лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Технологічні процеси галузей промисловості

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

6. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

Самостійна робота з навчальної дисципліни «Технологічні процеси галузей промисловості» включає 40 годин, в тому числі:
1. Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу на кожну тему по 2 години. Усього 18 годин.
2. Вивчення окремих тем, що передбачені для самостійного опрацювання:
2.1. З вступної лекції:
2.1.1. Науково-технічний прогрес галузей промисловості [1, 4, 6, 22, 24] — 2 години.
2.1.2. Сучасна наукова політика розвитку наукомістких та високотехнологічних галузей промисловості [31, 32] — 2 години
3. Тема 1. Одиниці вимірювання та обліку елементів, їх коди зовнішньоторговельних даних ООН [5] — 2 години.
4. Тема 2. Спрощені схеми холодильних промислових установок та їх принцип роботи [31] — 2 години.
5. Тема 3. Методи виробництва електричної енергії [4] — 2 го­дини.
6. Тема 4. Технологічні процеси виробництва порошкової металургії та її значення в промисловості [3] — 2 години.
7. Тема 5. Технологічні процеси виробництва деталей спеціальними видами лиття [16, 19] — 2 години.
8. Тема 6.
8.1. Пластмаси, їх види, технологічні процеси, застосування [20] — 2 години.
8.2. Технологічні процеси виробництва каучуку та гуми [20] — 2 години
9. Тема 7. Високотемпературні виробничі процеси під час отри­мання портландцементу [18] — 2 години.
10. Тема 8. Технологічні процеси виробництва кисломолочних продуктів [6] — 2 години.


7. ІНДИВІДУАЛЬНО-КОНСУЛЬТАТИВНА РОБОТА

Індивідуально-консультативна робота проводиться зі студентами за графіком консультацій щосереди для студентів стаціонар­ної та вечірньої форм навчання з 15.50 до 17.00, а заочної — з 17.10 до 18.20 у закріпленій аудиторії.
Під час консультації проводяться: обговорення та вибір індивідуальних завдань, перевірка їх виконання, перевірка та захист завдань та контрольних робіт, що винесені на поточний контроль. На першій консультації індивідуально кожному студенту видається або уточнюється тематика завдань чи теми контрольних робіт.
На другій консультації провіряється хід виконання завдань, консультації, дискусії, розв’язання задач на теми курсу.
На третій — четвертій консультаціях студенти-заочники пишуть експрес-контрольну роботу по першому модулю з курсу «Технологічні процеси галузей промисловості» і відповідно оцінюються їх знання.
На четвертій — п’ятій консультації студенти заочної форми навчання виконують друге модульне завдання і захищають свої домашні контрольні роботи, які попередньо перевіряються вик­ладачем і оцінюються на право допуску до захисту.
Для студентів заочної форми навчання відвідування консультацій під час семестру є обов’язковим.
Викладачем ведеться журнальний облік: відвідування консультацій, тематики контрольних робіт, участі в дискусіях, оцінок за написання контрольних робіт по модулях курсу «Технологічні процеси галузей промисловості». Регулярне спілкування викладача зі студентами заочної форми навчання слугує заохочувальними і мотивувальним фактором до самостійної регулярної роботи, а отже, й до отримання ними повноцінних знань.


8. МЕТОДИКИ АКТИВІЗАЦІЇ
ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ

Проблемні лекції

 

 • Ентропія технологічних процесів в аспекті еколого-еконо­мічних проблем.
 • Природничий і технологічний потоки енергії в АПК.

Мінілекції

 

Мінілекції включають актуальний матеріал, що пояснює причини виникнення надзвичайних ситуацій в промисловості, які виникають в реальному часі. Призначені для самостійного опрацювання.

Робота в малих групах

 

Реалізується під час практичних занять з визначенням конкурентоспроможності запропонованої студентами проблеми з її презентацією, за алгоритмом техніко-економічного аналізу.

