лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Розділ 7

ТЕМАТИКА ВИПУСКНИХ,КОНТРОЛЬНИХ І КУРСОВИХ РОБІТ

 

7.1. ТЕМАТИКА ВИПУСКНИХ РОБІТТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ЇХ НАПИСАННЯ
для студентів-бакалаврів спеціальності 6106
усіх форм навчання
1. Мета і завдання випускної роботи
Випускна робота є завершальним етапом чотирирічного нав­чального процесу підготовки бакалаврів і за своїм змістом має ві­дображати теоретичні, аналітичні та практичні знання випускників університету зі спеціальності 6106 «Облік і аудит».
Мета випускної роботи — закріпити здобуті в університеті знання. Студенти мають показати вміння самостійно:
обробляти обліково-аналітичну інформацію в галузях промисловості, кредитних установах і бюджетних організаціях;
приймати рішення по оцінці стану обліку та аналізу;
розробляти пропозиції для подальшого їх удосконалення.
У випускній роботі майбутній бакалавр повинен висвітлити значення і роль обліку, аудиту, аналізу і контролю в умовах розвитку ринкової економіки, виконати практичні розрахунки на реальних явищах і процесах, які відбуваються на конкретному підприємстві, в установі, організації.
Додержання всіх необхідних умов написання випускної роботи визначатиме високу якість підготовки бакалавра, і Державна екзаменаційна комісія визнає готовність випускника до практичної роботи у галузях спеціальності 6106.
2. Вибір теми та її затвердження
Кафедра обліку та аудиту в кредитних і бюджетних організаціях складає та затверджує тематику випускних робіт, які щорічно доповнюються з урахуванням змін, що відбуваються в законодавстві та практиці обліку, аудиту й аналізу.
Перелік рекомендованих тем наведено в додатку 3.
Тема випускної роботи вибирається студентами відповідно до переліку тематики у пропонованих методичних вказівках. Поряд із цим студентам надається право самостійно запропонувати тему випускної роботи, яка у рекомендованій тематиці не передбачена. Ця тема має бути погоджена з науковим керівником від кафедри, роз-
глянута й узгоджена завідувачем кафедри.
Остаточно вибрані студентами теми затверджуються наказом рек­тора університету.
Якщо одну й ту саму тему випускної роботи виявлять бажання писати кілька студентів, рішення приймає завідувач кафедри і науковий керівник, з огляду на рівень підготовки кожного студента, а також його ділові якості. А якщо випускна робота виконується з комплексної теми, враховується інтерес підприємств, установ, організацій-замовників.
Студенти, які хочуть затвердити чи уточнити назву або взагалі змінити тему, пишуть обгрунтовану заяву завідувачеві кафедри (додаток 1). Не дозволяється виконувати декільком студентам випускну роботу з однієї й тієї самої теми на базі одного підприємства, установи, організації.
Після того як студент остаточно вибрав тему, науковий керівник видає йому завдання на виконання випускної роботи і затверджує календарний графік її виконання. Форма такого завдання наведена в додатку 2.
Порушення строків виконання випускної роботи слугує підставою для можливого перенесення захисту роботи на наступний рік.
3. Структура, обсяг і зміст випускної роботи
Випускна робота повинна мати таку структуру:

  1. Титульний лист (додаток 4).
  2. Завдання на виконання роботи (додаток 2).
  3. Реферат (додаток 5).
  4. Зміст.
  5. Вступ.
  6. Основна частина, яка складається з трьох розділів (допускається два).
  7. Висновки.
  8. Список використаної літератури (бібліографія).
  9. Додатки: таблиці, схеми, графіки, діаграми, форми звітності, облікові реєстри тощо (додатки 6, 7, 8).

Обсяг випускної роботи — 60—70 сторінок формату А 4 рукописного тексту або 30—40 сторінок машинописного тексту (без урахування додатків) з полями: з лівого боку — 30 мм, з правого —
10 мм, зверху й знизу — 20 мм.
Приблизний обсяг структурних складових рукописного варіанту (кількість сторінок): вступ — 1,5—2; основна частина 50—60; заключна частина — 2—3; бібліографія 1—2.
У вступі студент обгрунтовує актуальність теми, характеризує стан об’єкта дослідження, розкриває його значення для організації діяльності установи, формулює завдання і склад роботи та висвітлює інші загальні питання.
В першому розділі викладаються основні теоретичні положення щодо об’єкта дослідження. За наведеною для прикладу темою це суть грошових коштів, принципи їх застосування для розрахунків, завдання обліку та аналізу з метою використання їх в економічній діяльності установи.
Другий розділ містить результати дослідження в галузі обліку по об’єкту теми випускної роботи. Вони ілюструються даними з практики роботи установи, на прикладі якої виконується робота, та інших споріднених організацій. Особливу увагу слід приділити недолікам обліку певної облікової категорії та обгрунтуванню пропозицій по вдосконаленню його методики та організації.
Третій розділ присвячується розгляду методики аналізу та вив­ченню стану його об’єкта. Метою цього розгляду є вдосконалення методики аналізу, оцінка стану та рівня господарювання, визначення резервів підвищення ефективності економічної діяльності. Для вирішення цих завдань використовуються дані звітності та обліку установи, які належним чином обробляються й подаються в роботі у вигляді таблиць та аналітичних розрахунків. За погодженням з науковим керівником студент може об’єднати другий і третій розділи.
Важливе місце у випускній роботі займають вивчення стану і викладення пропозицій з автоматизації обліку, контролю та економічного аналізу. Наукова та методична інформація з цієї проблеми розглядається в окремому параграфі другого або третього розділу. Він включає характеристику задач для розв’язання на АРМ спеціаліста з теми випускної роботи, класифікатори інформації для їх розв’язання, постановку завдання та його вирішення на певному класі ПЕОМ.
Завершується робота висновком. Його змістом є чітко обгрунтована загальна оцінка стану та пропозиції щодо вдосконалення бух­галтерського обліку та економічного аналізу в установі.
Нижче наводиться приклад плану випускної роботи (з додержанням встановленої рубрикації) на тему «Облік та аналіз грошових коштів».
Вступ.
• Грошові кошти — об’єкт обліку та економічного аналізу.
• Принципи організації грошових розрахунків
• Характеристика розрахункових та касових операцій.
• Значення і завдання обліку та аналізу грошових коштів.
• Облік грошових коштів.
• Організація обліку грошових коштів.
• Документальне оформлення й облік операцій по розрахунково­му та інших рахунках в банку.
• Документальне оформлення та облік касових операцій.
• Поточний контроль за операціями з грошовими коштами.
• Автоматизація обліку грошових коштів на персональній ЕОМ.
• Аналіз грошових коштів.
• Загальна характеристика фінансового стану організації.
• Аналіз обігових коштів організації.
• Аналіз складу обігових коштів.
• Аналіз власних обігових коштів.
Висновки.
Список використаної літератури.
Додатки.
Завершена випускна робота повинна бути зброшурована. Текст має бути чітким, розбірливим.
Заголовки розділів та окремих параграфів виділяються. Розділи мають порядкову нумерацію за роботою, параграфи — за розділами.
Завершену та оформлену випускну роботу студент підписує і подає науковому керівникові для письмового відгуку, а потім — завідувачеві кафедри для вирішення питання про допуск до захисту.
За час підготовки випускної роботи студент отримує методичні поради від наукового керівника і пред’являє для перевірки окремі розділи відповідно до визначеного кафедрою графіка.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.