лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

7.3. ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ З КУРСУ«ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ»


1. Методичні вказівки
Курсова робота з економічного аналізу передбачена навчальним планом для студентів бакалаврського рівня підготовки заочної форми навчання за спеціальністю 6106 (облік та аудит). Це важливий етап оволодіння методикою вивчення діяльності підприємств різних форм власності.
Метою підготовки курсової роботи з економічного аналізу є набуття студентами навичок самостійного виконання аналітичних досліджень з питань діяльності підприємства, збирання необхідної для цього економічної інформації, її належної обробки та оформлення результатів дослідження. Завданням курсової роботи є виконання аналітичного дослідження з метою підготовки економічної інформації для прийняття певного управлінського рішення, а саме: з’ясування економічної суті об’єкта дослідження, визначення проблем для вирішення, збирання та обробка належної економічної інформації, проведення економічного аналізу, формулювання й оцінка його наслідків.
Курсову роботу з економічного аналізу передбачається виконувати за окремими темами (по варіантах) на матеріалах конкретного підприємства, що найбільшою мірою забезпечує додержання студентом самостійності при її виконанні, яку ще підтверджує формування додатка до роботи, який складається з форм чинної звітності, що використовувалась при виконанні курсової роботи.
Курсова робота виконується за таким планом:
— вступ (розкривається мета підготовки курсової роботи, дається коротка характеристика об’єкта дослідження та економічної інформації, яка використовується при виконанні роботи);
— параграф (розділ) 1 (розглядаються теоретичні положення, які характеризують об’єкт дослідження та методику його аналізу);
— подальші параграфи (розділи) 2, 3 (присвячуються проведенню економічного дослідження з теми курсової роботи за даними економічної інформації, яка наводиться в додатку);
— висновки (даються наслідки та пропозиції з питань теми щодо роботи підприємства та шляхів її поліпшення).
Тему курсової роботи з економічного аналізу студент самостійно вибирає з наведеної тематики, враховуючи власну зацікавленість. Крім того, студенту надається право визначити тему своєї роботи поза пропонованого переліку. В цьому разі вона має бути погоджена з науковим керівником, яким є викладач, що веде лекції з курсу.
Обсяг курсової роботи — 30—40 стандартних аркушів. Для
рецензування курсова робота подається в деканат у встановлений термін.
Курсові роботи, які подаються після встановленого терміну, кафедра до рецензування не приймає. Не приймаються також до рецен­зування і повертаються для усунення недоліків роботи з порушенням зазначених вимог (занижений обсяг, відсутність додатка тощо).
Виконані на належному рівні курсові роботи після їх рецензування допускаються до захисту. Захист роботи відбувається на кафедрі обліку і аудиту, за наслідками захисту виставляються оцінки.
2. Тематика курсових робіт