Виробничі ситуації

 

Ситуація 1. Зробіть аналіз ситуації та прийміть правильне рішення, підтверджене відповідними розрахунками стосовно вибору сировини для металургійного комбінату на основі нижченаведених даних. Для отримання 10 тонн заліза Вам пропонують дві партії металізованих котунів: перша містить 90 % магнетиту (Fe3O4) за ціною 30 у. о./t, друга містить 85 % гематиту (Fe2O3) за ціною 31 у. о./t. Яку партію Ви придбали б для отримання заліза прямим відновленням водню? Який економічний ефект (різниця витрат на сировину) при цьому отримаєте? Прийміть вартість вод­ню за 0,25 у. о./m3.

Ситуація 2. Проаналізуйте ситуацію. В автопарку, де Ви працюєте менеджером, був укладений контракт на перевезення 300 штук залізобетонних панелей розміром 7 ? 1,5 ? 0,2 m. Об’ємна маса панелей ? = 2800 kg/m3. Вартість контракту становить 2000 грн. Ванта­жопідйомність панелевозів 10 t і вони можуть працювати на бензині вартістю 1 у. о./l, густина якого ? = 800 kg/m3, а теплота згорання
q = 40 MJ/kg і на природному газі (СН4), вартістю 5 у. о. за один балон з масою газу 30 kg. Теплота згорання газу q = 36 MJ/m3, коефіцієнт корисної дії ? = 36 %. Відстань транспортування вантажу 20 km. Сертифікат палива: бензин містить 0,01 % сірки, а газ — 0,02 %.
На основі відповідних розрахунків дайте відповідь чи зробіть висновки:

 • Яка робота буде виконана під час перевезення панелей?
 • Які витрати бензину та газу у разі виконання всього замовлення?
 • Який вид палива економічно доцільний?
 • Про екологічну безпеку палива.
 • Кількість панелевозів на перевезення всього вантажу, якщо в контракті обумовлений термін 5 діб.
 • Про прибуток автопарку, якщо оклад водія складає 80 у. о. за місяць.
 • Про частину заробітної плати водія за виконану роботу.

 

Тренінги

№ 1. Прийняти рішення, в якому регіоні країни № 1 чи № 2 економічно доцільніше побудувати електростанцію (з огляду на прибут­ковість), якщо 1kWh електроенергії на ринку коштує 0,15 грн од. за таких умов:

У регіоні 1 електростанцію можна побудувати поруч з нафтопереробним заводом, який продає мазут з теплотою згорання q = 7 Gcal/m3, густиною ? = 800kg/m3, при коефіцієнті конверсії теплової енергії в електричну ? = 30 % за ціною 60 грн од. за тонну.

У регіоні 2, куди можна поставляти вугілля з теплотою згорання q = 25 MJ/kg, з коефіцієнтом конверсії теплової енергії в електричну ? = 25 % за ціною 40 грн од. за тонну.
Приймаючи рішення, врахувати екологічні проблеми (викиди в атмосферу диоксиду сірки), якщо мазут містить 4 % сірки, а вугілля 3 %.

№ 2. Прийняти рішення, яке обґрунтувати розрахунками, в якому регіоні країни А чи В, економічно доцільніше розмістити продуктивні сили з виробництва азотних добрив з огляду на такі умови:

 • у регіоні Аможна виробляти карбамід у кількості 250 тис. тонн за рік. У регіоні В— аміачну селітру в кількості 400 тис. тонн за рік;
 • собівартість 1 тонни триоксонітрату амонію (аміачної селіт­ри) — 50 у. о.; карбаміду — вдвічі більша;
 • на ринку ціна добрива складає 400 у. о. за одну тонну поживної речовини (азоту);
 • витрати на маркетингові дослідження та на транспортування до ринку складають 2 у. о. за тонну для регіону А та 5 у. о. за тонну для регіону В.

