лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

2.3. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ


Тема 9
Аналіз фінансових результатів і рентабельності


Значення, задачі та інформація для проведення аналізу
Прибуток — один з основних господарських показників роботи підприємства. За його допомогою визначаються рівень рентабельності, тобто прибутковість, ефективність функціонування підприємства. Прибуток формується як різниця між виручкою від реалізації продукції і затратами на виробництво та її продаж. Якщо власні затрати перевищують грошові надходження від реалізації, то мають місце збитки від реалізації.
Загальний фінансовий результат, який відображається в балансі, називається балансовий прибуток або збиток. Цей показник складається з прибутку від реалізації товарної продукції, прибутку (збитків) від іншої реалізації та позареалізаційних результатів (інших прибутків і збитків).
Під час аналізу треба розв’язати такі задачі:

  • Оцінити виконання плану за прибутком в цілому і в розрізі окремих видів прибутків і збитків.
  • Вивчити динаміку фінансових результатів за ряд років.
  • Визначити та обрахувати вплив основних чинників на зміну суми прибутку від реалізації товарної продукції.
  • Оцінити рівень рентабельності продукції та підприємства.
  • Зробити підрахунок резервів зростання прибутку і рентабельності.

Аналіз фінансових показників слід проводити за даними форми № 2 «Звіт про фінансові результати», форми № 1 «Баланс підприємства», а також даних обліку і матеріалів фінансового відділу.
Аналіз балансового прибутку
Фінансові результати підприємства подані в табл. 19.
Таблиця 19


Показники

Минулий рік

Звітний рік

Відхилення фактичних даних

За планом

Фактич­но

від минулого року

від плану

сума

%

сума

%

1. Прибуток від реалізації товарної продукції

4500

4600

5320

+ 820

+ 18,2

+ 720

+ 15,6

2. Прибуток (зби­ток) від іншої реалізації

– 50

+ 100

– 20

+ 30

+ 40

– 120

?

Разом 1 + 2:

4450

4700

5300

+ 850

+ 19,1

+ 600

+ 12,8

3. Інші позареалізаційні
— доходи

120

?

250

+ 130

+ 108

+ 250

 

— затрати

150

?

285

+ 135

+ 90

+ 285

 

Разом

– 30

?

– 35

– 5

+ 16,6

– 35

 

4. Балансовий прибуток

4420

4700

5265

+ 845

+ 19,1

+ 565

+ 12,0

За даними табл. 19 можна зробити такі висновки. План за прибутком успішно виконано (112%), понадплановий прибуток становив 565 тис. грн. Таке стало можливим завдяки значному перевиконанню плану за прибутками від реалізації товарної продукції (+ 720 тис. грн.). Підприємство має позитивну динаміку збільшення прибутків (19,1 %). Проте в роботі підприємства є й значні негаразди, внаслідок чого резерви зростання прибутків сягають 405 тис. грн. (120 + 285).
Аналіз прибутку від реалізації товарної продукції
Аналіз виконання плану за прибутком від реалізації товарної продукції починається з розрахунку впливу основних факторів. Для цього необхідно взяти вихідні дані з форми № 2 за звітний рік і відповідну інформацію за попередній, а також відомості про зміну обсягів реалізації (виробництва) в натуральних показниках або в незмінних цінах. Необхідні технічні розрахунки виконуються в табл. 20.
Таблиця 20
(тис. грн.)


Показники

За звітом у минулому
році

Реалізація звітного року в цінах минулого року, а також собівартості та структурі

Фактична реалізація звітного періоду, але при структурі та собівартості минулого року

Фактично у звітному періоді

1. Виручка від реалізації продукції (за винятком податку на додану вартість і акцизні збори) 010/3 – (011 – 015)

18000

16200*

19000

19000

2. Затрати на виробництво реалізованої продукції 040/4

13500

12150**

14250***

13680

3. Прибуток від реалізації товарної продукції (ря­док 1 – рядок 2) 060

4500

4050

4750

5320

4. Затрати на 1 грн. реа­лізованої продукції (ря­док 2 : рядок 1)

75

75

75

72

Довідка: Обсяг реалізації у незмінних цінах у звітному періоді становив 90% від торішнього.
* 18000 • 0,9 = 16200 тис. грн.
**13500 • 0,9 = 12150 тис. грн.
***19000 • 0,75 = 14250 тис. грн.
Вплив факторів розраховується таким чином:
1) вплив обсягу реалізації товарної продукції
4050 – 4500 = – 450 тис. грн.
або 4500 • (– 10) : 100 = – 450 тис. грн. (негативний вплив);
2) вплив зміни цін
4750 – 4050 = + 700 тис. грн. (позитивний вплив);
у тому числі
а) вплив зміни цін на готову продукцію
19000 – 16200 = + 2800 тис. грн. (позитивний вплив);
б) вплив зміни цін на сировину, напівфабрикати, енергію тощо
– (14250 – 12150) = – 2100 тис. грн. (негативний вплив);
3) вплив собівартості продукції і асортиментно-структурних зрушень
5320 – 4750 = + 570 тис. грн.
або – (13680 – 14250) = + 570 тис. грн. (позитивний вплив).
Загальний вплив усіх факторів:
– 450 + 700 + 570 = + 820 тис. грн.
Зростання прибутку порівняно з минулим роком становило:
5320 – 4500 = + 820 тис. грн.
Якщо аналізується прибутковість одного виду реалізованої продукції, то визначають дію лише трьох факторів. Такі розрахунки їх впливу рекомендується здійснювати на підставі внутрігосподарської інформації, яка до того ж містить планові дані. Вихідна інформація для розрахунків наведена в табл. 21.
Таблиця 21


Показники

За планом

Фактично

Абсолютне відхилення

1. Реалізовано продукції:

 

 

 

а) у тис. грн.

600

600

б) у шт.

10000

8000

– 2000

2. Ціна за одиницю продукції, грн.

60

75

+ 15

3. Собівартість реалізованої одиниці, грн.

45

50

+ 5

4. Прибуток на одиницю продукції, грн.

15

25

+ 10

5. Прибуток від реалізації всієї товарної продукції (рядок 1б ? 4), тис. грн.

150

200

+ 50

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.