лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Далі треба розглянути питання платоспроможності (ліквідності) підприємства. Платоспроможність визначається як здібність підприємства погасити свою заборгованість. При аналізі особливу увагу слід приділити поточній платоспроможності, здібності до швидкого погашення своїх короткострокових обов’язків. Платоспроможність прийнято вимірювати у відносних показниках, і називається цей показник «коефіцієнт покриття». Він характеризує відношення мобільних засобів до короткострокової заборгованості і дає можливість встановити, в якій кратності сума мобільних засобів покриває суму короткострокових зобов’язань, і тим самим підтверджує ступінь стійкості структури балансу і здібність підприємства швидко розраховуватись за свої короткострокові зобов’язання, тобто значною мірою визначити платоспроможність підприємства. Цей коефіцієнт розраховується на початок і кінець року.
.
Оптимальною величиною для цього коефіцієнта прийнято значення в 1,0—3,0.
Важливим показником платоспроможності є коефіцієнт абсо­лютної ліквідності Кабс.лікв, який розраховується на початок і кінець року:
.
Оптимальне значення для Кабс.лікв повинно коливатись в межах від 0,2 до 1,0. Наприклад, якщо цей коефіцієнт на кінець року був десь 0,05, то підприємство може негайно погасити тільки 5% короткострокової заборгованості за рахунок наявних грошових засобів і засобів по рахунках у банку. Це повинно насторожити потенційних і дійсних кредиторів, тому що підприємство є боржником.
Загальний коефіцієнт платоспроможності (коефіцієнт загальної ліквідності Кзаг. ліквідн) дає загальну уяву про платоспроможність підприємства, ліквідність його балансу. Цей коефіцієнт розраховується також на початок і кінець року.
.
Рівень платоспроможності підприємства вважається високим, якщо вся заборгованість покривається ліквідними активами, тобто оборотними засобами.
Ще одним показником, який характеризує платоспроможність підприємства, є коефіцієнт співвідношення дебіторської і кредиторської заборгованості Кспів. кр. і деб. заборг. Він розраховується на початок і кінець року.
.
Для даного показника оптимальним є значення, наближене до 1.
Далі при аналізі фінансового стану підприємства вивчається кредиторська і дебіторська заборгованість, яка виникає внаслідок розрахунків підприємства з покупцями, постачальниками, фінорганами, підрядчиками, робітниками і службовцями, органами соціального страхування, депонентами та ін. Значні розміри дебіторської і кредиторської заборгованості призводять до самовільного перерозподілу оборотних засобів між підприємствами.
Дебіторська заборгованість — це відволікання з діяльності підприємства оборотних засобів, що є причиною фінансових ускладнень. Кредиторська заборгованість є результатом напруженого фінансового стану, через нестачу необхідних засобів затримується виконання платежів різним організаціям і особам. Затримка пла-
тежів може спричинити ускладнення фінансового стану підприємств-кредиторів і негативно позначитися на виробничо-господарській
діяльності.
Дебіторська заборгованість показана в активі балансу по групі товарів відвантажених, виконаних робіт і послуг по статтях, об’єд­наних під назвою «Розрахунки з дебіторами».
Аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості починається з вивчення даних балансу, по яких визначають ступінь збільшення або зменшення їх протягом звітного періоду. Необхідно відрізняти допустиму заборгованість від невиправданої. Допустима заборгованість — це така, що виникла згідно з діючими законами, невиправдана виникає внаслідок порушення фінансової дисципліни.
Кредиторська заборгованість показана в розділі 2-му пасиву балансу. Існує також допустима кредиторська заборгованість — непрострочена заборгованість фінорганам за платежі в бюджет та інші, а також невиправдана кредиторська заборгованість — прострочена заборгованість постачальникам, бюджету та інші платежі.
При аналізі дебіторської і кредиторської заборгованості необхідно скласти розрахунковий баланс, тобто порівнювати кредиторів (джерела засобів) з дебіторами (розміщення засобів). При цьому передбачається, що дебіторська може бути перекрита кредиторською. При аналізі фінансового стану необхідно також визначити і проаналізувати ефективність використання майна. Існує і використовується система показників ефективної діяльності, серед них.
;
;
;
;
.
Далі при аналізі фінансового стану вивчається обіговість оборотних засобів. Слід зауважити, що стійкість фінансового стану підприємства залежить також від ефективності використання оборотних засобів, яка характеризується їх обіговістю. Для розв’язання такої задачі необхідно розрахувати обіговість оборотних засобів. Це робиться за формулою
,
де О — обіговість оборотних засобів, днів; ОЗ — вартість оборотних засобів, тис. грн.; Ореал — обсяг реалізації, тис. грн.
Крім цього показника, визначається швидкість обіговості як відношення обсягу реалізації до вартості оборотних засобів; одноденний оборот як відношення обсягу реалізації до 360 днів. В результаті цих розрахунків визначається прискорення або уповільнення обіговості оборотних засобів. Також треба визначити, скільки оборотних засобів в результаті прискорення або уповільнення було звільнено або додатково залучено у виробництво. Закінчується аналіз розрахунком показника ефективності використання оборотних засобів за допомогою коефіцієнта використання оборотних засобів
.
Розрахунок цього коефіцієнта повинен показати, скільки на кожну гривню своїх оборотних засобів підприємство одержало прибутку.
Аналіз закінчується аналітичними висновками, а також розробкою заходів щодо поліпшення фінансового стану підприємства. Потім визначаються невикористані фінансові резерви і напрями їх використання.

Контрольні запитання
  • Який взаємозв’язок між фінансовою і виробничою діяльністю підприємства?
  • Як оцінюється фінансовий стан підприємства?
  • Які головні показники використовуються при вивченні платоспроможності?
  • Які причини виникнення фінансових ускладнень в роботі?
  • Як вивчаються активи підприємства на підставі балансу?
  • Які основні джерела майна?
  • Порядок розрахунку суми власних обігових коштів та оцінки їх достатності.
  • Як вивчається стан дебіторсько-кредиторської заборгованості?
  • Що розуміють під ліквідністю балансу?
  •  Як розраховувати показники майбутньої платоспроможності?
  •  Для чого складають порівняльний аналітичний баланс?
  •  Визначте основні показники оборотності обігових коштів.
  •  Які основні чинники зміни тривалості одного обертання обігових коштів?

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.