 1. Аналіз виконання плану випуску продукції підприємством.
 2. Аналіз асортименту та структури випуску продукції підприємства.
 3. Аналіз браку та збитків від браку продукції підприємства.
 4. Аналіз якості продукції підприємства та її впливу на інші показники.
 5. Аналіз ритмічності виробництва та ритмічності випуску продукції на підприємстві.
 6. Аналіз виконання плану по обсягу реалізації продукції підприємства.
 7. Аналіз комплектності виробництва на підприємстві.
 8. Аналіз рентабельності і конкурентоспроможності продукції підприємства.
 9. Аналіз забезпеченості підприємства робочою силою і його вплив на обсяг виробництва.
 10. Аналіз використання робочого часу і стану трудової дисципліни на підприємстві.
 11. Аналіз продуктивності праці на підприємстві.
 12. Аналіз трудомісткості продукції підприємства.
 13. Аналіз виконання норм виробітку робітниками підприємства.
 14. Аналіз виконання плану організаційно-технічного розвитку підприємства.
 15. Аналіз стану основних фондів підприємства.
 16. Аналіз складу, структури, динаміки основних фондів і їх вплив на темпи росту обсягу виробництва підприємства.
 17. Аналіз складу і використання обладнання на підприємстві.
 18. Аналіз використання обладнання підприємства.
 19. Аналіз збільшення випуску продукції, пов’язаного з поліпшенням використання основних фондів підприємства.
 20. Аналіз використання основних фондів підприємства.
 21. Аналіз виконання плану МГП і його вплив на темпи росту виробництва.
 22. Аналіз виробничої потужності підприємства.
 23. Аналіз виконання плану МГП і його вплив на результати роботи підприємства.
 24. Аналіз забезпеченості й використання сировини і матеріалів на підприємстві.
 25. Аналіз матеріаломісткості продукції та шляхи її зниження на підприємстві.
 26. Аналіз стану виробничих запасів підприємства.
 27. Аналіз виконання плану по собівартості підприємства.
 28. Аналіз затрат підприємства на виробництво.
 29. Аналіз матеріальних затрат у собівартості продукції підприємства.
 30. Аналіз затрат на оплату праці у складі собівартості продукції підприємства.
 31. Аналіз комплексних статей у собівартості продукції підприємства.
 32. Аналіз втрат від браку підприємства.
 33. Аналіз затрат підприємства на засвоєння виробництва нових видів продукції.
 34. Оперативний аналіз собівартості продукції підприємства.
 35. Аналіз резервів зниження собівартості продукції підприємства.
 36. Аналіз позавиробничих затрат підприємства.
 37. Аналіз балансового прибутку підприємства.
 38. Аналіз прибутку підприємства від реалізації продукції.
 39. Аналіз позареалізаційних фінансових результатів на підприємстві.
 40. Аналіз рентабельності продукції і підприємства.
 41. Аналіз рентабельності продукції підприємства.
 42. Аналіз резервів збільшення прибутку і рентабельності підприємства.
 43. Аналіз використання прибутку підприємства.
 44. Аналіз беззбитковості виробництва.
 45. Аналіз виконання фінансового плану підприємства.
 46. Аналіз фінансового стану підприємства.
 47. Аналіз матеріальних оборотних засобів підприємства.
 48. Аналіз нематеріальних оборотних засобів підприємства.
 49. Аналіз майна підприємства та джерел його придбання.
 50. Аналіз ліквідності підприємства.
 51. Аналіз платоспроможності підприємства.
 52. Аналіз складу оборотних засобів підприємства.
 53. Аналіз дебіторської заборгованості підприємства.
 54. Аналіз кредиторської заборгованості підприємства.
 55. Аналіз оборотності оборотних засобів підприємства.
 56. Аналіз взаємовідносин підприємства з бюджетом.
 57. Аналіз інвестиційної діяльності підприємства.
 58. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємства.
 59. Аналіз фінансової стійкості підприємства.
 60. Аналіз кредитів банку підприємствам.

Література
1. Муравьев А. И. и др. Анализ внешнеэкономической деятельности предприятий. — М.: Финансы и статистика, 1991.
2. Житна І. П. та ін. Економічний аналіз господарської діяльності підприємств: Навч. посібник. — К.: Вища шк., 1992.
3. Маркин Ю. П. Анализ внутрипроизводственных резервов. — М.: Финансы и статистика, 1991.
4. Крылова Т. Б. Выбор партнера: анализ отчетности капиталистического предприятия — М.: Финансы и статистика, 1991.
5. Вольф Ганс-Петер и др. Сравнительный анализ на комбинатах и
предприятиях. — М.: Финансы и статистика, 1987.
6. Романов А. Н. и др. Оценка коммерческой деятельности предприятий: Опыт зарубежных корпораций. — М.: Финансы и статистика, 1993.
7. Сайфулин Р. С. и др. Методика финансового состояния. — М.: Инфра, 1995.
8. Шеремет А. Д. и др. Теория экономического анализа. — М.: Финансы и статистика, 1995.
9. Хейне Пол. Экономический образ мышления. — М.: Новости, 1991.

  • Яцків М. І. Теорія економічного аналізу: Підручник для студентів вищих навчальних закладів з економічних спеціальностей. — Львів: Світ, 1993.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.