лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Тема 2
Метод і методика економічного аналізу
Вивчення матеріалу цієї теми потребує усвідомлення того, що вона є головною в теорії економічного аналізу, бо надає знання інструментів дослідження господарської діяльності. Це зумовлює підвищену відповідальність і уважне ставлення до її вивчення та засвоєння, адже без знання сутності технічних прийомів, сфери та мети їх застосування грунтовний економічний аналіз діяльності підприємства неможливий.
Відштовхуючись від філософського визначення методу як сукуп­ності способів (теоретичного) дослідження предмета навчальної
дисципліни, під методом економічного аналізу слід розуміти сукупність способів і прийомів для дослідження системи показників роботи підприємства з метою встановлення резервів виробництва, підвищення його ефективності, економічного обгрунтування управлін­ських рішень.
В основу методу економічного аналізу покладено діалектичний метод, який є предметом дослідження філософії та єдиним способом наукового дослідження, отримання правдивих економічних знань, за допомогою таких форм та способів наукового пізнання, як статистичні спостереження; обробка отриманого матеріалу через аналіз і синтез; індукція та дедукція; системний підхід; розробка гіпотез та їх перевірка; проведення експериментів; розробка моделей у логічних та математичних формах.
Для методу економічного аналізу характерні такі особливості: використання системи взаємопов’язаних показників при вивченні господарських явищ і процесів; установлення причинно-наслідкових змін та залежності, які зумовлюють вплив головних факторів на досліджувані показники; встановлення й вимір взаємозв’язку та взаємозалежності показників, які визначаються об’єктивними умовами виробництва та обігу товарів.
Розглянуті особливості методу економічного аналізу розкриваються через сукупність технічних прийомів, які використовуються для проведення аналітичних розрахунків по різних напрямах діяльності підприємств, економічних явищ і процесів. В економічній навчальній літературі немає єдності щодо назви цих прийомів. Зустрічаються такі найменування: робочі, допоміжні, основні, методичні, найважливіші способи обробки, спеціальні. Взагалі індивідуалізація найменування прийомів має право на існування. Проте доцільно узагальнити наступне найменування: технічні прийоми економічного аналізу.
Якщо аналітичне дослідження по кожному показнику умовно розділити на три основних етапи (підготовчий, основний та заключний), всю сукупність технічних прийомів відповідно до вказаних етапів можливо згрупувати у вигляді табл. 1.
Таблиця 1. Технічні прийоми економічного аналізу
по етапах аналітичного процесу


№ з/п

Технічний прийом

Етап економічного аналізу

підготовчий

основний

заключний

1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11

12

13
14

Аналітичні групування
Обчислення середніх та відносних величин
Динамічні ряди
Вибіркові прийоми
Перерахунок показників
Балансові зіставлення
Порівняння
Деталізація показників
Кореляційні прийоми
Математичне програмування
Теорія ігор і масового обслуговування
Статистичне моделювання (випробувань монте-карло)
Елімінування
Сучасні ЕОМ

?
?

?
?
?
?

 

 

 

?
?
?
?
?

?

?

?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15
16
17
18

Матричне обчислення
Графічні прийоми
Комплексне використання техніч­них прийомів

 

?
?
?

?
?
?
?

Знаком «?» позначена можливість використання прийому на відповідному етапі економічного аналізу.
На показники діяльності підприємств впливають різноманітні фактори, для розрахунку впливу яких найчастіше використовується елімінування.
Елімінування
Термін латинського походження (eliminare — виключати, усувати). Сутність цього технічного прийому полягає у послідовному виключені дії ряду факторів та виділення одного з них для виміру його впливу на узагальнюючі показники. Цей прийом включає наступні способи: ланцюгових підстановок; абсолютних різниць; відносних різниць; перерахунок показників.
Сутність способу ланцюгових підстановок полягає в послідовній заміні критеріальних значень на фактичні з наступним визначенням добутку показників-факторів та відніманням від отриманого результату, в першому підрахунку, — критеріального значення результативного показника, в усіх наступних — попереднє значення добутку показників факторів.
Цей процес розрахунків можна представити у вигляді табл. 2.
Таблиця 2. Розрахунок впливу факторів способом ланцюгових
підстановок


Підстановка

Показники-фактори, які впливають на узагальнюючий показник

Добуток показників- факторів

Спосіб розрахунку впливу
фактора

Розмір впливу
фактора

1-й

2-й

3-й

А

1

2

3

4

5

6

Планове значення показників-факторів

Ао

Бо

Во

До

Перша підстановка

А1

Бо

Во

Да

Да – До

NДА

 

1-й

2-й

3-й

 

 

 

Друга підстановка

А1

Б1

Во

Дб

Дб – Да

NДб

Третя підстановка (фактичне значення показників-факторів)

А1

Б1

В1

Дв

Дв – Дб

NДв

Умовні позначення: Ао, Бо і т. д. — планове (критеріальне) значення показників; А1, Б1 і т.д. — фактичні значення показників; NДа і т. д. — зміна результативного показника Д за рахунок фактора А і т.д.
При застосуванні способу абсолютних різниць усі показники (фактори) умовно поділяються на кількісні (наприклад, чисельність працюючих та робітників, кількість або вартість устаткування, кількість відпрацьованих людино- або машино-днів, годин, норми витрачання ресурсів тощо) та якісні (показники продуктивності праці, фондовіддачі, матеріаловіддачі, ціни, розцінки та ін.).
Для розрахунку впливу кількісних факторів на результативний показник необхідно зміну кількісного фактора помножити на критеріальне (планове) значення якісного показника-фактора. Це визначення можна формалізувати:
,
де NПк, NПя — зміна результативного показника за рахунок відповідно кількісного або якісного фактора;
Пок, П1к — відповідно планове та фактичне значення кількісного показника-фактора;
Поя та П1я — відповідно планове та фактичне значення якісного показника-фактора.
Для розрахунку впливу якісних факторів на результативні показ­ники діяльності підприємств необхідно зміну якісного показника-фактора помножити на фактичне значення кількісного показника. Це визначення формалізується:
.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.