лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

АДВОКАТУРА В УКРАЇНІ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

 

 

 

Принципи та види контролю знань студентів
Контроль знань є складовою багатогранного навчального процесу в КНЕУ та є організацію зворотного зв’язку як засобу управління навчально-виховним процесом. Показники контролю знань студентів — основа, яка дає підстави судити про результати навчання та ступінь опанування навчальної програми, вирішувати питання про переведення на наступний курс, призначення стипендії, випуск з навчального закладу та видачу диплому. Результати контролю знань — головний показник, за яким оцінюється робота окремо взятого студента, академічної групи, курсу, факультету загалом, а також робота викладацького складу.
За умови правильної організації контроль знань покликаний також розв’язувати навчальні, виховні, організаційні, розвиваючі, методичні та інші завдання.
Контроль знань з дисципліни «Адвокатура в Україні» ґрунтується на таких основних принципах:

  1. перевірка та оцінка знань студентів повинні відображати рівень засвоєння ними знань і стимулювати їх до нових успіхів;
  2. перевірка та оцінювання знань повинні здійснюватися систематично, планово, у нерозривному зв’язку з усім процесом навчання, а також послідовно з поступовим ускладненням завдань, змісту та методики;
  3. перевірка та оцінювання знань здійснюються з урахуванням індивідуальних особливостей та особистих успіхів кожного окремого студента;
  4. диференціація оцінок повинна проводитися за об’єктивни­ми, заздалегідь визначеними критеріями;
  5. оцінка знань студента має відповідати справжній якості та кількості засвоєних знань, умінь і навичок.

Контроль знань з дисципліни «Адвокатура в Україні» здій­снюється як поточний контроль знань студентів з наступним складанням заліку.
Отже, підсумковий контроль знань студентів з дисципліни «Адвокатура в Україні» передбачає результати оцінювання поточної роботи та залік. Метою підсумкового контролю знань є визначення справжнього рівня та змісту знань студентів з адвокатури за обсягом, якістю, глибиною та вмінням застосовувати одержані знання у практичній діяльності відповідно до обраного освітньо-кваліфікаційного рівня.
Програмні запитання, що становлять зміст дисципліни, доводяться до студентів на початку навчального семестру.
Передумовою для складання заліку з дисципліни є поточна робота в семестрі, яка оцінюється в межах 40 балів.
Залік як форма підсумкового контролю знань виставляється за результатами оцінювання поточної роботи в семестрі. Умовою одержання заліку є виконання всіх обов’язкових завдань і позитивні результати модульного контролю знань та одержання не менше 20 балів за поточну роботу впродовж семестру. Студент, який не набрав 20 балів у процесі поточної роботи в семестрі, не одержує заліку й має заборгованість із цієї дисципліні, яка погашається у встановленому порядку.
Студенти заочної форми навчання отримують залік за результатами модульного контролю знань, що здійснюється відповідно до розкладу заліково-екзаменаційної сесії.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.