лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Тема 7
Аналіз виробничих ресурсів
Заняття 6. Аналіз трудових ресурсів
Робота в аудиторії
Задача 25. За даними табл. 24 визначте забезпеченість підприємства робочою силою та розрахуйте коефіцієнт плинності кадрів.
Таблиця 24
(чоловік)


Показники

За минулий рік

За звітний рік

Відхилення

за
планом

фактично

від даних минулого року

від планових даних

абсолют-не

%

1. Чисельність всього пер­соналу підприємства

1878

1860

1821

 

 

 

2. у т.ч. персоналу основ­ної діяльності

1665

1660

1587

 

 

 

3. із них робітників

1418

1400

1352

 

 

 

4. інших категорій працюючих

247

260

235

 

 

 

5. Чисельність персоналу невиробничої сфери

 

 

 

 

 

 

6. Прийнято працівників на роботу

300

 

226

 

 

 

7. Звільнено всього

340

 

287

 

 

 

у т.ч. за власним бажанням і через порушення дисципліни

290

 

211

 

 

 

Задача 26. Проаналізуйте використання робочого часу робітників і їхню продуктивність праці, використовуючи дані табл. 25.
Таблиця 25


Показники

За минулий рік

За звітний рік

Відхилення

1. Товарна продукція, тис. грн.

 

 

 

2. Чисельність робітників, чол.

 

 

 

3. Відпрацьовано всіма робітниками:

 

 

 

— тис. людино-днів

329,92

330,4

 

— тис. людино-годин

2474,4

2445,0

 

Задача 27. Дати оцінку зміни рівня продуктивності праці одного працівника і робітника (табл. 26). Розрахунки виконайте у вартісному і натуральному вираженні.
Таблиця 26


Показники

За минулий рік

За звітний рік

%

1. Товарна продукція у незмінних цінах, тис. грн.

 

 

 

2. Випуск цементу, тис. т

 

 

 

3. Середньоспискова чисельність

 

 

 

а) працівників

 

 

 

б) робітників

 

 

 

4. Середньорічний виробіток 1 працівника:

 

 

 

а) тис. грн.

 

 

 

б) т цементу

 

 

 

5. Середньорічний виробіток 1 робітника

 

 

 

а) тис. грн.

 

 

 

б) т цементу

 

 

 

Задача 28. Розрахуйте вплив факторів на величину середньорічного виробітку 1 робітника, а потім визначте вплив факторів на зміну товарної продукції в порівнянні з показниками минулого року. Зверніть увагу на можливі резерви. Для розрахунків використайте дані табл. 25.
Заняття 7. Аналіз стану і використання основних фондів
Робота в аудиторії
Задача 29. Ознайомитися зі змістом 1 розділу бухгалтерського балансу і формою 3 річного звіту заводу. Дати оцінку величині й зношеності основних засобів.
Задача 30. Проаналізуйте найбільш загальні показники використання виробничих основних фондів (табл. 27). Зробіть розрахунок впливу основних факторів на зміну обсягу виробництва.
Таблиця 27


Показники

Фактично
у минулому році

Фактично
у звітному
році

Відхилення

1. Товарна продукція, тис. грн. (в незмінних цінах)

50280

44905,0

 

2. Випуск цементу, тис. т

1257

1124

 

3. Середньорічна вартість промислово-ви­робничих основних фондів, тис. грн.

8753*

42244

 

4. Фондовіддача (п. 1 : п. 3), грн.

5,744

1,063

 

5. Випуск цементу на 1 тис. грн. основних фондів (п. 2 : п. 3), т

143,61

26,607

 

6. Фондомісткість 1 т цементу (п. 3 : п. 2), грн.

69,634

37,584

 

*Примітка: сума до індексації основних фондів.
Розрахунок впливу факторів
1) зміна кількісного фактора
2) зміна якісного фактора
Разом:

Задача 31. Дати оцінку рівня використання виробничих потужностей підприємства. Яка виробнича потужність заводу? Розрахунки виконайте на підставі даних табл. 28.
Таблиця 28


Показники

Виробництво клінкеру

Подрібнення цементу

Виробнича потужність заводу

за планом

фактично

у перерахунку на цемент*

за планом

фактично

1. Виробнича потужність, тис. т

1069

1069

 

3446

 

 

2. Виробництво, тис. т

814

814

1262*

1257

 

 

3. Рівень використання виробничої потужності, %

76,1

76,1

 

36,5

 

 

*1) середній вміст добавки (Р) у цемент у звітному році становив 35,5 %; 2) розрахунок виконується за такою формулою: , де К — обсяг випуску клінкеру; Р — рівень вмісту добавки.
Самостійна робота
Задача 32. Дати оцінку використанню основного технологічного обладнання заводу. Дані для аналізу наведені в табл. 29.
Таблиця 29


Обладнання

Кількість

Годинна продуктивність, т

Коефіцієнт використання календарного часу

у минулому році

у звітному році

у минулому році

у звітному році

за планом

фактично

за планом

фактично

А

1

2

3

4

5

6

7

А. Печі для випалювання клінкеру

 

 

 

 

 

 

 

— печі ?4 ? 60 м

2

29

30

29,4

0,83

0,75

0,83

— печі ?4,5 ? 80 м

1

122

125,0

125,9

0,8

0,81

0,64

Б. Цементні мли­нарки

 

 

 

 

 

 

 

— млинарки малої потужності

 

 

 

 

 

 

 

?2,4 ? 13 м

6

16,5

18,0

16,9

0,60

0,61

0,64

— млинарки серед­ньої потужності

 

 

 

 

 

 

 

?3,0 ? 14 м

5

26,2

34,0

30,2

0,79

0,6

0,5

— млинарки великої потужності

 

 

 

 

 

 

 

?4,0 ? 13,5 м

4

70

64,8

69,9

0,8

0,8

0,6

Заняття 8. Аналіз використання матеріалів
Робота в аудиторії
Задача 33. Визначити стан використання сировини взагалі й по окремих видах (табл. 30). Зробити належні висновки.
Таблиця 30


Сировина і напівфабрикати

Витрачання сировини на 1 т продукції, кг

Відхилення в порівнянні з планом

фактично у минулому році

у звітному році

на 1 т

на весь обсяг виробництва

норма

факт.

А

1

2

3

4

5

А. Цемент

 

 

 

 

 

1. Клінкер

625

620

624

+ 4

 

2. Шлак

360

351

363

+ 12

 

3. Гіпс та інша сировина

44

60

42

– 18

 

4. Паливо технологічне

150

153

152

– 1

 

Разом

1179

1184

1181

– 3

 

Б. Клінкер

 

 

 

 

 

1. Вапняк

1469

1473

1407

– 66

 

2. Глина

261

258

355

+ 97

 

3. Інша сировина

90

87

85

– 2

 

Разом

1810

1818

1847

+ 29

 

Задача 34. Визначити основні фактори, які впливали на загальний випуск цементу і розрахувати суми їх впливу на підставі даних табл. 31.
Таблиця 31


Показники

За
минулий рік

За звітний рік

Відхилення від показників минулого року

за планом

фактично

відхилення

1. Випуск цементу, тис. т

1257

1124

1124,3

 

 

2. Загальні затрати клінкеру, тис. т

924,3

814

813,8

 

 

3. Вихід цементу з 1 т клінкеру, кг (з точністю до 0,1)

1360,0

1380,8

1381,5

 

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.