лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Розділ 6
Ділова гра на тему:  “Аналіз виконання плану  виробництва і якості продукції”

 

 

Якість продукції є одним з основних показників виробни-
чої діяльності підприємства. Незважаючи на численні харак-
теристики і властивості, навіть у відносно простих видів продукції часто вдається визначити рівень якості за допомогою якого-небудь одного показника. Таким узагальнюючим показником можуть бути сортність, марочність, калорійність, жирність, довговічність тощо.
При аналізі визначається зміна не тільки якості окремих видів продукції, але й середній її рівень у цілому по підприємству. Беручи до уваги, що ціни часто тісно взаємозв’язані з рівнем якості продукції, їх зміну можна використовувати для виявлення економічних наслідків коливання якості продукції. При цьому підвищення середніх цін за інших однакових умов розглядають як наслідок підвищення якості продукції і навпаки. Оскільки ж ціни, у свою чергу, зумовлюють зміну обсягу виробництва у вартісному визначенні, то звичайно кажуть, що існує прямо пропорційний зв’язок між обсягом випуску продукції та її якістю. Але таке уявлення занадто спрощує реальні господарські процеси та економічні наслідки.
Між показниками обсягу випуску продукції, асортиментом, структурою і якістю існують складні й суперечливі взаємо­зв’язки. Може виникнути така ситуація, коли підвищення якос-
ті викликає певний спад загального обсягу виробництва і, навпаки, зниження якості дозволяє помітно збільшувати обсяг виробництва.
Обсяг виробництва продукції залежить від непередбачених у плані асортиментно-структурних зрушень у випуску. Але ці зрушення можуть бути формою виявлення динаміки середнього рівня якості продукції на підприємстві.

1. Вихідні дані для аналізу виробничої діяльності
та якості продукції (на прикладі цементного
підприємства)
Таблиця 1. Обсяг виробництва у звітному році


Вид
продукції

Ціна
за 1 т,
грн.

План

Фактично

Процен­тне ви-конання плану

Попит згідно з догово­рами

кількість, тис. т

сума, тис. грн.

кількість, тис. т

сума, тис. грн.

1. Портланд-цемент (марка “400”)

15,86

500

7930

400

6344

80

600

2. Шлакопорт­ландцемент (марка “300”)

12,10

500

6050

800

9680

160

450

Разом

?

1000

13980

1200

16024

114,6

1050

Примітка. Виробничі потужності помолу цементу становили 1400 тис. т, добавки (шлак) не лімітують виробництво, робочою силою підприємство повністю забезпечене.
Таблиця 2. Використання печей з виробництва клінкеру за звітний рік
(тис. т)


Показники

План

Фактично

Відхилення

1. Всього потужність печей

800

800

в тому числі:

 

 

 

простій в капітальному ремонті

100

– 100

простій у зв’язку з поточним ремонтом

39

28,4

– 10,6

аварійний та інші види простою

54,0

+ 54,0

виробниче використання печей

661

717,6

+ 56,6

Примітка. Весь вироблений клінкер використаний для виробництва цементу у звітному періоді.
Таблиця 3. Розрахунок потреби клінкеру для виробництва цементу
(в тис. т)


Продук­ція

План

Фактично

Відхи­лення
(6 – 3)

норма затрат клінкеру на 1 т цементу, т

випуще­ний обсяг цементу

кількість клінкеру (1 ? 2)

норма затрат клінкеру на 1 т цементу, т

обсяг випущеного цементу

кількість клінкеру (1 ? 2)

1. Портландцемент Марка “400”

0,85

500

425

0,87

400

348

– 77

2. Шлакопортланд­цемент Марка “300”

0,472

500

236

0,462

800

369,6

+133,6

Разом

0,661

1000

661

0,598

1200

717,6

+56,6

ІІ. Завдання та методичні вказівки до виконання
аналізу виробничої діяльності підприємства

  • На підставі даних табл.1 розрахуйте показники якості продукції і дайте оцінку виконанню плану з якості. Напишіть свої висновки.

