лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Додаток 7

Зразок оформлення наочності

Логічна схема обробки бухгалтерської інформації на ПЕОМ

Рис.1. Технологічний процес обробки облікової інформації
в умовах АРМ
Додаток 8

Зразок оформлення математичних формул

Рентабельність окремих видів продукції визначається за формулою:
,
де Р — рентабельність одного виробу; Оц.в — оптова ціна виробу;
Св — собівартість виробу.

 

Додаток 9

Приклади посилань на літературні джерела

Затекстові
У тексті:
К. Маркс у практиці «Тези про Фейєрбаха» писав: «Філософи лише
по-різному пояснювали світ, а справа полягає в тому, щоб змінити його» [5, с.186].
У квадратних дужках зазначаються порядковий номер джерела в списку літератури й сторінка, звідки взято цитату.

 

Додаток 10

Зразок оформлення списку літератури

 1. Закон України «Про господарські товариства» // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 63.
 2. Народне господарство України у 1992 році: Статистичний щорічник / Міністерство статистики України. — К.: Техніка, 1993. — 493 с.
 3. Самборский В.И., Грищенко А. А. Анализ хозяйственной деятельности в бюджетных и научных учреждениях: — М.: Финансы и статистика, 1989. — 376 с.
 4. Сопко В.В. Бухгалтерский учет в предпринимательстве. — К.: Техника, 1995. — 267 с.
 5. Экономический анализ хозяйственной деятельности предприятий и объединений / Под ред. С. Б. Барнгольц, Т. М. Тация. — М.: Финансы и статистика, 1986. — 407 с.

7.2. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ І ТЕМАТИКА
КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
З КУРСУ «ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ»
1. Методичні вказівки
Економічний аналіз посідає важливе місце в навчальному плані підготовки бакалаврів з економіки усіх спеціальностей університету. Він завершує формування спеціалістів даного рівня.
Особливістю оволодіння знаннями з економічного аналізу є те, що необхідно приділяти значну увагу практичним заняттям. Тому виконання контрольної роботи з курсу економічного аналізу сприяє засвоєнню методики вивчення господарської діяльності підприємств, що в умовах ринкової економіки набуває важливого значення.
Метою підготовки контрольної роботи з економічного аналізу є набуття студентами навичок самостійного виконання аналітичних досліджень з питань діяльності підприємства, збирання необхідної для цього економічної інформації, її належної обробки та оформлення результатів дослідження. Завданням контрольної роботи є виконання аналітичного дослідження з метою підготовки економічної інформації для прийняття певного управлінського рішення, а саме: з’ясування економічної суті об’єктів дослідження, визначення проблем для вирішення, збирання та обробки належної економічної інформації, проведення економічного аналізу, формулювання й оцінка його наслідків.
Контрольну роботу з економічного аналізу передбачається виконувати за окремими темами (по варіантах) на матеріалах конкретного підприємства, що найбільшою мірою забезпечує додержання студентом самостійності при її виконанні, яку ще підтверджує формування додатка до роботи (форм чинної звітності підприємства, що використовувалась при виконанні контрольної роботи).
Контрольну роботу не обов’язково, але рекомендується виконувати за таким планом:
вступ (розкривається мета підготовки контрольної роботи, дається характеристика об’єкта дослідження та економічної інформації, яка використовується при виконанні роботи);
параграф (розділ) 1 (розглядаються теоретичні положення, які характеризують об’єкт дослідження та методику його аналізу);
подальші параграфи (розділи) 2, 3 (присвячуються проведенню економічного дослідження з теми контрольної роботи за даними економічної інформації, яка наводиться в додатку);
висновок (даються висновки та пропозиції з питань теми щодо роботи підприємства та шляхів її поліпшення).
Тему контрольної роботи з економічного аналізу студент самостійно вибирає з наведеної тематики, враховуючи власну зацікавленість. Крім того, студенту надається право визначити тему своєї роботи поза пропонованого переліку. В цьому разі вона має бути погод­жена з науковим керівником, яким є викладач, що веде лекції з курсу.
Обсяг контрольної роботи — 20—25 стандартних аркушів. Для рецензування контрольна робота подається в деканат у встановлений термін.
Контрольні роботи, які подаються після встановленого терміну, кафедра до рецензування не приймає. Не приймаються також до рецензування і повертаються для усунення недоліків роботи з порушеннями зазначених вимог (знижений обсяг, відсутність додатка тощо).
Виконані на належному рівні контрольні роботи після їх рецензування допускаються до захисту. Захист роботи відбувається на кафедрі обліку та аудиту. За наслідками захисту виставляється залік. Наявність заліку є ознакою допущення студента до екзамену з курсу економічного аналізу.
2. Тематика контрольних робіт

