лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Наведені дані наносимо на графік, в якому по горизонталь-
ній осі відкладається обсяг випуску продукції у натуральному
вимірі, а по вертикальній — вартість випуску в цінах реалізації,
за винятком ПДВ, і загальна її собівартість. Лінія ОВ показує вартість продукції, АБ — постійні затрати, АС — змінні затрати. То-
ді вертикальна лінія В1О1 відображає величину вартості реалі-
зованої кількості продукції, яка поділяється на такі складові частини: відрізок О1Б1 — постійна частина затрат, Б1С1 — змінні затрати і С1В1 — фактичний прибуток при випуску 8000 одиниць даної продукції.
Одержаний графік дозволяє провести ряд аналітичних розра-
хунків. Перш за все точка перетину лінії вартості продукції ОВ і
лінії собівартості випуску АС являє собою той критичний обсяг виробництва, при якому виручка за продукцію дорівнює її собівартості. Перпендикуляр з точки Ск на горизонтальну вісь до точки Ок
показує критичний обсяг виробництва — 4000 одиниць. При виробництві продукції нижче цього обсягу підприємство буде працювати зі збитком, при перевершенні — одержить прибуток. Як вже було встановлено розрахунками, при обсязі виробництва 8000 одиниць прибуток становить 200 тис. грн., який на графіку показаний відрізком С1В1.
За допомогою цього графіка можна проаналізувати різні варіанти обсягів виробництва і визначити ступінь їх прибутковості. Проте слід мати на увазі, що цей графічний метод передбачає ряд допущень та умовностей:
1) незмінність постійної частини затрат для будь-якого обсягу виробництва;
2) повна пропорційність зміни змінних затрат;
3) стабільні, незмінні ціни;
4) випуск одного виду або однорідної продукції.
В дійсності всі ці умови витримати незмінними не вдається. Але для початкового аналізу варіантів обсягу виробництва цей графічний метод може бути дуже корисним і наочним. В подальшому аналізі можна застосувати більш точні розрахунки відносно бажаного варіанта обсягу виробництва.
Рентабельність всієї реалізованої продукції можна обрахувати на підставі даних табл. 20. Фактична рентабельність продукції за минулий рік становила:
Rм=.
Аналогічний показник за звітний рік становив:
Rз=.
Таким чином, загальне зростання цього показника за рік становило 5,6%. Показник рентабельності продукції в цілому по підприємству може змінитися внаслідок зміни рентабельності окремих видів продукції та асортиментно-структурних зрушень у реалізованій продукції.
Аналіз рентабельності підприємства
Рентабельність підприємства — це найбільш узагальнюючий показник його діяльності. В ньому синтезуються всі фактори виробництва і реалізації продукції, оборотність господарських коштів і позареалізаційні фінансові результати. На підставі даних табл. 19 і 20 виконаємо належні розрахунки в табл. 22:
Таблиця 22


Показники

У минулому році

У звітному році

за планом

Фактично

1. Балансовий прибуток, тис. грн.

4420

4700

5265

2. Середньорічна величина виробничих фондів, тис. грн.

18200 + 9485 = = 27625

19000 + 9485 = = 28485

19200 + 10050 = = 29250

3. Обсяг реалізації продукції, тис. грн.

18000

18800

19000

4. Рентабельність підприємства, % (рядок 1: рядок 2 • 100)

16

16,5

18

5. Реалізація на 1 грн. виробничих фондів, коп. (3 : 2)

65,158

66,00

64,957

6. Прибуток на 1 грн. реалізації, коп. (1 : 3)

24,556

25,00

27,711

Рентабельність підприємства у звітному періоді становила 18% і була більше за планову на 1,5% проти минулого року зростання — 2%. Зміна цього показника є результатом дії двох факторів:

 • зміни реалізації на 1 грн. виробничих фондів, %:

(64,957 – 65,158) 24,556 : 100 = – 0,04939;

 • зміни прибутку на 1 грн. реалізації продукції:

(27,711 – 24,556) 64,957 : 100 = +2,04939.


Разом: + 2,0%.

Таким чином, підвищення рентабельності підприємства пояснюється виключно зростанням рентабельності продукції. Використання виробничих фондів погіршилось, внаслідок чого цей показник підприємства знизився на 0,049% (резерв зростання).
І. Резерви зростання прибутку підприємства

 • Резерви зростання прибутку підприємства внаслідок використання резервів обсягу реалізації продукції (DР). Сума резерву обсягу реалізації — 500 тис. грн. Рентабельність всієї продукції у звітному періоді — 38,9. Тоді сума резерву

 • Резерви зростання прибутку внаслідок використання резервів собівартості продукції (умовно)            80
 • Резерви, пов’язані з ліквідацією збитків від іншої реалізації та ін­ших позареалізаційних затрат (див. суму розрахунку за даними табл. 19

                                                                                          405 «   »


Разом: 625 тис. грн.

ІІ. Резерви зростання рентабельності підприємства
Додаткове збільшення 625 : 29250 • 10 = 2,14%.
Контрольні запитання

  • Які основні завдання стоять перед аналізом фінансових результатів і рентабельності?
  • Порядок аналізу балансового прибутку (збитку).
  • Як проаналізувати прибуток від реалізації товарної продукції? Які основні фактори впливають на величину прибутку?
  • Як розрахувати показники рентабельності і проаналізувати їх?
  • Методика підрахунку резервів зростання прибутків і рентабельності.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.