Розрахунок показників якості продукції:
а) середня марка цементу
план …
фактично …
б) середньозважена ціна 1 т цементу
план
фактично
в) зіставлення рівней виконання плану виробництва в грошовому й кількісному вимірі.

  • Зробить узагальнюючу оцінку виконання плану по обсягу виробництва, асортименту та якості продукції. Для цього попередньо треба заповнити табл. 4.

Таблиця 4


Показники

План

Фактично

Відхилення

Процент
виконання

1. Товарна продукція, тис. грн.

 

 

 

 

2. Обсяг випуску цементу, тис. т

 

 

 

 

у тому числі

 

 

 

 

портладцементу

 

 

 

 

шлакопортландцементу

 

 

 

 

3. Обсяг виробництва клінкеру, тис. т

 

 

 

 

4. Середня марка цементу,
кг / см

 

 

 

 

3. Визначте основні фактори, які вплинули на обсяг товарної продукції, і розрахуйте розмір їх впливу на цей показник на підставі табл. 4.
Розрахунок факторів
1.
2.
Разом ______
4. Виконайте аналіз використання виробничих потужностей основних цехів у цілому по підприємству. Які чинники тут діяли і які резерви мали місце? Для розрахунків використайте табл. 5.
Таблиця 5


Показники

Стадія виробництва клінкеру

Стадія помолу цементу

В цілому по підприємству

план

фактич.

план

фактич.

план

фактич.

1. Виробнича потужність:

 

 

 

 

 

 

клінкер, тис. т

800

800

 

 

 

 

цемент, тис. т

1210*

 

1400

1400

 

 

2. Обсяг вироб­ництва:

 

 

 

 

 

 

3. Коефіцієнт викристання потужностей

 

 

 

 

 

 

Примітки до табл. 5.
Кінцева виробнича потужність підприємства визначається можливостями лімітуючого виробничого цеху (стадії, ланки, переділу тощо).
*Загальну величину випуску клінкеру треба розділити на відповідну норму його затрат на 1 т цементу (див. табл. 6, рядок 4).
5. Дати оцінку використанню матеріальних ресурсів (табл. 6) і виконати розрахунок впливу факторів на обсяг товарної продукції. Порівняти одержані результати з сумами впливу факторів в пункті 3 цього завдання.
Таблиця 6


Показники

План

Фактично

Відхилення

1. Товарна продукція, тис. грн.

 

 

 

2. Виробництво клінкеру, тис. т

 

 

 

3. Виробництво цементу, тис. т

 

 

 

4. Середня норма витрат клінкеру на 1 т цементу, кг (2 : 3)

 

 

 

5. Середній вихід цементу з 1 т клінкеру, кг
(3 : 2)

 

 

 

6. Середня вар­тість продукції, одержаної із 1 т клінкеру, грн. (1 : 2)

 

 

 

7. Середня ціна 1 т цементу, грн. (1 : 3)

 

 

 

Розрахунок впливу факторів на обсяги виробництва цементу
в натуральному вимірі

  • Вплив зміни обсягу виробництва клінкеру ……..
  • Вплив зміни середньої норми витрат клінкеру на 1 т це-
    менту ……..

                                   
Разом
У тому числі:
а) за рахунок зміни норми затрат клінкеру при виробництві портландцементу;
б) за рахунок зміни норми затрат клінкеру при виробництві шлакопортландцементу.
                                       
Разом за п. п. “а” і “б”:

Розрахунок впливу факторів на обсяг виробництва
товарної продукції

  • Вплив зміни кількості виробленого клінкеру ……..
  • Вплив структурних зрушень у виробництві
  • окремих видів цементу                                     ……..
  • Вплив зміни середньої ціни на 1 т цементу     ……..

                                     
Разом
6. Зробити підсумки по результатах аналізу і оформити це у вигляді розгорнутого висновку. Вказати суттєві недоліки в роботі й можливі резерви.
 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.