лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Задача 49. Оцінити виконання плану за прибутком у поквартальному розрізі, використавши дані табл. 44.
Таблиця 44


Балансовий прибуток за даними звітів

За планом

Фактично

Відхилення

І квартал

200

 

І півріччя

2000

1900

 

9 місяців

5000

4700

 

За рік

6000

5242

 

Задача 50. Визначити фактори, які вплинули на зміну фактичної суми прибутку від реалізації товарної продукції у звітному році проти минулого року (табл. 45).
Таблиця 45


Показники

Фактично у минулому році

Реалізація у звітному році у цінах минулого року і дотримання інших умов минулого року

Фактична реалізація у звітному році, але за умов рентабельності минулого року

Фактично у звітному році

1. Виручка від реалізації продукції (за винятком ПДВ і акцизів)

63124

44186

 

45828

2. Затрати на виробництво реалізованої продукції

56812

 

 

 

3. Результат від реалізації

6312

 

 

 

4. Затрати на 1 грн. реалізо­ваної продукції (2:1), коп.

 

 

 

 

Довідка: Обсяг реалізації у звітному періоді в незмінних цінах становить 70 % від обсягу минулого року.
Задача 51. Розрахуйте вплив факторів на прибуток від реалізації за запропонованими даними (табл. 46). Які резерви зростання прибутку?
Таблиця 46


Показники

За планом

Фактично

Відхилення

1. Реалізовано продукції, т

10000

8000

 

2. Собівартість реалізованої тонни продукції, грн.

65

60

 

3. Ціна за 1 т продукції, грн.

80

85

 

4. Загальний прибуток від реалізації товарної продукції, грн.

 

 

 

Задача 52*. За наведеними даними (табл. 47) проаналізувати прибуток підприємства і вказати фактори, які вплинути на його зміни. Чи є резерви збільшення прибутку?
Таблиця 47


Показники

За планом

Фактично

Відхилення

1. Реалізація продукції

 

 

 

— у вартісному виразі, тис. грн.

800

600

 

— в тоннах

1600

1000

 

2. Собівартість 1 т реалізованої продукції, грн.

450

400

 

3. Загальний балансовий прибуток, тис. грн.

55,0

50,0

 

Примітка. Виробляється і реалізується один вид продукції.
Задача 53. На підставі річної звітності підприємства (ф. № 2, розділ ІІ) проаналізуйте напрями використання прибутку за звітний період (табл. 48).
Таблиця 48


Показники

За минулий рік

За звітний рік

Відхилення

сума,
тис. грн.

%

сума,
тис. грн.

%

сума, тис. грн.

%

1. Платежі до бюджету

1231

 

 

 

 

 

2. Відрахування в резервний (страховий) фонд

 

 

 

 

 

3. Використано на:

 

 

 

 

 

 

— виробничий розвиток

400

 

 

 

 

 

— соціальний розвиток

1472

 

 

 

 

 

— заохочування робітників

1001

 

 

 

 

 

— дивіденди

 

 

 

 

 

— вилучення виручки

 

 

 

 

 

— поповнення оборотних коштів

 

 

 

 

 

— інші цілі

 

 

 

 

 

Разом

4104

 

 

 

 

 

Задача 54. За даними, наведеними в табл. 49, розрахуйте відповідні показники рентабельності продукції і підприємства. Зробіть висновки відносно їх зміни проти минулого року.

Таблиця 49
(тис. грн.)


Показники

У минулому році

У звітному році

Відхилення

1. Балансовий прибуток

4104

 

 

2. Чистий прибуток після утримання податків

2873

 

 

 3. Прибуток від реалізації товарної продукції

6312

 

 

4. Собівартість реалізованої продукції

56812

 

 

5. Обсяг реалізованої продукції (без ПДВ)

63124

 

 

6. Вартість майна

158 490

167 769

 

7. Власні кошти

127 258

130 918

 

Задача 55. Розрахувати вплив факторів на зміну показника окупності інвестицій. Дані для розрахунку взяти з табл. 49.
Задача 56. Проаналізувати рентабельність окремих видів продукції на підставі даних табл. 50.
Таблиця 50
(%)


Показники

У
минулому році

У звітному році

Відхилення фактичних даних

за планом

фактично

від плану

від даних за минулий рік

1. Середня рентабельність продукції у галузі

20

?

16,5

– 4,5

2. Середня рентабельність продукції у підприємства,

28

30

29,5

 

 

в тому числі

 

 

 

 

 

продукція «А» (12)*

1

5

4

 

 

продукція «Б» (25)

40

41

43

 

 

продукція «В» (18)

20

28

35

 

 

продукція «Г» (5)

30

30

20

 

 

продукція «Д» (3)

– 15

– 4

– 18

 

 

продукція «Е» (17)

18

15

14

 

 

продукція «Є» (4)

60

65

70

 

 

продукція «Ж»**

5

8

10

 

 

продукція «З»

21

20

26

 

 

продукція «И»

12

10

28

 

 

продукція «І»

48

40

42

 

 

продукція «Ї»

76

78

90

 

 

продукція «К»

40

35

22

 

 

продукція «Л»

15

?

12

 

 

продукція «Н»

45

 

 

продукція «О»

?

8

17

 

 

Примітки. *У дужках наведені питомі обсяги виробництва окремих видів продукції, %.
**Продукція «Ж» і далі належить до групи «інша».
Задача 57. Проаналізуйте можливості ліквідації збитковості виробу «Д», якщо відомо, що головною її причиною є недостатній обсяг випуску виробу. Додаткові дані: фактичний обсяг випуску у звітному періоді — 250 шт., постійні затрати на цей виріб — 400 тис. грн., змінна частина собівартості одиниці продукції «Д» — 0,6 тис. грн., а її ціна — 1,4 тис. грн. Визначте критичний обсяг виробництва, при якому виріб «Д» матиме нульову рентабельність. Якою буде рентабельність, якщо обсяг цього виробу збільшиться у 3 рази? Для розв’язання задачі застосуйте графічний метод обчислення беззбитковості виробництва.
Задача 58. Підрахуйте резерви збільшення прибутку.
Зведення
збільшення прибутку підприємства

Сума, тис. грн.
1. За рахунок збільшення реалізації продукції...........................
2. За рахунок зниження собівартості продукції..........................
3. Усунення інших збитків і непродуктивних затрат..................


Разом:

Тема 10
Аналіз фінансового стану підприємства
Загальна оцінка фінансового стану
Практичне заняття 1

  • Задачі й джерела інформації аналізу фінансового стану підприємства.
  • Характеристика взаємозв’язку виробничої та фінансової діяльності підприємства.
  • Фінансовий стан підприємства в умовах розвитку ринкових відносин.
  • Вивчення структури балансу. Коротка характеристика статей балансу.

Задача 59. Скласти таблицю загальної структури балансу. Дати загальну оцінку розділів балансу і його зміні за звітний період. Визначити, що відображається в активах і пасивах балансу. Структура балансу наведена в табл. 51.
Таблиця 51


Актив

На початок року

На кінець року

Пасив

На початок року

На кінець року

І.    Основні засоби

 

 

І.     Джерела власних та прирівняних до них коштів

 

 

ІІ.   Запаси і затрати

 

 

ІІ.   Довгострокові пасиви

 

 

ІІІ. Грошові кошти, розрахунки та інші активи

 

 

ІІІ. Розрахунки та інші пасиви

 

 

Баланс

 

 

Баланс

 

 

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.