лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Розділ 1
ПРОГРАМА КУРСУ

 

Дисципліна «Економічний аналіз» у навчальному процесі по підготовці бакалаврів з економіки займає провідне місце. Воно зумовлене значенням економічного аналізу в управлінні діяльністю різних за формою суб’єктів підприємницької діяльності та характером знань, що становлять його зміст.
Мета викладання курсу «Економічний аналіз» — допомогти
студентам здобути грунтовні знання з методики вивчення наслід-
ків діяльності підприємств з метою оцінки їх рівня діяльності, до-
цільності використання ресурсів, досягнутого рівня ефективності виробництва й пошуку резервів її підвищення, а також вироби-
ти вміння використовувати ці знання в управлінні господарською
діяльністю.
Програма курсу орієнтована на ринкові умови господарювання підприємств. При її підготовці використано досвід навчання спеціалістів у вищих навчальних закладах України та зарубіжних держав з економічних спеціальностей.
Характер та обсяг аудиторної роботи для студентів усіх форм навчання наведено в тематичному плані.

1.1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ

Тема 1
Предмет і види економічного аналізу
Економічний аналіз як галузь економічної науки. Його роль в управлінні господарством та підвищенні ефективності виробництва. Економічний аналіз в умовах ринкової економіки.
Господарська діяльність як предмет економічного аналізу. Умови, які спонукали до розвитку аналізу на підприємствах. Використання в економічному аналізі системи показників.
Основні категорії економічного аналізу. Ресурси, фактори (чинники), резерви виробництва, їх класифікація.
Задачі економічного аналізу. Оцінка результатів господарської діяльності. Сприяння управлінню й контролю виробництва. Пошук та виявлення резервів, сприяння їх реалізації з метою підвищення ефективності виробництва.
Види та напрями економічного аналізу. Оперативний аналіз. Перспективний аналіз. Техніко-економічний і фінансово-економіч­ний аналіз. Міжзаводський або порівняльний аналіз. Функціональ­но-вартісний та системний аналіз.
Місце економічного аналізу господарської діяльності в системі наук. Його зв’язок з політичною економією, галузевими економіками, маркетингом, організацією виробництва й управління, фінансуванням, банківською справою, статистикою, бухгалтерським обліком, аудитом тощо.
Тема 2
Метод і методика економічного аналізу
Визначення методу. Класифікація методів. Метод економічного аналізу. Аналітичний метод і принципи аналітичного дослідження. Деталізація звітних показників.
Елімінування як метод розрахунку впливу факторів. Способи елімінування: ланцюгових підстановок, абсолютних і відносних різниць та перерахунків.
Порівняння та його застосування в аналізі. Види порівнянь. Вимоги, які ставляться до забезпечення порівняльності даних. Прийоми нейтралізації цінового фактора, обсягу виробництва, структури й асортименту та ін.
Моделювання. Види моделей. Використання моделювання в економічному аналізі.
Балансові зіставлення. Застосування цього методу для перевірки узгодженості й достовірності звітних даних. Використання балансових розрахунків для вилучення величини невідомих показників і факторів. Сальдовий прийом, його можливості в аналізі.
Статистичні методи, які застосовуються в аналізі. Табличний метод. Особливості побудови аналітичної таблиці. Використання табличного методу в аналізі. Прийом групувань і вибірки. Динамічні ряди. Обчислення середніх і відносних величин. Графічні методи.
Економіко-математичні методи, які застосовуються в економічному аналізі, їх класифікація. Лінійне й динамічне програмування, теорія масового обслуговування, сітьові графіки, транспортна задача та ін. Особливості їх використання в аналізі господарської діяльності, галузі застосування.
Соціологічні та інші методи, які застосовуються в економічному аналізі. Анкетний метод дослідження. Опитування суб’єктів аналізу. Проведення експерименту.
Тема 3
Інформаційна база економічного аналізу
Зміст і поняття інформації. Інформація як важливий ресурс сучасної ринкової економіки. Гласність і таємність інформації. Комерційна таємниця, її межі й роль для суб’єктів господарської діяльності. Державний контроль потоків інформаційного забезпечення виробництва.
Система техніко-економічних показників як база економічного аналізу. Вимоги, яким має відповідати система інформації обліку й звітності. Характеристика і класифікація найважливіших видів інформації на підприємстві.
Нагромадження і систематизація облікових, звітних і планових даних для аналізу. Принципи обробки аналітичної інформації. Види і порядок побудови аналітичної таблиці.
Використання ЕОМ в економічному аналізі. Розробка і класифікація аналітичних задач. Створення автоматизованого банку даних для розв’язання аналітичних задач.
Перевірка достовірності джерел інформації, які використовуються в аналізі. Перевірка за зовнішніми прикметами (за формою) і за змістом. Методи перевірки якості звіту підприємства. Елементи ревізії та контролю господарської діяльності як засоби перевірки якості бухгалтерських даних.
Тема 4
Організація та етапи економічного аналізу
Поняття й загальні методологічні принципи організації аналізу. Органи управління та організації економічного аналізу в народному господарстві України. Особливості організації проведення аналізу з боку статистичних, фінансово-кредитних і вищестоящих організацій.
Форми та методи організації аналітичної роботи. Планування, виконання і контроль аналітичних робіт. Суб’єкти та об’єкти аналізу. Пошук, узгодження дій та заохочення виконавців аналізу.
Основні етапи і послідовність проведення аналізу господарської діяльності. Принципи складання програм аналізу. Підбір та аналітична обробка економічної інформації. Узагальнення й оцінка результатів аналізу. Формування пропозицій за результатами аналізу і контроль за їх реалізацією.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.