лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

1.2. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ

Тема 5
Аналіз виробництва продукції, робіт та послуг
Значення і задачі аналізу виробництва продукції, робіт і послуг. Загальна схема і послідовність проведення аналізу. Система показників продукції та обсягів виробництва. Фактори виробництва продукції. Інформаційна база аналізу.
Аналіз обсягу виробництва продукції в натуральному і вартісному виразі. Оцінка динаміки обсягу продукції виробництва. Вимірювачі, які використовуються для обчислення динаміки показників. Аналіз впливу екстенсивних та інтенсивних факторів на динаміку показників, методика їх розрахунку.
Аналіз асортименту і структури випуску продукції. Комплексний аналіз впливу асортименту і структурних зрушень на економічні
показники роботи підприємства. Методика розрахунку впливу цього фактора на вартісні показники продукції, затрати матеріалів, заро-
бітної плати, повну собівартість, прибуток від реалізації товарної продукції.
Аналіз якості продукції і робіт. Аналіз впливу зміни якості
на економічні показники роботи підприємства. Аналіз виробни-
чого браку підприємства. Аналіз комплектності й ритмічності роботи підприємства. Оцінка резервів підвищення обсягів випуску продукції.
Тема 6
Аналіз попиту, стану ринку та обсягу
реалізації продукції й послуг підприємства

Значення і задачі вивчення й оцінки попиту на продукцію і послуги підприємства та місткості ринку для обгрунтування плану виробництва й реалізації продукції. Загальна схема й послідовність аналізу. Система показників і фактори, які визначають рівень попиту на продукцію і послуги. Вивчення функцій кривих попиту, його цінової еластичності для прийняття управлінських рішень.
Оцінка обсягів і динаміки реалізації продукції та послуг. Аналіз виконання договірних зобов’язань по поставках: обсяг, строки, асор­тимент і якість. Характеристика взаємозв’язків показників випуску, відвантаження і реалізації продукції. Аналіз і оцінка збуту окремих товарів.
Аналіз виторгу від експорту і факторів його зміни. Аналіз виконання зобов’язань щодо зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Оцінка загальних обсягів експортних поставок, а також по асортименту, по окремих покупцях та групах країн, по видах поставок і формах розрахунків з іноземними покупцями. Оцінка конкурентоспроможності підприємства на зовнішніх ринках і ефективності експортних операцій.
Зміст і реалізація підсумкового аналізу виручки від реалізації продукції і послуг. Оцінка впливу основних факторів на її зміну. Аналіз резервів підвищення обсягів реалізації продукції.
Тема 7
Аналіз виробничих ресурсів
та організаційно-технічного рівня підприємства
Значення й задачі аналізу. Загальна схема аналізу. Джерела інформації.
Аналіз стану і забезпеченості підприємства трудовими ресурсами. Аналіз ефективності використання робочої сили. Аналіз використання робочого часу. Показники й аналіз динаміки продуктивності праці. Аналіз впливу трудових і організаційно-технічних факторів на динаміку продуктивності праці. Аналіз трудомісткості продукції, що випускається. Аналіз резервів продуктивності праці і товарної продукції за рахунок кращого використання трудових ресурсів.
Аналіз показників складу, структури і технічного стану основних фондів. Методика розрахунку забезпеченості підприємства устаткуванням, виробничими площами та іншими основними фондами. Оцінка динаміки оновлення й модернізації основних фондів, фондо­озброєності праці.
Аналіз ефективності використання основних фондів. Методика розрахунку показників використання основних фондів. Аналіз фондовіддачі й факторів її зміни. Аналіз ефективності використання й освоєння виробничих потужностей. Аналіз використання виробничого устаткування. Методика визначення і виявлення резервів зростання фондовіддачі й випуску продукції.
Аналіз забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами та ефективності їх використання. Аналіз потреби підприємства в матеріальних ресурсах і рівня виробничих запасів. Фактори, що впливають на рівень складських запасів підприємства.
Аналіз показників використання матеріальних ресурсів і оцінка динаміки матеріаломісткості продукції. Аналіз факторів зміни і виявлення резервів зниження матеріаломісткості продукції та підвищення ефективності виробництва.
Значення і задачі аналізу організаційно-технічного рівня (ОТР) підприємства. Загальна схема аналізу й показники ОТР. Оцінка динаміки показників рівня техніки, технології, організації виробництва, праці та управління. Аналіз динаміки технічного рівня продукції, темпів її оновлення. Зміст і метод аналізу прогнозів щодо вдосконалення ОТР підприємства згідно з прийнятою стратегією маркетингу.
Тема 8
Аналіз витрат на виробництво
та реалізацію продукції
Значення, задачі й система інформаційного забезпечення аналізу затрат на підприємстві. Класифікація видів затрат і об’єктів аналізу. Система показників рівня затрат і собівартості продукції. Загальна схема формування затрат підприємства та їх аналізу.
Напрями аналізу затрат на підприємстві по елементах затрат і стат­тях калькуляції, по ступеню залежності від обсягу виробництва й збуту продукції, по місцях виникнення затрат, по об’єктах калькуляції.
Аналіз собівартості продукції по статтях затрат. Аналіз матеріальних затрат. Аналіз затрат на заробітну плату і використання фонду оплати праці. Аналіз середньої заробітної плати. Непродуктивні виплати по фонду заробітної плати.
Аналіз комплексних статей затрат: затрати на утримання й експлуатацію устаткування, цехові, загальногосподарські, позавиробничі. Аналіз резервів зниження собівартості продукції.
Аналіз собівартості окремих виробів. Види собівартості продукції та сфери їх використання. Фактори формування собівартості виробів і методи аналізу.
Зміст і методи оперативного аналізу затрат на виробництво і збут продукції. Вибір показників оперативного аналізу й контролю затрат підприємства. Методи виявлення, оцінка й систематизація причин і винуватців відхилень затрат від плану. Розробка заходів по реалізації виявлених резервів.

1.3. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ

Тема 9
Аналіз фінансових результатів і рентабельності
Поняття фінансового результату діяльності підприємства. Місце прибутку в системі узагальнюючих вартісних показників, його значення в оцінці й стимулюванні економічної ефективності підприємства. Балансовий прибуток і його складові. Вплив окремих груп фінансових результатів на розмір балансового прибутку.
Прибуток від реалізації продукції (робіт, послуг). Аналіз доходів і збитків, що не плануються. Оцінка можливостей збільшення прибутку і їх причини.
Аналіз розподілу прибутку. Визначення суми чистого прибутку. Фактори, які впливають на розмір чистого прибутку: їх класифікація на залежні й незалежні від діяльності підприємства. Аналіз та обгрунтування основних напрямів використання прибутку.
Аналіз показників рентабельності: загальна рентабельність ви-
робництва, реалізованої продукції, окремих виробів. Фактори зміни рентабельності, резерви зростання.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2019 BPK Group.