  • Економічний аналіз у системі економічних наук.
  • Шляхи вдосконалення економічного аналізу в умовах ринкової економіки.
  • Автоматизація аналітичних робіт під час аналізу господарської діяльності підприємства.
  • Аналіз забезпеченості підприємства робочою силою.
  • Аналіз використання робочого часу на підприємстві.
  • Аналіз продуктивності праці на підприємстві.
  • Аналіз затрат заробітної плати в собівартості продукції підприємства.
  • Аналіз рівня середньої заробітної плати на підприємстві.
  • Аналіз співвідношення темпів росту продуктивності праці та середньої заробітної плати на підприємстві.
  • Аналіз стану виробничих запасів підприємства.
  • Аналіз використання матеріалів у виробництві на підприємстві.
  • Аналіз стану основних засобів підприємства.
  • Аналіз створення й використання амортизаційних фондів підприємств.
  • Аналіз використання обладнання на підприємстві.
  • Аналіз ремонту основних засобів підприємства.
  • Аналіз затрат підприємства по економічних елементах і статтях собівартості.
  • Аналіз затрат на матеріали у собівартості продукції підприємства.
  • Аналіз затрат на паливо й енергію у собівартості продукції підприємства.
  • Метод економічного аналізу.
  • Технічні (спеціальні) прийоми економічного аналізу.
  • Узагальнення та оформлення наслідків економічному аналізу.
  • Економічний аналіз — важлива функція управління діяльністю підприємства.
  • Аналіз собівартості окремих видів продукції підприємства.
  • Аналіз стану незавершеного виробництва на підприємстві.
  • Аналіз собівартості продукції по статтях затрат.
  • Аналіз видатків на освоєння нових видів продукції.
  • Аналіз видатків на утримання й експлуатацію машин і обладнання.
  • Аналіз загальновиробничих видатків.
  • Аналіз загальногосподарських видатків.
  • Аналіз втрат від браку підприємства та інших втрат у виробництві.
  • Оперативний аналіз собівартості продукції на підприємстві.
  • Аналіз трудомісткості продукції підприємства.
  • Загальна характеристика собівартості продукції підприємства.
  • Аналіз виробництва товарної продукції підприємства.
  • Аналіз дослідження номенклатури, асортименту і структури випуску продукції на підприємстві.
  • Аналіз якості продукції підприємства.
  • Аналіз ритмічності і комплексності виробництва на підприємстві.
  • Аналіз відвантаження і збуту продукції.
  • Аналіз позавиробничих видатків підприємства.
  • Аналіз балансового прибутку.
  • Аналіз прибутку від реалізації товарної продукції підприємства.
  • Аналіз рентабельності підприємства.
  • Аналіз рентабельності продукції підприємства.
  • Аналіз розподілу прибутку (доходу) на підприємстві.
  • Аналіз стану розрахунків по платежах підприємств з бюд­жетом.
  • Аналіз короткострокових кредитів банку підприємству.
  • Аналіз джерел капіталовкладень підприємства.
  • Аналіз власних оборотних засобів підприємства.
  • Аналіз оборотності оборотних засобів підприємства.
  • Аналіз матеріальних оборотних засобів підприємства.
  • Аналіз нематеріальних оборотних засобів підприємства.
  • Загальні характеристики фінансового стану підприємства (об’єднання).
  • Аналіз фінансової стабільності підприємства.
  • Аналіз ліквідності підприємства.
  • Аналіз складу оборотних коштів підприємства.
  • Аналіз стану дебіторської заборгованості підприємства.
  • Аналіз стану кредиторської заборгованості підприємства.
  • Аналіз платоспроможності підприємства.
  • Аналіз забезпеченості підприємства основними засобами.
  • Аналіз виробничої потужності підприємства.
  • Аналіз позареалізаційних фінансових результатів діяльності підприємства.
  • Аналіз інвестиційної діяльності підприємства.
  • Аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.