лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Тема 10
Аналіз фінансового стану підприємства
Взаємозв’язок фінансового стану підприємства і результатів його виробничої і збутової діяльності. Характеристика бухгалтерського балансу як основного джерела інформації для оцінки фінансового стану підприємства: зміст, оцінка й аналітичне значення окремих статей балансу. Аналітичне групування статей.
Оцінка фінансового стану підприємства. Визначення платоспроможності підприємства за балансом та іншими джерелами інформації. Поточна й очікувана платоспроможність. Фактори, що впливають на фінансовий стан організації. Основні заходи зі стабілізації фінансового стану підприємства.
Аналіз майна підприємства і джерел його покриття. Аналіз зміни у складі і структурі активів балансу на конкретну дату і в динаміці; оцінка співвідношення основного й оборотного капіталу; аналіз структури основних і оборотних активів; оцінка причин змін, які пройшли в структурі активів, і їх вплив на платоспроможність і фінансову стійкість підприємства.
Аналіз матеріальних оборотних активів, виявлення надлишкових і непотрібних запасів. Визначення шляхів їх скорочення. Аналіз дебіторської заборгованості: по обсягу, складу, структурі і строках її виникнення за даними аналітичного обліку.
Аналіз пасивів підприємства. Склад і співвідношення власного й позичкового капіталу на конкретну дату і в динаміці. Оцінка впливу змін у структурі джерел коштів на фінансовий стан підприємства. Аналіз причин зміни окремих джерел формування власного капіталу. Визначення за балансом власних оборотних коштів. Аналіз залучених коштів по строках їх погашення.
Аналіз фінансової стійкості та ліквідності підприємства. Відносні показники фінансової стійкості, методи їх визначення й оцінка до-
сягнутого рівня. Узагальнюючі й проміжні показники ліквідності: методи обчислення, оцінка їх відповідності оптимальним значенням.
Аналіз оборотності оборотних коштів і причин їх зміни.
Узагальнення результатів аналізу фінансового оздоровлення підприємства.
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

  1. Анализ хозяйственной деятельности в промышленности / Под ред. Стражева. — Минск: Вышейш. школа, 1997.
  2. Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятий. ИП «Анализ хозяйственной деятельности предприятий». ИП «Экоперспектива». — Минск; Москва, 1997.
  3. Калина А. В., Конева М. И., Ященко В. А. Современный экономический анализ и прогнозирование. — К.: МАУП, 1998.
  4. Самборский В. И., Грищенко А. А. Анализ хозяйственной деятельности в бюджетных и научных учреждениях. — М.: Финансы и статистика, 1986.
  5. Житна І. П., Нескреба А. М. Економічний аналіз господарської діяльності підприємств. — К.: Вища школа, 1992.
  6. Баканов М. И., Шеремет А. Д. Теория экономического анализа. — М.: Финансы и статистика, 1994.
  7. Яцків Т. І. Теорія економічного аналізу. — Львів: Світ, 1993.

Розподіл  навчального  часу  за  темами  курсу

№ з/п

Тема

Денна форма навчання

Для студентів усіх
спеціальностей

Для студентів
спеціальності 0106

лекції

практичні
заняття

самостійна
робота

лекції

практичні
заняття

самостійна
робота

 

Частина І. Теоретичні основи економічного аналізу

 

 

 

 

 

 

1

Тема 1. Предмет і види економічного аналізу

2

 

 

2

2

2

Тема 2. Методи і методика економічного аналізу

2

2

2

4

4

2

3

Тема 3. Інформаційна база економічного аналізу

2

2

2

2

2

4

Тема 4. Організація та ета­пи економічного аналізу

 

 

 

2

 

 

Разом

6

4

2

10

8

4

 

Частина ІІ. Техніко-еко­номічний аналіз

 

 

 

 

 

 

5

Тема 5. Аналіз виробництва продукції, робіт і послуг

4

4

2

6

4

 

6

Тема 6. Аналіз попиту, стану ринку і обсягу реалізації продукції (послуг) підприємства

2

2

2

2

2

2

7

Тема 7. Аналіз виробничих ресурсів і організаційно-технічного рівня підприємства

6

6

2

8

6

4

8

Тема 8. Аналіз затрат на виробництво та реалізацію продукції

8

6

4

8

4

2

Разом

20

18

10

24

16

8

 

Частина ІІІ. Фінансово-економічний аналіз

 

 

 

 

 

 

9

Тема 9. Аналіз фінансових результатів і рентабельності

4

6

2

6

4

2

 

Тема 10. Аналіз фінансового стану

6

8

4

8

10

4

 

Разом

10

14

6

14

14

6

 

Всього

36

36

18

48

38

18

Розподіл  навчального  часу  за  формами  навчання


Вид навчання

Форма навчання

Для студентів стаціонару всіх спеціальностей, крім 0106

Для студентів спеціальності 0106

1. Лекції, год

36

48

2. Практичні заняття, год

36

38

3. Самостійна робота, год

18

18

Разом

90

104

4. Контрольна робота

 

5. Курсова робота

 

1

6. Залік

 

 

7. Екзамен

1

1

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2019 BPK Group.