лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Таблиця 16. Собівартість промислової продукції за статтями затрат, тис. грн.


Показники

Фактично випущена товарна продукція

Відхилення

за плановою собівартістю

за фактичною собівартістю

абсолютне

%

1. Сировина й матеріали

3301

3246

– 55

– 1,7

2. Зворотні відходи (віднімаються)

50

104

+ 54

+ 208

3. Куповані вироби, напівфабрикати й послуги кооперованих підприємств

15507

15866

+ 359

+ 2,3

4. Зарплата основна виробничих робітників

2502

2292

– 210

– 8,4

5. Зарплата додаткова виробничих робітників

223

193

– 30

– 13,4

6. Відрахування на соціальне страхування

210

191

– 19

– 9,1

7. Затрати на утримання й експлуатацію машин і обладнання

2382

2335

– 47

– 2,0

8. Загальновиробничі затрати

1645

1592

– 53

– 3,2

9. Загальногосподарські зат­рати

1636

1600

– 36

– 2,2

10. Втрати від браку

?

5

+ 5

Виробнича собівартість

27356

27216

– 140

– 0,5

11. Позавиробничі затрати

215

251

+ 36

+ 16,7

Повна собівартість

27571

27467

– 104

– 0,37

Аналіз матеріальних затрат
При аналізі матеріальних затрат необхідно враховувати, до якої галузі належить досліджуване підприємство. Це зумовлює різний вміст матеріалів і сировини у собівартості продукції, тобто матеріаломісткість продукції. Взагалі в обробних галузях виробництва питома вага цих затрат дуже велика. Особливо це стосується легкої і харчової промисловості.
Далі необхідно також встановити, які технологічні процеси використовуються і наскільки вони досконалі й сучасні, тобто безвідходні. Сьогодні слід звертати особливу увагу на затрати палива та електроенергії у зв’язку з їх дефіцитністю і великою коштовністю. У деяких галузях промисловості аналіз використання енергетичних ресурсів має пріоритетний характер (енергомісткі виробництва).
Аналіз матеріальних затрат полягає в порівнянні фактичного обсягу їх з плановим чи базовим і в обчисленні дії окремих факторів на виявлені відхилення. Специфіка цих факторів і конкретна методика їх дослідження залежать від особливостей технології, а також від використовуваних видів сировини, матеріалів і енергоносіїв.
Проте завжди слід виявляти вплив таких факторів:
1) зміни питомих затрат сировини та матеріалів на одиницю продукції — фактор «норм»;
2) зміни собівартості заготовлення одиниці сировини та матеріалів — фактор «цін».
Останній фактор складається з таких трьох підфакторів:
а) зміни купівельних цін з урахуванням усіх доплат, приплат і знижок;
б) транспортних затрат, до яких належать і вантажно-розванта­жувальні;
в) заготівельних затрат.
Зміна питомих затрат сировини й матеріалів може відбуватися під впливом причин:
а) пов’язаних із виконанням плану технічного розвитку в заходах, спрямованих на зниження норм витрачання;
б) зумовлених різними іншими відхиленнями від поточних норм витрачання.
Приклад розрахунку впливу цих двох основних факторів виконується на підставі табл. 17.
Таблиця 17. Матеріальні затрати на редуктор «А» (20000 шт.)


Матеріали

За планом

Фактично

Відхилення

норма затрат, кг

ціна, грн.

сума, грн.

норма затрат, кг

ціна, грн.

сума, грн.

1. Литво

2

1,5

3,0

1,8

2,0

3,6

+ 0,6

2. Прокат чорних металів

10

2,5

25,0

11

2

22

– 3,0

3. Латунь листова

0,5

3

1,5

0,6

4

2,4

+ 0,9

4. Інші матеріали

?

?

15

?

?

14

– 1

Всього

?

?

44,5

?

?

