лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ЕКОЛОГІЯ І ЕКОНОМІКА

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Міністерство освіти І НАУКИ УКраїни
Київський національний економічний університет

 

ЕКОЛОГІЯ І ЕКОНОМІКА


Видання друге, доповнене і перероблене

Рекомендовано
Міністерством освіти і науки України

 

 

 


ББК 20.1
К 61                                                      

 

Рецензенти:
В. С. Крисаченко, д-р філос. наук, проф.
(Інститут філософії НАН України);
В. І. Дорогунцов, д-р екон. наук, чл.-кор. НАН України, проф.
(Київський національний економічний університет)
Л. О. Іванова, д-р екон. наук, проф.
(Одеський національний політехнічний університет)

Редакційна колегія факультету економіки та управління
Голова редакційної колегії А. П. Наливайко, д-р екон. наук, проф.
Відповідальний секретар Н. М.Євдокимова, канд. екон. наук, доц.
Члени редакційної колегії: Т. В. Омельяненко, канд. екон. наук, доц.; В. М. Лаври­ненко, канд. екон. наук, доц.; Г. О. Пухтаєвич, канд. екон. наук, доц.; І. М. Репіна, канд. екон. наук, доц.; О. М. Мельник, д-р екон. наук, проф.; В. Є. Москалюк, канд. екон. наук, доц.; B. I. Кириленко, канд. екон. наук, доц.

 

Колотило Д. М.
К 61Екологія і економіка: Навч. посіб. — Вид. 2-ге, доп. і
перероб. — К.: КНЕУ, 2005. — 576 с.: іл.
ІSBN 966–574–792–4
Перший в Україні навчальний посібник, предметом якого є комплексне вивчення проблем екології, економіки та промислових технологій і шляхів їх вирішення. Методологія викладання ґрунтується на холістичному підході до вивчення та аналізу сукупних і емерджентних властивостей компонентів екосистем і технологічних комплексів. Фахова економічна компонента органічно пов’язана з екологічною, а сучасна філософська методологія спирається на точні математичні розрахунки й авторські дослідження предмета. Це заповнює наявну лакуну серед вітчизняної навчальної та наукової літератури еколого-економічного та технологічного спрямування.
Методичні поради, структурно-логічні схеми, контрольні запитання, ілюстрації та доданий термінологічний словник дають змогу вивчати предмет самостійно.
Для студентів-економістів, технологів, екологів, які навчаються за бакалаврськими й магістерськими програмами, молодих викладачів і науковців, а також для вчителів шкіл та всіх, хто цікавиться еколого-економічною освітою.
Видання підтримано Міжнародним фондом «Відродження».


a Д. М. Колотило, 2005
ІSBN 966–574–792–4                                                                   a КНЕУ, 2005
Навчальне видання

КОЛОТИЛО Данило Макарович

ЕКОЛОГІЯ І ЕКОНОМІКА

Навчальний посібник

 

Видання друге, доповнене і перероблене

 

 

 

Редактор  О. Харчук
Художник  О. Колотова
Технічний редактор  Т. Піхота
Коректор  С. Кирилаш
Верстка  О. Дворнік

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.