№ 3. Агентство з обслуговування пасажирів має два автобуси на 60 місць і чотири мікроавтобуси на 20 місць. Кожного дня впродовж 6 годин автобуси обслуговують 280 — 360 туристів, виконуючи три рейси в межах міста на відстань 50 km; вартість квитка 1 у. о. Потужність двигуна автобуса 200 h.p., потужність двигуна мікроавтобуса 100 h.p. Транспортні засоби можуть працювати на природному газі, q = 40 MJ/m3 або на дизельному паливі, q = 35 MJ/kg. Коефіцієнти корисної дії двигунів однакові і дорівнюють ? = 36%. Вартість 1 літра дизпалива 0,5 у. о., а його густина ? = 0,8 g/cm3, а 1 балон скрапленого природного газу з масою газу 30 kg коштує 5 у. о. Сертифікат палива свідчить про те, що вміст сірки в обох видах палива однаковий і становить 0,03 %.
Виконайте необхідні розрахунки, виходячи з яких дайте відповідь:
а) скільки палива необхідно на добу для обслуговування пасажирів кожним з видів транспорту;
б) яке паливо економічно доцільніше використовувати;
в) яке паливо екологічно привабливіше (з огляду на викиди в атмосферу диоксиду сірки);
Дайте пропозиції економічно доцільної схеми експлуатації транспортних засобів у разі 100 % завантаження автобусів та 60 % завантаження мікроавтобусів.
Оцініть економічний прибуток агентства без врахування заробітної плати водіїв та обслуговуючого персоналу за різних рівнів завантаження.
Оцініть економічний прибуток (чи збиток) агентства, якщо врахувати оклад водія 300 у. о. та екскурсовода 80 у. о. залежно від вибраної схеми експлуатації транспорту.
Виберіть варіант експлуатації транспорту та обслуговуючого персоналу для беззбиткової роботи агентства.


9. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО
КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

 

Поточний контроль

Поточне оцінювання знань студентів здійснюється за 40-баль­ною системою.
Об’єктом поточного контролю знань студентів є:

 • систематичність та активність роботи протягом семестру над вивченням програмного матеріалу дисципліни (максимальна оцінка — 20 балів);
 • рівень виконання модульних завдань для студентів заочної форми навчання, виконання та захист контрольної роботи (максимальна оцінка — 20 балів).

1. Контроль систематичності та активності роботи студента протягом семестру базується на оцінюванні активності та рів­ня знань студентів під час обговорення питань семінарських занять. Шкала оцінювання становить: 0; 5; 10 та 15 балів.
Критерії оцінювання:
а) активність студентів в обговоренні питань семінарів вимірюється середнім значенням одержаних впродовж семестру оцінок:

 • за середньої оцінки нижче 2,5 студент отримує 0 балів;
 • за середньої оцінки в інтервалі 2,5—3,4 студент отримує 5 балів;
 • за середньої оцінки в інтервалі 3,5—4,0 студент отримує 10 балів;
 • за середньої оцінки вище 4,0 студент отримує 15 балів;
 • б) відвідування не менше 75 % семінарських занять оцінюється в 5 балів.

Максимальна оцінка — 20 балів складається із суми оцінок за успішне виконання пунктів а) та б).

2. Модульні завдання, які входять до загального порядку оцінювання поточної успішності студентів, передбачає проведення тестування за темами дисципліни.
З дисципліни «Технологічні процеси галузей промисловості» передбачається виконання двох модульних завдань.
Перше модульне завдання складається з 5 тестових запитань та 5 розрахункових завдань за темами курсу.
Друге модульне завдання складається з 5 комплексних задач за програмою курсу.
Оцінювання знань студентів за кожним модулем здійснюється за шкалою 0; 5 та 10 балів.
Порядок і час складання модульних завдань визначається кафедрою, включається до робочої програми і доводиться до студентів на початку семестру.

3. Студенти, які проявляють особливу зацікавленість у вив­ченні дисципліни, беруть участь у науковій роботі, в студентських конференціях та конкурсах, і за результатами оцінювання не набрали 40 балів, мають право додатково отримати 5 балів до загальної оцінки поточної успішності.

4. Результати поточного контролю знань студентів у цілому оцінюються в діапазоні від 0 до 40 балів.
Результати поточного контролю знань студентів, які отримали 20 і більше балів, вносяться до заліково-екзаменаційної відомості без переведення їх у 4-бальну систему.
У разі невиконання поточного контролю з об’єктивних причин, студент має право за дозволом декана скласти їх до останнього семінарського заняття. Порядок складання визначає викладач дисципліни на потоці.

