лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

4. Оформлення випускної роботи
Випускна робота має бути написана від руки чітким розбірливим почерком, без виправлень, або виконана у вигляді машинописного тексту чи комп’ютерного набору, на одному боці аркуша білого паперу.
Рукопис текстової частини випускної роботи слід писати чорнилом (пастою) одного кольору (чорною, синьою, фіолетовою) за винятком титульного аркуша, таблиць, формул, для яких застосовується тільки чорний колір.
У машинописному варіанті на сторінці передбачається не більше 28—30 рядків по 57—60 знаків у кожному.
Робота починається з титульного аркуша, який виконується за формою, наведеною в додатку 4.
За титульним аркушем послідовно розташовуються завдання, реферат, відгук наукового керівника на випускну роботу. Зовнішня рецензія і документи про впровадження розробок у виробництво можуть включатися в роботу за бажанням випускника. Потім наводиться зміст роботи, в якому зазначаються початкові сторінки кожного розділу й підрозділу. Їх назви у змісті й тексті випускної роботи мають бути тотожніми.
Вступ, основні розділи й висновки, які розміщуються у вказаній послідовності, починаються кожний із нової сторінки.
Список використаної літератури слід подавати в такій послі-
довності:

  1. Законодавчі акти та постанови Уряду України.
  2. Інституції, нормативні акти міністерств і відомств.
  3. Доповіді, виступи керівників держави.
  4. Спеціальна література — підручники, монографії, брошури, статті (в алфавітному порядку авторів).
  5. Спеціальні журнали, періодичні видання (додаток 10).

Використані джерела необхідно вказувати в квадратних дужках після відповідного посилання (порядковий номер джерела у списку використаної літератури та через кому номер сторінки).
Додатки до роботи містять звітність та обліково-аналітичні документи (первинні документи, облікові реєстри та аналітичні таблиці), а також інформацію про об’єкт дослідження. На кожному документі проставляється слово «додаток» («продовження додатка») та його порядковий номер.
Під час написання текстової частини використовується достовірна облікова інформація базового підприємства (установи). Представлений цифровий матеріал має нести правдиву та об’єктивну інформацію про фінансове становище й результати господарської діяльності.
Важливо подачу інформації забезпечити в порівнянних одиницях. Слід зазначити, що порівняння даних передбачає відносну стабільність у методиці відображення окремих господарських операцій протягом року.
Необхідно, щоб форма викладення матеріалу, поняття, які аналізуються, використані бази інформації відображали суть питання в темі випускної роботи, були чіткими і не мали зайвих деталей.
5. Підготовка відгуку і допуск до захисту
випускної роботи

Закінчену випускну роботу виконавець подає науковому керівникові для перевірки і підготовки відгуку на неї. Після того як науковий керівник перевірив роботу і зазначив, що, на його думку, робота готова до захисту перед Державною екзаменаційною комісією, він рекомендує її до захисту і зазначає це в кінці відгуку.
Рішення про допуск до захисту перед Державною екзаменаційною комісією приймається на засіданні кафедри або завідувачем кафедри за наявності оформленої належним чином випускної роботи.
6. Захист випускної роботи
Випускна робота захищається перед Державною екзаменаційною комісією. Виконавець готує до захисту доповідь (на 10—12 хвилин) та ілюстративний матеріал у вигляді таблиць, графіків, рисунків
(у кількості 2…4), які висвітлюють результати дослідження, основні висновки, узагальнення та пропозиції.
На запитання членів Державної екзаменаційної комісії виконавець роботи повинен відповісти грунтовно й вичерпно.


Додаток 1

ЗАТВЕРДЖУЮ

(підпис завідувача кафедри)

 

Завідувачеві кафедри обліку та аудиту в кредитних
і бюджетних установах,
д-ру екон. наук, професору
Чумаченко М. Г.
студента IV курсу
спеціальності 6106, групи №

(підпис)_______________

 

 

 

ЗАЯВА

 

Прошу затвердити тему випускної роботи «Облік та аналіз заробітної плати в бюджетних установах» (на прикладі київської лікарні № 21).

 

 

«____» _______________ 199    р.                             _______________
підпис студента

 

 

 

Погоджено
Науковий керівник
випускної роботи
доцент

 

 

підпис керівника роботи

 

 

«____» _______________ 199    р.
Додаток 2
Лицьовий бік

Форма № V–9.01*
Затв. Наказом Мінвузу УРСР
від 3 серпня 1984 р. № 253
________________________________________________________________________
(назва вузу)
Факультет ________________________ Кафедра ______________________________
Спеціальність ____________________________________________________________

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Зав. кафедрою _______________
____________________________
«___» _______________ 199__ р.

 

ЗАВДАННЯ
НА ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ (РОБОТУ) СТУДЕНТОВІ
______________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
1. Тема проекту (роботи) ___________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
затверджена наказом по університету від «____» ______________ 19__ р. № ______
2. Термін здачі студентом закінченого проекту (роботи) _________________________
3. Вихідні дані до проекту (роботи) __________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, що їх належить розробити)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень) ______
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Закінчення додатка 2
Зворотній бік

6. Консультанти по проекту (роботі), із зазначенням розділів проекту, що стосуються їх        

 

 

Підпис, дата

Розділ

Консультант

Завдання
видав

Завдання
прийняв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Дата видачі завдання ____________________________________________________

Керівник                                             _____________________
(підпис)
Завдання прийняв до виконання      _____________________
(підпис)

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

Пор. №

Назва етапів дипломного
проекту (роботи)

Термін виконання
етапів проекту (роботи)

Примітка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студент-дипломник    ___________________
(підпис)

 

Керівник проекту        ___________________
(підпис)


* Відповідає формі № 24 наказу Мінвузу СРСР від 6 квітня 1983 р. № 429.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.