лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ЕКОЛОГІЯ І ЕКОНОМІКА

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ЗМІСТ

 

 

 

Переднє слово
Побудова посібника і загальні методичні рекомендації
Розділ 1. ПРЕДМЕТ «ЕКОЛОГІЯ І ЕКОНОМІКА» ТА ЙОГО ЗАГАЛЬНООСВІТНІ ОСНОВИ
Концепція предмета
Методичні рекомендації до вивчення розділу
1.1. Екологія, економіка й науково-технічний прогрес та їхні проблеми
Спільне та специфічне в поняттях «екологія», «економіка» і «НТП». Концепції їхньою розвитку, соціальне значення й проблематика
1.1.1. З історії наук екології, економіки та НТП
1.1.2. Феномен людини як суб’єкта ентропійного волюнтаризму в природі
1.1.3. Світова еколого-економічна криза ХХ ст. і проблеми України
Структурно-логічні схеми й висновки для повторення розділу 1.1 

Контрольні запитання до підрозділу 1.1

1.2. Метрологія та номенклатура речовин — засоби наукового пізнання природи, техніки й економіки
Фізичні величини та їх вимірювання. Системи фізичних величин. Речовини, їхній склад і властивості. Системи номенклатури речовин. Стехіометрія в екологічних і техніко-еко­номічних розрахунках.
Загальноосвітнє значення знання міжнародних систем SІ і IUPAC
Рекомендації до опрацювання підрозділу 1.2
1.2.1. Наука вимірювання: становлення та сучасність
1.2.2. Основні терміни та поняття сучасної метрології
1.2.3. Міжнародна система фізичних величин (SI)
Методичні вказівки до застосування одиниць SI
Структурно-логічні схеми для повторення розділу 1.2.3
1.2.4. Номенклатура речовин і стехіометрія
Номенклатура неорганічних речовин
Номенклатура органічних речовин
Стехіометрія, її закони та техніко-економічні й екологічні розрахунки
Структурно-логічні схеми й висновки для повторення розділу 1.2.4
Контрольні запитання та вправи для самоперевірки
Приклади розв’язування задач
Задачі для самостійного розв’язування
1.3. Динаміка та термодинаміка — рух, енергія та процеси в природних і технологічних системах
Енергія та її форми. Внутрішня енергія системи, температура, теплота й робота. Закони термодинаміки, функції стану та процеси природних та технологічних систем
Рекомендації для опрацювання підрозділу 1.3
1.3.1. Динаміка руху, енергія, теплота і робота
1.3.2. Термодинамічні системи. Рівняння стану та процеси
1.3.3. Закони термодинаміки та термодинамічні величини (функції) системи
Структурно-логічні схеми для повторення підрозділу 1.3
Приклади розв’язування задач

Контрольні запитання

Розділ 2. БІОСФЕРА: ПРИРОДНІ ТА ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ
ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ
Методичні рекомендації
2.1. Абіотичні природні середовища біосфери
Поняття біосфери. Сонячна енергія. Атмосфера, гідросфера й літосфера: параметри та процеси
2.1.1. Поняття біосфери, її параметри та енергетика
2.1.2. Атмосфера
Фотосинтез: науково-природнича концепція
Параметри та процеси атмосфери
2.1.3. Гідросфера
Роль води в тепловому балансі та кругообігу речовин у біосфері
2.1.4. Літосфера
Земна кора як термодинамічна система
2.1.5. Іонізація та радіоактивність у біосфері
Контрольні запитання та вправи до підрозділу 2.1
2.2. Природні біотичні та урбанізовані екосистеми в біосфері
Концепція, основні поняття й терміни. Людина в біосфері.
Екологічні, природні й техніко-економічні системи: проблеми їх співіснування в єдиній екосистемі біосфери
2.2.1. Природні екосистеми
2.2.2. Складові та процеси природних екосистем
2.2.3. Урбанізовані екосистеми
Висновки

Контрольні запитання та вправи

Розділ 3. СИСТЕМИ ТЕХНОЛОГІЙ: ЕКОЛОГІЧНІ ТА ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ
Короткий історичний огляд соціально-економічного розвитку технологій
3.1. Загальна економічна та екологічна характеристики сучасних систем галузевих технологій економіки
Техніко-економічні та екологічні характеристики виробництва. Сучасний стан техногенного навантаження на навколишнє середовище. Шляхи до оптимізації процесів природокористування
3.1.1. Економічні стимули та екологічні проблеми розвитку сучасних систем технологій
3.1.2. Технологічний процес і системи технологій
Технологічний регламент і матеріальні баланс
3.1.3. Класифікація, техніко-економічні та екологічні харак­теристики сировини
Конструкційні матеріали
Вода й повітря у промисловості
3.2. Матеріально-енергетичні баланси промислового виробництва та шляхи вирішення еколого-виробничих проблем
Енергетика, металургія, хімія — основні галузі економіки та джерела токсичних відходів. Альтернативні екологічно досконалі технології т а економічні проблеми їх упровадження. Людина як носій праці
3.2.1. Технологічні та екологічні проблеми енергозабезпечення економічної діяльності
Якість енергії: техніко-економічна та екологічна характеристика енергоносіїв
Системи технологій електростанцій з невідновлюваним енергоресурсом і шляхи розв’язання проблеми токсичних викидів
Теплові електростанції (ТЕС)
Системи технологій атомних електростанцій (АЕС) і проблеми радіаційної безпеки
Альтернативні технології на природно відновлювальних енергоносіях (ПВЕН) 
Економіка і екологія гідроелектростанцій (ГЕС)
Вітрові електростанції (ВЕС)
Сонячні електростанції (СЕС)
Біохімічні джерела енергетики
Перспектива водневої енергетики
Поклади кристалічного метану на морському дні
Нова «екзотична» енергетична альтернатива ХХІ ст.
Висновки
3.2.2. Системи технологій металургії та перспективи поліпшення її екологічних характеристик
Системи технологій чорної металургії
Від руди до сталі без домни й коксу
Системи електрохімічних технологій і токсичність їхніх відходів
3.2.3. Системи технологій і екологічні проблеми хімічної промисловості
Хімізація економіки та екологічні проблеми
Матеріальний баланс технологій виробництва добрив і токсичні відходи
Основні напрями хімічного перероблення рослинних відходів сільського господарства
3.2.4. Технології конверсії отруйних відходів виробництва в нейтральні природні речовини
Збереження земельних ресурсів
Збереження чистоти повітря й води
3.3. Організм людини як носій праці в техногенному середовищі
Фізико-хімічні параметри та енергетика людини. Дія токсич­них речовин, радіації та шуму на людину
3.3.1. Дія токсичних речовин на організм людини
3.3.2. Радіоактивність і її біологічні наслідки
3.3.3. Вплив на організм людини шуму та вібрації
Висновки до розділу 3
Контрольні запитання та вправи до розділу 3

Післяслово

Додатки

Корифеї вітчизняної науки (біографічні нариси)
Традиційні одиниці фізичних величин, поширені, переважно, в англомовних країнах
Термінологічний словник

Список використаної літератури

Іменний покажчик

Предметний покажчик

Content

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.