5. Залік виставляється за результатами поточного контролю за умови одержання студентом не менше 20 балів. Якщо за результатами поточного контролю знань студент отримав менше 20 балів, він не одержує заліку.
У разі невиконання поточного контролю з об’єктивних причин студент має право за дозволом декана скласти їх до останнього семінарського заняття. Порядок складання визначає викладач дисципліни на потоці.


10. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 • Агропромисловий комплекс України: стан, тенденції та перспективи розвитку. — К., 2000.
 • Горбатюк В. И. Процессы и аппараты пищевых производств. — М.: Колос, 2000.
 • Збожна О. М. Основи технології. — Тернопіль: Карт-бланш, 2002. — 486 с.
 • Колотило Д. М. Екологія і економіка. — К.: КНЕУ, 1998.
 • Колотило Д. М. і др. Міжнародні системи вимірювання в економіці. — К.: КНЕУ, 2000.
 • Колотило Д. М. і др. Технологічні процеси галузей промисловості. — К.: КНЕУ, 2003.
 • Колотило Д. М. Концепція сучасного природознавства. — К.: КНЕУ, 1998.
 • Колотило Д. М. Системи технологій і екологія промисловості. — К.: НМКВО, 1992.
 • Кортавов С. А. Технология машиностроения. — К.: Вища шк., 1984.
 • Мельник Л. Г. Эгологическая экономика. — Сумы, 2001. — 350 с.
 • Методичні вказівки до використання стандартів у графічному аналізі / А. Т. Соколовський та ін. — К.: КНЕУ, 2000.
 • Методичні вказівки щодо використання міжнародних систем одиниць фізичних величин Si та номенклатури речовин IUРАС. Колотило Д. М. та ін. — К.: КНЕУ, 1997.
 • Обладнання підприємств переробної та харчової промисловості Гулий І. С. та ін. — Вінниця: нова книга, 2001.
 • Пономаренко В. С., Сироштан М. А. та ін. Системи технологій.: Навч. посібник — Харків: ОКО, 2000. — 376 с.
 • Процеси и апараты пищевых производств / А. Н. Поперечный. — Донецк: ДГКИ, 1998.
 • Рог И. К., Мохорт А. В. Технология машиностроения с основами металлургии и металловедения. — К.: Вища шк., 1971.
 • Системи технологій галузей народного господарства. Дичковська О. В. — К.: ІСДО, 1995.
 • Строительные материалы и изделия. — К.: Вища шк., 1995.
 • Технология важнейших отраслей промышленности / Гимберг и др. — М.: ВШ, 1985.
 • Технология химической промышленности / А. А. Бондаренко. — К.: Вища шк., 1982.
 • Харчова промисловість України: стан і перспективи / Під ред. І. Р. Юхновського. — К., 2001.
 • Остапчук М. В., Рибак А. І. Система технологій. — К., ЦУЛ, 2003. — 886 с.
 • Заец А. С. Сахарная промышленность в Украине. Становление, развитие, реконструкция. — К.: Наук. думка, 2001.
 • Концепція розвитку хімічної промисловості України та заходи по її реалізації. — К.: НДІТЕХІМ, 2002. — 120 с.
 • Статистичний щорічник України за 2002 рік. / За ред. О. Г. Осауленко. — К.: Вид-во «Консультант», 2003. — 663 с.
 • Моніторинг макроекономічних та галузевих показників. — К.: Вид-во ПП ЕКМО, 2003. — С. 25.
 • Власюк В. С. Прогнозування ємності зовнішніх ринків продукції чорної металургії. — Економіка і прогнозування. — № 3, 2002. — С. 117—124.
 • Александрова В. П. Пріоритети технологічного розвитку економіки України. — Економіка і прогнозування. — № 1, 2003. — С. 76—85.
 • Паливно-енергетичний комплекс України. Міністерство палива та енергетики України. — К., 2002.
  Энергия атома. — № 3. — ЮУ АЭС.
 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2019 BPK Group.