лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

АДВОКАТУРА В УКРАЇНІ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

Для студентів заочної форми навчання
Перший і другий модулі включають по два завдання (усний захист контрольних запитань, виконання письмових завдань, написання рефератів — на вибір викладача), які оцінюються за загальними правилами (максимальна оцінка за кожний модуль для студентів заочної форми навчання — 20 балів).


Вид
завдання

Кількість
балів

Критерії оцінки відповіді

Контроль­ні запитан­ня для пере­вірки знань

5 балів
(зараховано)

Студент виявив вільну орієнтацію в програмі з адвокатури, знання назв і змісту передбачених програмою нормативно-правових актів, знання та вірне розуміння змісту правових норм, за допомогою яких регулюється діяльність адвокатури та адвокатів, характерних рис та особливостей цих норм, знання основних понять і категорій, що застосовуються в адвокатурі, спроможність давати правильні їх тлума­чення, логічно й граматично правильно викладати думки

0 балів
(не зараховано)

Студент не відповів на поставлені запитання або відповідь була неправильною, не розкрив сутності питання або припустився грубих змістових помилок, що свідчать про відсутність знань з адвокатури у студента або ж їх безсистемність і поверховість, невміння сформулювати думку та викласти її, незнання загальних положень програми з адвокатури

Завдання для виконання письмових робіт

5 балів
(зараховано)

Студент правильно виконав завдання на основі чинного законодавства або історичного матеріалу (залежно від завдання), висловив свої суд­ження щодо проблеми, самостійно зробив висновки, обґрунтував відповідь нормами чинно­го законодавства (крім історичних питань), логічно й послідовно аргументував і викладав свою думку.

0 балів
(не зараховано)

Студент не виконав завдання або виконав його неправильно, або неправильно обґрунтував свою думку, або був неспроможний її аргументувати, або ж під час виконання завдання виклад був непослідовним і позбавленим логіки.

Закінчення табл.


Вид
завдання

Кількість
балів

Критерії оцінки відповіді

Написання рефера­тів

5 балів
(зараховано)

Студент правильно й повно розкрив у рефераті обрану тему, проілюстрував її прикладами з практичної діяльності адвокатів або з історії адвокатури, зробив самостійні висновки, подав план роботи та список використаної в дослід­женні питання літератури. Реферат повинен бути акуратно оформленим, із дотриманням технічних вимог, які ставляться до курсових робіт. Обсяг реферату має бути 7—10 сторінок формату А4.

0 балів
(не зараховано)

Студент неповно або неправильно розкрив обрану тему, або не розкрив її зовсім, або ж не зробив висновків, не подав план роботи чи список використаної літератури, або не навів у роботі прикладів, або ж належним чином не офор­мив роботу

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.