лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ЕКОЛОГІЯ І ЕКОНОМІКА

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Структурно-логічні схеми Й ВИСНОВКИ
для повторення розділу 1.2.4

І. Класифікація та принципи побудови.
*
ІІ. Номенклатури речовин (тривіальна та системні).

ІІІ. Побудова назв неорганічних речовин за IUPAC.

IV. Побудова назв органічних речовин.


висновки
1. В екологічних і економічних системах біосфери Землі наука ідентифікувала понад три мільйони індивідуальних хімічних речовин, які динамічно переміщуються, взаємодіють, розпадаються в процесах природного кругообігу й технологіях промислового виробництва. До цього нині щорічно в лабораторіях синтезують тисячі нових хімічних речовин з різними, у тому числі високоток­сичними, властивостями. Для їх раціонального й безпечного використання в економічній діяльності та ефективного екологічного захисту екосистем необхідна точна система найменувань, яка б однозначно вказувала на їхній хімічний склад і властивості.
2. Класифікацію речовин і розроблення системи їхніх назв, тобто номенклатури, постійно здійснює Міжнародний союз теоретичної та прикладної хімії IUPAC (ІЮПАК).
3. Нині найбільш поширені дві близькі за змістом номенклатури — IUPAC і ASE. Останню розроблено Асоціацією наукової освіти. Обидві системи вможливлюють за формулою однозначно назвати речовину, і навпаки — за назвою написати її хімічну фор­мулу як найбільш сталу її характеристику.
4. Стехіометрія — основа кількісного визначення речовини в процесах її утворення й розкладу як у живих організмах, так і у виробничих процесах економічної діяльності. Стехіометричні методи й розрахунки базуються на природних законах збереження матерії та енергії.
5. Без таких знань основ стехіометрії неможливо об’єктивно проаналізувати (чи опрацювати) будь-який бізнес-план економіч­ної діяльності з процесами матеріально-енергетичного перетворення складу речовини.

Контрольні запитання
ТА вправи для самоперевірки знань
до підрозділів 1.2.2 і 1.2.3
1. У чому полягає відмінність між поняттями: розмір фізичної величини та її розмірність?
2. Яка з одиниць фізичної величини радіоактивності має більший розмір — беккерель (Bq) чи кюрі (Сі)? Яке їх співвідношення?
3. Яким фізичним величинам відповідають наведені розмірності? Які з них основні, а які похідні:
.
4. Яким фізичним величинам відповідають назви одиниць і як вони визначаються: паскаль, грей, кінська сила, атмосфера, рад, ват, джоуль, зіверт, калорія, бер, беккерель на кілограм, кюрі на кубічний метр, кель­він, джоуль на моль, градус Цельсія?
5. Виберіть із попереднього контрольного питання одиниці фізичних величин SI та відповідні позасистемні одиниці тієї самої фізичної
величини. Знайдіть розрахунковим способом співвідношення між ними.
6. Назвіть числові префікси й відповідні множники: М, ?, m, k, G, n. Наведіть приклади використання цих префіксів для найменувань кратних і часткових одиниць.
7. Знайдіть неправильну назву одиниць: m/s2 — метр за секунду в квадраті, m/s — метр за секунду, eV — електроновольт,  — кілограм-метр,  — ньютон на квадратний метр.
8. Напишіть умовні позначення одиниць: кіловат на метр-кельвін, електрон-вольт, кілограм за секунду, моль за секунду на кубічний метр.
9. Які одиниці SI відповідатимуть одиницям: унція, миля, британ-
ська одиниця теплоти, барель, фут, фунт, кюрі, бер, атмосфера, калорія, дюйм, тонна регістрова, градус Боме, градус Фаренгейта?
10. Визначальні рівняння яких фізичних величин наведено нижче:
;            ;       ;
;            ;        ;
;            ;       ?
11. Назвіть одиниці фізичних величин із запитання № 10.
12. Що означають абревіатури та скорочення: SI, MKC, о. ф. в., ГКМВ, МБМВ, dim, а. о. м., СІ?
13. Що є спільного та в чому відмінність між поняттями: фізична величина й одиниця фізичної величини; dimension і розмір фізичної величини; сила і вага; 1 kg маси і 1 kg ваги; маса речовини й кількість речовини; 1°С і 1 К (відповідаючи на останнє, будьте уважні!)?
14. Визначте найбільший та найменший розмір фізичної величини потужності (поставте відповідні позначки «б» та «м»):
А — 40 MJ / s;
Б — 1 kW?h / s;
В — 100 к.с. (кінських сил);
Г — 10000 kcal / s.
15. Визначте з наведених виразів дві правильні розмірності (dim) фізичної величини енергії:
А —         L-1MT2 / T 4L-3 ;                  В —  LMT2 / T4 ;
Б —          L2MT2 / MT;                      Г —   L2MT -2.
16. Визначте з наведених найбільший і найменший розміри фізичної величини маси (поставте відповідні позначки «б» та «м»):
А — унція комерційна (oz);
Б — центнер метричний;
В — центнер довгий (ch cwt);
Г — унція трійська (oz tr).
17. Який з наведених нижче розмірів фізичної величини питомої теплоти згорання найбільший і найменший? (поставте відповідні позначки «б» та «м»):
А — 10000 kcal / kg;                          В — 40 kW?h / kg;
Б — 40 MJ / kg;                                 Г — 40 kW?h / m3.
18. Заповніть пропуски табл. 15 за зразком  1-го і 2-го рядків.

Таблиця 15

Назва ф. в.
і її позначення

Визначальне рівняння

dim

Одиниця ф. в.

Співвідношення одиниць SI та по­засистемних

SI

Позасистемна

1. Кількість речовини

1. Основна

1. N

1. mol

1. —

1. —

2. Потужність

2. Р = А/t

2. L2MT–3

2. W

2. hf

2. 1,36 · 10–3

3.  .   .  .  .  .  . 

3.  .  .  .  .

3. L2MT

3.  .  .  . 

3. Кюрі

3.  .  .  . .

4. Масова
витрата речовини

4.  .  .  .  .

4. МТ–1

4.  .  .  . 

4.  .  .  . 

4.  .  .  . 

5.  .  .  .  .  .  . 

5.  .  .  .  .

5.  .  .  .

5. N

5.  .  .  . 

5.  .  .  . 

6.  .  .  .  .  .  . 

6.  .  .  .  . 

6. L3

6.  .  .  . 

6. Барель

6.  .  .  . .

7. Енергія  . 

7.  .  .  .  .

7.  .  .  .

7. J

7.  .  .  . 

7.  .  .  . 

8. Поглинена доза опромінювання

8.  .  .  .  ..

8.  .  .  . 

8.  .  .  . 

8. Рад

8.  .  .  .

9. Еквівалент­на доза опромінювання

9.  .  .  .  .

9.  .  .  .

9. Sv

9.  .  .  . 

9.  .  .  .

10.  .  .  .  .  . 

10.  .  .  .  .

10. І

10. А

10.  .  . 

10.  .  .  .

11.  .  .  .  .  . 

11. М = m/n

11.  .  .  .

11. kg/mol

11.  .  . 

11.  .  .  .

12. Питома теплоємність

12.  .  .  .  . 

12.  .  .  .

12.  .  . 

12. kal /
/ (kg°C)

12.  .  .  .

* R — радикал Сn Hm (див. словник).

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.