лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Бухгалтерський баланс
Форма № 1. (витяг із річного звіту підприємства)Актив

Код рядка

На початок року

На кінець звітного періоду

І. Основні засоби та інші позаоборотні активи

 

 

 

Основні засоби:

 

 

 

     залишкова вартість

010

127 603

130 384

     знос*(02)

011

133 492

125 548

     первісна вартість*(01)

012

261 095

255 932

Нематеріальні активи:
залишкова вартість

020

 

 

     знос*(02)

021

 

 

     первісна вартість*(01)

022

 

 

Незавершені капітальні вкладення (33, 35, 61)

030

2300

5312

Устаткування (07)

035

318

255

Довгострокові фінансові вкладення (58)

040

 

 

Інші позаоборотні активи

060

 

 

     Всього по розділу І

070

130 221

135 951

ІІ. Запаси і затрати

 

 

 

Виробничі запаси (05, 06, 08, 10)

080

10438

20381

Тварини на вирощуванні і відгодівлі (09)

090

 

 

Малоцінні і швидкозношувані предмети:

 

 

 

     залишкова вартість

100

686

545

     знос*(13)

101

148

211

     первісна вартість*(12)

102

834

756

Незавершене виробництво
(03, 20, 21, 23, 29, 30, 36, 43, 44)

110

403

1248

Витрати майбутніх періодів (31)

120

56

30

Готова продукція (40)

130

1042

961

Товари:

 

 

 

     купівельна вартість (41)

140

 

1287

     торгова націнка* (42)

141

 

 

     продажна вартість* (41)

142

 

 

     Всього по розділу ІІ

150

12625

24452

ІІІ. Грошові кошти, розрахунки та інші активи

 

 

 

Товари відвантажені:

 

 

 

     не сплачені в строк (45)

160

4141

1353

Розрахунки з дебіторами:

 

 

 

     за товари, роботи і послуги,
строк сплати яких не настав (62,76)

170

 

 

     за товари, роботи і послуги, не
сплачені в строк (62,76)

180

677

 

     по векселях одержаних (59)

190

 

 

     з податкових розрахунків (67)

195

 

 

     з бюджетом (68)

200

 

 

     з персоналом за іншими операціями (73)

210

 

 

     по авансах виданих (61)

220

 

 

     з учасниками (75)

225

 

 

     з дочірніми підприємствами (78)

230

 

 

з іншими дебіторами
(63, 70, 71, 72, 73, 76, 84)

240

8188

5486

Короткострокові фінансові вкладення (58)

250

 

 

Грошові кошти:

 

 

 

     каса (50)

260

5

     розрахунковий рахунок (51)

270

10

418

     валютний рахунок (52)

280

     Інші грошові кошти (54, 55, 56)

290

109

109

Використання позикових коштів (82)

300

 

 

Інші оборотні активи

310

2514

     Всього по розділу Ш

320

15644

7366

Баланс (сума рядків 070, 150, 320)

330

158 490

167 769

Закінчення форми № 1Пасив

Код рядка

На початок року

На кінець звітного періоду

І. Джерела власних та прирівнених до них коштів

 

 

 

Статутний фонд (капітал) (85)

400

402

402

Додатковий капітал (88)

405

102 578

123 200

Резервний фонд (88)

410

24047

1029

Фінансування капітальних вкладень
(93, 94)

420

335

 

Розрахунки за майно (76)

425

 

 

Спеціальні фонди і цільове фінансування (87, 88, 96)

430

 

1522

Амортизаційний фонд на повне відновлен­ня (86):

440

 

 

Відстрочена податкова заборгованість (95)

450

?

4765

Доходи майбутніх періодів (83)

455

 

 

Резерви наступних витрат і платежів (89)

460

 

 

Реструктуризований борг (60)

465

 

 

Нерозподілений прибуток минулих років (98)

470

 

 

Заборгованість за майно в оренді (99)

475

 

 

Прибуток:
нерозподілений звітного року (80)

480

?

 

     використаний у звітному році*(81)

481

?

5242

     звітного року*(80)

482

?

5242

Збитки:
минулих років (98)

485

– 104

 

     звітного року (80)

490

?

 

     Всього по розділу І

495

127 258

130 918

ІІ. Довгострокові пасиви

 

 

 

Кредити банків (92)

500

1000

Позикові кошти (95)

510

 

 

Інші довгострокові пасиви

520

 

 

     Всього по розділу ІІ

530

 

 

ІІІ. Розрахунки та інші короткострокові
пасиви

 

 

 

Кредити банків (90)

600

600

Позикові кошти (95)

610

 

 

Кредити та позики, що не погашені в строк

620

2400

1800

Розрахунки з кредиторами:
за товари, роботи і послуги, строк сплати яких не настав (60, 76)

630

500

1000

     за товари, роботи і послуги, не сплачені в  строк (60, 76)

640

1500

6248

     по векселях виданих (66)

650

 

 

     по авансах одержаних (61)

660

18039

17528

     з податкових розрахунків (67)

665

 

 

     з бюджетом (68)

670

4343

269

     по позабюджетних платежах (65)

680

 

 

     по страхуванню (69)

690

1255

2004

     по оплаті праці (70)

700

1167

879

     з дочірніми підприємствами (78)

710

423

 

     з учасниками (75)

715

 

 

     з іншими кредиторами (71, 76)

720

1005

6123

Позики для працівників (97)

730

 

 

Інші короткострокові пасиви

740

 

 

     Всього по розділу ІІІ

750

31232

35851

Баланс (сума рядків 495, 530, 750)

760

158 490

167 769

Форма № 2
І.Фінансові результати


Найменування показника

Код рядка

Прибутки

Збитки

Виручка (валовий доход) від реалізації продук­ції (товарів, робіт, послуг)

 

54988

 

Державне регулювання цін

011

 

?

Податок на додану вартість

015

?

9160

Акцизний збір

020

?

 

 

025

?

 

 

030

?

 

Затрати на виробництво реалізованої продукції (робіт, послуг)

040

?

38037

Результат від реалізації

050

7791

 

Результат від іншої реалізації

060

 

540

    у тому числі від реалізації основних фондів, нематеріальних активів і матеріальних цінностей

061

 

540

    від здачі окремого майна в оренду

062

 

 

Доходи і витрати від позареалізаційних операцій

070

 

2009

    у тому числі:

 

 

 

    по доходних активах

071

 

?

    штрафи, пені, неустойки та інші види санкцій

072

 

?

Всього прибутків і збитків

080

 

2549

Балансовий прибуток або збиток

090

5242

 

    у тому числі від завищення цін і тарифів

091

 

?

 

095

 

 

Фактичні обсяги виробництва продукції (робіт, послуг)

100

 

Одержано на власні потреби

110

 

 

120

 

ІІ. Використання прибутку


Найменування напрямів

Код рядка

На кінець звітного періоду

Платежі до бюджету

200

1211

Відрахування в резервний (страховий) фонд

210

 

Використано на:

 

 

збільшення статутного фонду

215

виробничий розвиток

220

595

соціальний розвиток

230

2069

заохочування

240

1367

дивіденди

245

 

вилучення виручки

250

 

поповнення оборотних коштів

255

 

інші цілі

260

 

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.