лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Задача 60. Проаналізувати загальний фінансовий стан підприємства. Скласти таблицю порівняльного аналітичного балансу активу і пасиву (табл. 52, 53). Зробити висновки.
Таблиця 52. Актив порівняльного аналітичного балансу
(тис. грн.)


Актив

Абсолютні
величини

Питома вага

Зміна

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

в абсолютних
величинах

у питомій вазі

в % до величин
на початок року
(cтовп.6 : стовп.2)

в % до зміни підсумків балансу
(стовп. 6 : пдв 6)

І.    Основні засоби та інші позаоборотні активи

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ.   Запаси й затрати

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ. Грошові засоби, розрахунки і інші активи,

 

 

 

 

 

 

 

 

в т.ч.

 

 

 

 

 

 

 

 

— дебіторська заборгованість та інші оборотні активи

 

 

 

 

 

 

 

 

— грошові засоби і короткострокові фінансові вкладення

 

 

 

 

 

 

 

 

Баланс

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 53. Пасив порівняльного аналітичного балансу
(млн грн.)


Пасив

Абсолютні величини

Питома вага

Зміна

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

в абсолютних величинах

у питомій вазі

в % до величин на початок року (стовп. 6 :
стовп.. 2)

в % до зміни підсумків балансу
(стовп. 6 : пдв 6)

І.    Джерела власних засобів

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ.   Довгострокові пасиви

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ. Розрахунки та інші пасиви,

 

 

 

 

 

 

 

 

в т.ч.

 

 

 

 

 

 

 

 

— короткострокові кредити і позики

 

 

 

 

 

 

 

 

— кредиторська забор­гованість та інші короткострокові пасиви

 

 

 

 

 

 

 

 

Баланс

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостійна робота

  • Вивчення розділів і статей балансу. Перевірка даних балансу за зведеними даними кожного розділу. Вивчення окремих показників балансу.
  • Вивчення інших джерел інформації фінансового стану підприємства.
  • Що собою являє порівняльний аналітичний баланс фінансового стану підприємства?
  • За даними балансу самостійно розмістити засоби активів балансу за їх ліквідністю, а статті пасиву — за терміновістю покриття засобів.
  • Заповнити таблиці 51, 52, 53 і виконати аналіз на підставі одержаних даних.

  Практичне заняття 2
  Задача 61. За даними балансу визначити вартість майна підприємства. У складі майна визначити оборотні (мобільні) й позаоборотні (імобілізовані) засоби. Зробити аналітичні висновки зміни засобів за звітний рік (табл. 54).
  Таблиця 54


  Показники

  На початок року

  На кінець року

  Всього майна,

   

   

  в т. ч.

   

   

  Основні засоби і позаоборотні активи, тис. грн.

   

   

  в % до майна

   

   

  Оборотні засоби (тис. грн.)

   

   

  в % до майна,

   

   

  із них:

   

   

  матеріальні оборотні засоби, тис. грн.

   

   

  % до оборотних засобів

   

   

  нематеріальні оборотні засоби, тис. грн.

   

   

  % до оборотних засобів

   

   

  Задача 62. За даними балансу дати оцінку джерел формування засобів підприємства. Скласти таблицю джерел формування засобів (за формою табл. 55). Визначити вартість власних оборотних засобів на початок і кінець звітного року. Зробити висновки.
  Таблиця 55


  Показники

  На початок року

  На кінець року

  Всього майна, тис. грн.

   

   

  у т.ч.

   

   

  Власні засоби, тис. грн.

   

   

  % до майна

   

   

  Власні оборотні засоби, тис. грн.

   

   

  Закінчення табл. 55


  Показники

  На початок року

  На кінець року

  % до власних оборотних засобів

   

   

  Позикові засоби, тис. грн.

   

   

  % до майна

   

   

  Довгострокові позикові кошти, тис. грн.

   

   

  % до позикових засобів

   

   

  Короткострокові позикові кошти, тис. грн.

   

   

  % до позикових засобів

   

   

  Кредиторська заборгованість, тис. грн.

   

   

  % до позикових засобів

   

   

  Самостійна робота

  1. Вивчення, визначення й аналіз майна підприємства, а також його структури.
  2. Складання таблиць 54 і 55.
  3. Вивчення й визначення джерел формування власних обігових коштів (на початок і кінець року).

  Практичне заняття 3
  Задача 63. За даними балансу визначити показники, що характеризують фінансову стійкість підприємства. Розрахунки подати за формою табл. 56. Пояснити, про що свідчать ці розрахунки.
  Таблиця 56


  № з/п

  Показники й методи розрахунку

  На початок року

  На кінець року

  Відхилення

  1

  Коефіцієнт незалежності (автономії)

   

   

   

   

  1 розділ пасиву балансу

   

   

   

   

  Підсумки балансу

   

   

   

  2

  Коефіцієнт фінансової стійкості

   

   

   

   

  Джерела власних коштів плюс довгострокові позики

   

   

   

   

  Підсумки балансу

   

   

   

  3

  Коефіцієнт маневреності

   

   

   

   

  власні оборотні засоби

   

   

   

   

  власні засоби

   

   

   

  4

  Коефіцієнт заборгованості

   

   

   

   

  позикові кошти

   

   

   

   

  власні засоби

   

   

   

  5

  Коефіцієнт інвестування

   

   

   

   

  Джерела власних коштів

   

   

   

   

  Основні засоби і позаоборотні активи
  (1 розділ активу)

   

   

   

  Задача 64. Визначити показники, що характеризують платоспроможність підприємства. Розрахувати коефіцієнти ліквідності (табл. 57). Визначити фактори зміни ліквідності. Зробити висновки.
  Таблиця 57


  № з/п

  Показники і методика розрахунку

  На початок року

  На кінець року

  Відхилення

  1

  Коефіцієнт покриття

   

   

   

   

  Підсумки балансу — І розділ активу

   

   

   

   

  ІІ і ІІІ розділи пасиву балансу — позики для робітників і службовців

   

   

   

  2

  Коефіцієнт абсолютної ліквідності

   

   

   

   

  Грошові кошти + короткострокові цінні папери

   

   

   

   

  І, ІІ розділи пасиву балансу

   

   

   

  3

  Коефіцієнт загальної ліквідності

   

   

   

   

  оборотні активи (ІІ і ІІІ розділи активу)

   

   

   

   

  позикові засоби (ІІ і ІІІ розділи пасиву)

   

   

   

  4

  Коефіцієнт співвідношення дебіторської і кредиторської заборгованості

   

   

   

   

  розрахунки з дебіторами

   

   

   

   

  Розрахунки з кредиторами

   

   

   

   

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.