лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Тема 10

Аналіз фінансового стану

Аналіз фінансового стану підприємства треба починати з визначення його важливості. Необхідно насамперед звернути увагу на те, що в ринкових умовах фінансова діяльність підприємства набуває нових форм  і напрямів. Внаслідок цього і фінансовий стан підприємства аналізується з урахуванням цих змін. Окрім того, фінансовий стан підприємства перебуває у постійній зміні, викликаній нестабільністю економіки, її кризовим станом. В умовах інфляції багато фінансово-економічних показників втрачають свою цінність і не можуть бути використані під час їх вивчення в динаміці. Певним чином перешкоджають аналізу фінансового стану підприємства і різні форми власності. Наприклад, чимало показників, які характеризують фінансовий стан акціонерних підприємств, не можуть бути розраховані через відсутність (або ще слабий розвиток) у державі ринку цінних паперів, де оберталися б акції цих підприємств, і за курсом яких можна було б судити про стан підприємства. Суттєво ускладнює також аналіз фінансового стану нестабільність законодавчої бази (фінансового і податкового права).
При вивченні питання необхідно визначити предмет цього розділу — фінансовий стан підприємства, який відображений у звітності і харатеризує сукупність показників стану, розміщення та ефективності використання фінансових ресурсів підприємства. Фінансовий стан визначається в платоспроможності підприємства внаслідок кругообігу засобів. Стійкість фінансового стану — необхідна вимога діяльності підприємства в ринкових умовах. Від цього залежать своєчасність і повнота погашення його зобов’язань (оплата праці ро­бітників, розрахунки з бюджетом, банками, підприємствами-парт­нерами тощо).
В понятті «фінансовий стан» відображається взаємозв’язок вироб­ничої і фінансової діяльності підприємства. Фінансовий стан безпосередньо впливає на виробничу діяльність. Нестача або неефективне використання фінансових ресурсів можуть стати головною причиною несвоєчасного погашення зобов’язань при розрахунках з постачальниками, а також різних порушень у процесі виробництва.
У свою чергу, фінансовий стан підприємства безпосередньо залежить від результатів його виробничої діяльності. При стабільному зростанні обсягів виробництва і реалізації продукції, зниженні її собівартості підприємство одержує додатковий прибуток, створюються додаткові джерела засобів, що врешті-решт сприяє зміцненню фінансового стану. Фінансовий стан підприємства залежить також від достатності оборотних активів, своєчасності оплати боргів  дебіторами, повноти використання права на кредит, зміни обіговості оборотних засобів та інших чинників.
При аналізі фінансового стану треба розв’язати такі задачі:
— перевірка забезпеченості підприємства фінансовими ресурсами;
— перевірка відповідності джерел фінансових ресурсів направленню їх використання;
— виявлення резервів і можливостей найбільш раціонального використання фінансових ресурсів;
— розробка заходів з оптимізації структури фінансових ресурсів і подальшого їх ефективного використання.
Задачі можуть бути різними залежно від напрямів виконуваного аналізу і специфіки підприємства. Але серед головних, узагальнюючих задач необхідно розв’язати насамперед ті, що вказані вище.
Головним джерелом інформації для проведення аналізу фінансового стану підприємства є Баланс підприємства (форма №1). Аналіз треба проводити за даними річного, квартального, місячного балансів. Баланс містить повну інформацію, необхідну для проведення аналізу, і тому на практиці йому необхідно приділити особливу увагу. Для більш глибокого з’ясування причин тих чи інших відхилень фінансових показників від розрахункових використовують також дані форми №2 «Звіт про фінансові результати і їх використання».
Для деталізації окремих питань, які виникають у процесі аналізу, використовують ще такі джерела інформації: реєстри бухгалтерського обліку, первинну документацію обліку, листування з банками, фінансовими органами, претензійні і арбітражні матеріали. Для полегшення розрахунку показників треба складати аналітичні таблиці, куди вносяться дані звітності, необхідні для розрахунків того чи іншого конкретного показника. Слід також зауважити: при аналізі треба виділяти фінансові і загальноекономічні показники. Всі ці показники — як абсолютні (прибуток, сума балансу, обсяг реалізації
та ін.) — необхідно розділити на три групи:
— показники ефективності діяльності;
— показники конкурентоспроможності;
— показники фінансового стану.
Основну увагу потрібно приділити першій і третій групі показників, адже фінансовий стан знаходиться в прямій залежності від господарсько-виробничої діяльності підприємства. Порівнюючи показники фінансового стану з показниками рентабельності, можемо прослідкувати логічний зв’язок між різними сторонами діяльності підприємства, виявити, наскільки на фінансовий стан впливають ті чи інші виробничі процеси і, навпаки, як ефективність виробничої діяльності впливає на фінансовий стан. Як правило, незадовільні показники фінансового стану спричинені негативними явищами у виробничій діяльності. Треба також урахувати, що фінансовий стан залежить не тільки від виробництва, але й від продукції.
Вибір напрямів аналізу фінансового стану залежить від того, які конкретні задачі аналізуються. Також важливо і те, хто є суб’єктом аналізу: чи підприємство, чи аудиторська компанія, чи податкова інспекція, чи банк.
Найбільш повний аналіз проводиться на підприємстві і повинен охоплювати всі сторони його фінансової діяльності і фінансового стану.
Починати аналіз фінансового стану треба з характеристики бухгалтерського балансу. Сучасний баланс значною мірою відповідає вимогам міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Перед початком лекції слід отримати у викладача 3—4 примірники балансу з цифровими даними на кожну академічну групу. Вивчається загальна структура балансу за основними розділами активу і пасиву. Активи підприємства відображені у балансі як вартість майна і боргових зобов’язань, якими розпоряджається і які регулює підприємство на звітну дату.
Пасиви — зобов’язання підприємства по позиках і кредиторсь-
кій заборгованості, погашення яких призведе до зменшення вар-
тості майна.
Загальну структуру балансу потрібно відобразити у таблиці, де мають бути показані всі загальні розділи активу і пасиву на початок і кінець звітного періоду.
Найбільш повну й глибоку інформацію про фінансовий стан і його динаміку можна одержати, побудувавши на основі балансу підприємства порівняльний аналітичний баланс. Він будується на основі бухгалтерського балансу шляхом доповнення його показниками структури, динаміки і структурної динаміки вкладень і джерел засобів підприємства за звітний період. Обов’язкові показники порівняного аналітичного балансу: абсолютні величини по статтях звітного балансу на початок і кінець періоду; питома вага статей балансу у валюті балансу на початок і кінець періоду; зміна в абсолютних величинах; зміна у питомій вазі; зміна їх (в %) до величин на початок періоду (темп приросту статті балансу); зміна (в %) до зміни валюти балансу (темп приросту структурних змін); ціна одного процента збільшення валюти балансу і кожної статті — відношення величини абсолютної зміни до процента абсолютної зміни на початок періоду.
Порівняльний аналітичний баланс дає можливість звести одночасно і систематизувати ті розрахунки, які виконуються при первіс-
ному ознайомленні з балансом. Схемою порівняльного балансу
охоплено багато важливих показників, які характеризують статику
й динаміку фінансового стану. Порівняльний аналітичний баланс включає показники горизонтального і вертикального аналізу, активно використовуваного в практиці капіталістичних фірм. При горизонтальному аналізі визначаються абсолютні й відносні зміни величин різних статей балансу за звітний період, а при вертикальному — вираховують питому вагу — нетто кожної статті. Всі показники порівняльного аналітичного балансу необхідно розділити на три групи:
— показники структури балансу;
— показники динаміки балансу;
— показники структурної  динаміки балансу.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.