42

– 2,5

І етап деталізації відхилення
При загальній економії матеріалів 2,5 грн. на один виріб перевитрати по двох видах матеріалів становили 1,5 грн. (0,6 + 0,9). Це й буде резерв зниження матеріальних затрат у розрахунку на 1 виріб.
ІІ етап деталізації відхилення
Литво:
фактор «норм»: (1,8 – 1,5) 1,5 = – 0,3 грн.;
фактор «цін»: (2,0 – 1,5) 1,8 = + 0,9 грн.


Всього: + 0,6 грн.

Прокат чорних металів:
фактор «норм»: (11 – 10) 2,5 = + 2,5 грн.;
фактор «цін» (2 – 2,5) 11 = – 5,5 грн.


Всього: – 3,0 грн.

Латунь листова:
фактор «норм»: (0,6 – 0,5) 3 = + 0,3 грн.;
фактор «цін»: (4 – 3) 0,6 = + 0,6 грн.


Всього: +0,9 грн.

Резерв економії становить 4,3 (0,9 + 2,5 + 0,3 + 0,6), у той час як на першому етапі деталізації показників ці резерви були лише 1,5 грн.!
Аналіз матеріальних затрат завжди завершується підрахунком резервів зниження затрат і розробкою відповідних заходів щодо їх використання.
Аналіз затрат на оплату праці
У більшості галузей промисловості затрати на оплату праці мають меншу питому вагу в собівартості продукції, ніж матеріальні затрати. Проте загальновідомо, що одним із найважливіших джерел зниження собівартості продукції є більш швидке зростання продуктивності праці порівняно із середньою оплатою праці. Тому аналізові затрат на оплату праці слід завжди приділяти першочергову увагу.
Оплату праці аналізують у двох напрямах:
1) аналіз фонду оплати праці як елемента затрат на виробництво на підставі спеціальної статистичної форми (1-ПВ);
2) аналіз оплати праці за окремими статтями калькуляції, в першу чергу за самостійною статтею — зарплата виробничих робітників.
Перший напрям має явні переваги, оскільки грунтується на всебічній інформації звітності за трудовими показниками. Аналіз виконання фонду оплати праці починають з визначення абсолютного відхилення від планового фонду або фактичного за базовий період. Далі досліджують причини цього відхилення. При цьому виявляють вплив двох факторів: зміни середньооблікової чисельності (кількісний фактор) і зміни середньої заробітної плати (якісний фактор).
Для розрахунку можна використати спосіб абсолютних різниць, згідно з яким вплив першого з названих факторів визначають множенням відхилення від плану за кількістю на планову середню заробітну плату, а вплив другого — множенням відхилення від плану з середньої заробітної плати на фактичну чисельність.
Середньорічна заробітна плата, у свою чергу, залежить від дії наступних факторів: кількості робочих днів у періоді, тривалості робочого дня (зміни), середньогодинної оплати. Методика розрахунку така сама, як при визначенні впливу факторів на середньорічний виробіток 1 робітника.
Під час аналізу складу фонду заробітної плати робітників необхідно встановити співвідношення між різними видами оплати праці (почасова, відрядна і т.д.), а також виявити непродуктивні виплати:

  • доплати у зв’язку зі змінами умов праці;
  • доплати за роботу в понаднормовий час;
  • оплата цілодобових простоїв і годин внутрішньозмінних простоїв;
  • заробітна плата у складі браку продукції.

Крім того, у складі нарахованої заробітної плати можуть бути оплата невиконаних технологічних операцій, невиготовленої готової продукції (приписки обсягів виробництва) і т.д. Ці всі суми слід ураховувати як резерви економії фонду заробітної плати.
Зменшення непродуктивних виплат заробітної плати зовсім не суперечить підвищенню основних тарифних розцінок і погодинної плати, особливо коли спостерігається зростання продуктивності праці. Взагалі, зростання заробітної плати на сучасному етапі — надзвичайно важливий економічний і соціальний фактор, але його ефективність тісно пов’язана зі зміцненням фінансової стабільності підприємства.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.