лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Затрати на обслуговування виробництва та управління
Питома вага затрат на обслуговування виробництва та управління в собівартості продукції залежить від галузі промисловості. Цей показник може досягати 50 і більше відсотків у машинобудуванні. До цих затрат належать статті, наведені в табл. 18.
Таблиця 18
(тис. грн.)


Показники

Минулий рік

Звітний рік

Відхилення звітного періоду від

за планом

фактично

минулого року

плану

1. Товарна продукція

2700

2750

2800

+ 100

+ 50

2. Витрати на утримання й експлуатацію машин і обладнання

179

180

178

+ 1

– 2

3. Загальновиробничі затрати

140

135

136

– 5

+ 1

4. Загальногосподарські затрати

120

120

130

+ 10

Всього затрат

439

435

444

– 4

+ 9

6. Затрати на 1 грн. товарної продукції, коп. на утримання й експлуатацію машин і обладнання

6,63

6,55

6,36

– 0,08

– 0,19

Загальновиробничі

5,19

4,91

4,85

– 0,28

– 0,06

Загальногосподарські

4,44

4,36

4,64

– 0,08

+ 0,28

Всього

16,26

15,82

15,85

– 0,44

+ 0,03

Як свідчать дані табл. 18, при аналізі можна встановити абсолютне й відносне відхилення від кошторису як у цілому, так і за окремими видами статей. Проте аналіз в динаміці цих затрат доцільно проводити лише з використанням відносних показників у розрахунку на 1 грн. товарної продукції.
При аналізі цих затрат треба пам’ятати, що вони у своїй більшості мають сталий характер. Тому звичайно обмежуються визначенням абсолютних відхилень від кошторису. Винятком є затрати на утримання й експлуатацію машин і обладнання (крім їх амортизації), які за своєю сутністю змінні, бо залежать від обсягу виробництва. За цими затратами розраховують також відносне відхилення, порівнюючи фактичні затрати з даними кошторису, перерахованими на процент виконання плану випуску товарної продукції. В подальшому аналізі слід виявити причини відхилень фактичних затрат від планових.
Причинами відхилень по окремих статтях затрат можуть бути:
амортизація устаткування — зміна вартості устаткування, в т.ч. внаслідок переоцінки, дострокового надходження й вибуття основних засобів, зміна порядку і норм амортвідрахувань;
поточний і капітальний ремонти — зміна норм витрачання і цін на ремонтні матеріали, зміна погодинної оплати робіт і трудомісткості їх виконання, зміна кількості устаткування і обсягів виконаних робіт тощо.
Причинами відхилень по статті затрат можуть бути також необгрунтованість плану і неправильне віднесення затрат.

Рис. 2. Зв’язок рівняння якості та собівартості продукції


Рис. 3. Зв’язок собівартості з оновленим асортиментом продукції (І тип)

Рис. 4. Поєднання фактора якості продукції і зміни асортименту
із собівартістю продукції (ІІ тип)
Аналіз собівартості окремих видів продукції
Як вже зазначалося, важливим показником загальної собівартості є собівартість окремих видів продукції. Для аналізу використовують планові й фактичні калькуляції собівартості продукції. Об’єктом калькулювання можуть бути продукція чи роботи (послуги). Але голов­ний об’єкт калькулювання — це готові вироби, які поставляються за межі підприємства. Враховуючи значну трудомісткість процесу калькулювання, підприємства обмежуються калькулюванням собівартості лише найбільш важливих видів продукції.
Під час аналізу встановлюють ступінь виконання плану за собівартістю окремих видів продукції, вивчають відхилення по статтях калькуляції від плану або базових показників, визначають причини, що зумовили значні відхилення по найбільш вагомих статтях калькуляції. Далі ведуть пошук поточних і перспективних резервів зниження собівартості продукції. Щодо перших із них, то вони включають усі види непродуктивних затрат (як явні, так і приховані), а також виявлені під час аналізу перевитрати ресурсів і надмірні затрати грошових коштів.
Перспективні резерви зниження собівартості продукції, як правило, передбачають проведення значних організаційних, технологічних, конструкторських та інших видів робіт, що, до речі, вимагає певних додаткових інвестицій. В першу чергу це стосується можливого збільшення обсягів виробництва. Добре відомо, що за інших рівних обставин збільшення обсягів виробництва знижує собівартість продукції через відносно сталі затрати на управління виробництвом (так звані умовно-постійні затрати). Цей шлях зниження собівартості хоч і дуже простий, але має певні згасаючі можливості одержання позитивного ефекту (рис. 5). До того ж зростання обсягів виробництва може обмежувати наявні виробничі потужності підприємства і попит на дану продукцію.

Рис. 5. Зміна собівартості виробу при збільшенні обсягу
його виробництва
,
де П — умовно-незмінні затрати (П = 900 тис. грн.); V — змінні затрати (V = 50 грн / шт.); — обсяг виробництва; V — ціна (80 грн.).
q1 = 30 тис. шт.                                    С1 = 80 грн.
q2 = 60 тис. шт.                                    С2 = = 65 грн.
q3 = 90 тис. шт.                                    С3 = 60 грн.
q4 = 120 тис. шт.                                  С4 = 57,5 грн.
q5 = 150 тис. шт.                                  С5 = 56 грн.

Одним із варіантів розглянутого вище впливу обсягу виробництва на собівартість є природне збільшення кількості виробів нової продукції у міру засвоєння технології її виробництва і відповідного її вдосконалення. Але тут починає діяти ще й новий чинник — час. Між тим, коли підкреслюють позитивний вплив концентрації виробництва на собівартість продукції, то мають на увазі передусім вплив на неї фактора обсягу випуску продукції!
Важливим чинником здешевлення виробництва основної продукції може стати виготовлення побічної з відходів основного виробництва (комбінування виробництва). Цей шлях особливо ефективний у харчовій галузі, сировинних, підприємствах будівельних матеріалів тощо.
В галузях обробної промисловості добрі результати дають чинники, пов’язані зі стандартизацією (нормалізацією, уніфікацією) продукції, а також зі спеціалізацією і кооперуванням підприємств. Все це разом дозволяє збільшувати обсяги та економити ресурси виробництва, а отже — зменшувати собівартість продукції.
Попередні фактори будуть діяти ще результативніше, коли вони спираються на чинник упровадження досягнень науково-технічно­го прогресу. Але цей фактор, хоча один із самих могутніх і впливових, завжди потребує значних інвестицій і часу. Він всеохоплюючий і довготерміновий, має різні напрями і терміни. Одним із наслідків його дії є поява нових видів продукції і підвищення якості інших. Все це сприяє оновленню асортименту і підвищенню якості продукції. Зазначений чинник здебільшого зумовлює потребу в одночасних значних додаткових затратах, що, природно, підвищує собівартість нової продукції.
Фактором подорожчення виробництва є також погіршення умов видобутку палива і сировини і поступове погіршення якості продукції видобувних галузей промисловості.
Контрольні запитання

  • Які задачі розв’язують при аналізі собівартості продукції?
  • Показники собівартості та джерела інформації.
  • Порядок вивчення собівартості за статтями затрат та елементами.
  • Як проаналізувати матеріальні затрати у складі собівартості окремих видів продукції?
  • Як проаналізувати затрати на оплату праці та інші затрати?
  • Які чинники впливають на собівартість окремих видів продукції?
  • Порядок визначення резервів зниження собівартості продукції.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2019 BPK Group.