лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Технологічні процеси галузей промисловості

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ВСТУП
Даний посібник для самостійного вивчення дисципліни «Технологічні процеси галузей промисловості» відповідає програмі курсу для підготовки економістів-менеджерів широкого профілю. Вивчаючи цей курс, необхідно користуватись навчальними посіб­никами «Технологічні процеси галузей промисловості» за науковою редакцією Д. М. Колотило і А. Т. Соколовського, КНЕУ. — 2003 р.; «Міжнародні системи вимірювання в економіці» К., 2000 р. та ін.
Запропонований посібник сприятиме самостійному вивченню і засвоєнню студентами навчальних програм виробничо-еконо­мічного змісту і сучасних системно інтегрованих природничо-технологічних і економічних знань.
У даний час і в перспективі потрібні спеціалісти-аналітики, гли­боко і всесторонньо освічені, здатні в нових умовах оперативно, творчо аналізувати виробничі процеси галузей промисловості і брати участь у соціально-економічних перетвореннях суспільства.
Головною метою дисципліни є навчити термінології та процесів виробництва, проводити техніко-економічні аналізи, що допомагає розвивати пізнавальні інтереси, творче мислення, а також формує науковий світогляд і дає змогу визначати стратегію галузей промисловості.
Вивчаючи елементи технологічного регламенту, які взаємопов’язані із статтями затрат собівартості продукції та рентабельністю виробництва, студент розвиває економічне мислення, нав­чається самостійно і кваліфіковано вирішувати комплекс завдань, пов’язаних з реальними виробничими процесами, використовуючи міжнародні системи вимірювання.
Таким чином економіст-менеджер нарощує свої знання в сфері обраної спеціальності. Сучасний рівень техніки з комплексною механізацією, автоматизацією, роботизацією та комп’ютериза­цією виробничих процесів і взагалі економіки промисловості та організацій вимагає від економістів, технічних працівників та екологів чіткого взаєморозуміння. Однією з найважливіших галузей, де таке взаєморозуміння має вирішальне значення, є всесторонні кількісні, якісні і фінансові характеристики ефективності технологічних процесів, продукції та економіко-екологічного аспекту виробництва.
Дисципліна «Технологічні процеси галузей промисловості» є базовою перед вивченням таких курсів як «Економіка і планування підприємства», «Менеджмент промислового підприємства і організацій», «Економічний аналіз» та ін.
Курс ТПГ промисловості охоплює всю систему виробничих та економічних процесів для забезпечення ефективного господарювання на рівні основної структурної ланки суспільного виробництва, дає необхідну сукупність теоретичних і практичних знань основ промислового виробництва на сучасному етапі його розвит­ку в Україні.
У даний період завершено перший етап економічних трансфор­мацій. Створено інститути ринкової економіки. Завдяки інноваційному імпульсу в виробничій сфері розвивається науково-технічний прогрес. У перспективі, виконуючи комплекс реформаційних завдань, необхідно утвердження Національної ідеології розвитку конкурентоспроможності продукції для забезпечення подальшого розвитку промисловості. В умовах глобалізації суспільства необхідне поєднання широкого комплексу динамічних факторів від геополітичних — до промислово-технологічних, від соціальних — до геокультурних.
Забезпечення конкурентоспроможності нашого виробництва та ефективності економіки в політико-технологічному плані є логікою інноваційних політико-економічних реформ, спрямованих на зростання промисловості за розвитку інвестиційних процесів.
У контексті поглиблення суспільно-реформаційних процесів перед Україною постало багато завдань. Серед головних є:
1. Визначення пріоритетів подальшого розвитку промисловості з урахуванням активізованих і потенційних національних ресурсів та перспективних технопромислових тенденцій.
2. Запровадження адекватної державної політики, спрямованої на активізацію пріоритетних чинників постіндустріального прогресу та створення саморегульованих циклів інноваційного розвитку (за схемою: ідея — технологія — товар — стимул — ідея).
3. Забезпечення динаміки зростання промислового виробництва нашої країни з урахуванням загальносвітового розвитку.
4. Об’єктивна потреба у свідомому регулюванні всього національного господарства; йдеться не просто про вплив на хід відтворення, як це було раніше, а про нове явище, коли свідомо і постійно здійснюється регулюючий вплив на все народне господарство.
5. Необхідно найшвидше позбавити економіку від тих пут, які заважають розвиватися приватним виробникам.
6. Держава повинна стимулювати та контролювати розвиток ринкових інститутів-організацій усіма можливими економічними, правовими і політичними засобами.
Необхідно зазначити, що перехідний період 1990—2000 р. характеризувався цілою низкою об’єктивних трансформаційних склад­нощів.
Це, по-перше, економічний спад, пов’язаний з модернізаційними процесами в усіх сферах суспільного життя, у тому числі і в усіх галузях промисловості.
По-друге, в успадкованій від старої системи промисловості домінували затратні, ресурсомісткі та екологічно шкідливі підприємства, панувала доведена до безглуздя мілітаризація виробництва.
По-третє, технологічна криза, застаріла (морально та фізично) техніко-технологічна база, енергетична криза, спричинена різким зростанням цін на енергоресурси, а також надмірним енерговитратним характером виробничого потенціалу.
Потужний машинобудівний комплекс та розвинений науково-технічний потенціал в основному були орієнтовані на забезпечення потреб військово-промислового комплексу. Виробництво машинобудівної продукції на 80 % залежало від зовнішніх поставок комплектуючих, матеріалів, сировини тощо.
Незважаючи на складну ситуацію, вдалося зберегти наукоміст­кі високотехнологічні галузі промисловості: літако-, судно- та автомобілебудування, деякі підприємства оборонно-промислового комплексу, а також підприємства виробники продукції для базових галузей економіки.
По-четверте, надзвичайна складність екологічної ситуації, великою мірою зумовлена Чорнобильською катастрофою, викидами чорної металургії, хімічної промисловості та ін.
По-п’яте, за роки кризи обсяг інвестицій скоротився майже в 5 разів, у наслідок чого реальне зношування основних фондів у промисловості нині становить 60—70 %. Тому назріла гостра проблема інноваційного оновлення техніки і технологій виробничого потенціалу країни.
За останні роки спостерігається зростання інвестицій в будівництво нових, реконструкцію, розширення та технічне переозброєння підприємств промисловості.
Аналіз розвитку економіки в 2000—2005 рр. показує позитивну динаміку зростання ВВП у провідних галузях промисловості. Реальний ВВП зріс у 2000 році на 6 %, у 2001 році — на 9 %, у 2002 — на 9,4 %; обсяг промислової продукції — на 12,9 %, 14,2 % та 14,5 %; продукції сільського господарства — на 7,6 %, 9,8 % і —% [25].
Позитивна динаміка у результатах зовнішньоекономічної діяльності стала потужним фактором загального зростання промислового виробництва України.

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.