, які можуть безперервно використовуватися. До них належать: вітер, сонце, вода (див. Альтернативні джерела енергії).
Віргінальний період — період вегетації рослин від проростання насіння до утворення генеративу (насіння, спор).
Віртуальний (від лат. — «сильний, здібний») — можливий; той, що може або має проявитися.
Віруси (від лат. virus — «отрута») — збудники інфекційних захворювань рослин, тварин і людини, які розвиваються лише в живих клітинах. В. належать до найпростіших і найдрібніших неклітинних форм живої матерії, яка є проміжною між живим і неживим, у них не відбувається власний обмін речовин. Поза організмом В. не виявляють ознак життя. Розмір В. становить від кількох до кількасот nm (10–9 m), що в тисячі разів менше, ніж ядро клітин організму.
Віталізм (від лат. vitalis — «життєвий») — учення, за яким в організмах всі біологічні процеси спрямовує та регулює особлива «життєва сила», «ентелехія».
Вітаміни (від лат. vita — «життя») — біологічно активні органічні сполуки, життєво необхідні (в малих дозах) організмові людини і тварин.
Віце (від лат. vice — «замість») — у складних словах означає «заступник» або «помічник».
Вічний двигун, perpetuum mobile: 1) В. д. першого роду —
уявна машина, яка виконувала б роботу, більшу за підведену до неї зовні. В. д. першого роду нездійсненний, оскільки принцип його дії суперечить першому закону термодинаміки. 2) В. д. другого роду — машина, яка отримувала б енергію у формі тепла від іншого тіла та повністю її передавала у формі роботи іншому тілу, що суперечить другому закону термодинаміки.
Волюнтаризм (від лат. voluntarius — «залежний від волі»): 1) Прак­тика керуватися суб’єктивними бажаннями й довільними рішеннями, нехтуючи об’єктивними законами. 2) Напрям у філософії, який уважає волю першоосновою та творцем дійсності. 3) В. економічний — нехтування законами економіки, що спричиняє збитки підприємствам і економіці держави (термін запроваджено Ф. Теннісом у 1883 р.).
Всесвітній банк — сучасна фінансова система (група) з трьох міжнародних інститутів — Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР), Міжнародна фінансова корпорація (МФК) та Міжнародна асоціація розвитку (МАР), кожна з яких має статус самостійної установи ООН. Мета В. б. — допомога країнам, які відстають в економічному розвитку.
Вторинні ресурси — сукупність матеріальних і енергетичних відходів виробництва, які можуть бути повторно використані — різні вироби й засоби виробництва, які внаслідок їх експлуатації втратили свою споживну вартість, а також залишки сировини, процесів збагачення корисних копалин та ін.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.