лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Технологічні процеси галузей промисловості

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

5. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ — 16 годин
В ТОМУ ЧИСЛІ НА КОЖНУ ТЕМУ 2 год (по 45 хв)

План першого семінарського заняття

Питання на тему 1

1.1. Наукові основи і переваги Міжнародної системи фізичних величин SI над традиційними.
1.2. Основні фізичні величини та їх одиниці. Приклади.
1.3. Похідні одиниці фізичних величин. Приклади.
1.3.1. Похідні величини простору і часу. Приклади.
1.3.2. Похідні механічних величин. Приклади.
1.3.3. Похідні теплової величини. Приклади.
1.4. Позасистемні одиниці фізичних величин, що допущені до застосування нарівні з одиницями SI.
1.5. Неметричні одиниці, що застосовуються в англомовних країнах. Приклади.
2. Міжнародна система номенклатури речовин IUPAC і ASE. Приклади.

 

Задачі зі застосуванням
фізичних величин та їх одиниць
SI

Задача 1. Сім’я, яка проживає в 4-х кімнатній квартирі. Для побутових потреб витрачає в місяць 250 kWh електроенергії. Розрахувати:
а) кількість вугілля, яке спалене на ТЕС для виробництва вищевказаної кількості електроенергії, якщо теплотворна властивість вугілля  з коефіцієнтом конверсії
б) рентабельність виробництва електроенергії, якщо ціна за
1 kWh = 15,6 коп. Вартість 1 т вугілля в затратах виробництва електроенергії палива складає 70 %.

Задача 2.
Розрахувати вартість мазуту для електростанції потужністю
1 MW.
Розрахувати питому теплоту згорання, коефіцієнт конверсії та ціну мазуту прийняти за даними довідника.


План другого семінарського заняття

Питання на тему 2

1. Нагрівання та охолодження в процесах виробництва та устаткування для їх здійснення.
2. Способи передачі теплоти та їх закономірності.
3. Теплоносії в процесах нагрівання та охолодження матеріалів.
4. Способи нагрівання матеріалів електричним струмом та їх економічна доцільність.
5. Теплообмінні апарати, їх конструкції, принципи роботи та техніко-економічні показники.
6. Апаратурні схеми компресорних холодильних установок та їх техніко-економічні показники.

 

Розв’язання задач на тему 2

1. Розрахувати ліміт на газ на рік для котельного цеху підприємства, яке працює в одну зміну і повинно виробити та реалізу-
вати:
а) гарячу воду (t2 = 95°C) у кількості 2 m3 на годину;
б) пару в кількості 1 t на годину.
Питома теплоємність води 4200 J/kg°C; питома теплота пароутворення води 2,3 ? 106 J/kg; густина природного газу 0,72 kg/m3; втрати теплоти 10 %.
2. Розрахувати кошти на один квартал для оплати за газ у разі роботи котельного цеху підприємства в одну зміну, яке виробляє і реалізовує:
а) гарячу воду (t2 = 95°C) в кількості 2 m3 на годину;
б) пару в кількості 1 t на годину. Ціну на газ прийнято 60 доларів за 1000 m3.

 

План третього семінарського заняття

Питання на тему 2

1. Екстрагування в технології і його застосування для виготов­лення продуктів.
2. Процеси випаровування і апарати для їх здійснення.
3. Абсорбція і адсорбція в технології виробництв.
4. Перегонка і ректифікація в промисловості.
5. Способи, процеси та апарати для сушіння матеріалів.

 

Розв’язати задачі на тему 2

1. Розрахувати продуктивність безперервно діючого ротаційного екстрактора, який використовується в бурякоцукровій промисловості, повний об’єм якого 10 м3, а тривалість активного екстрагування 1,5 години. Питоме навантаження сировиною корисного об’єму екстрактора 300 кг/м3.
2. На склад силосного типу кондитерської фабрики надійшло 2 тис. т цукру з вологістю 0,5 %. Після місячного зберігання 1 тис. т цукру передали на виробництво з вологістю 0,8 %. Після двомісячного зберігання другу тис. т цукру передали на виробництво з вологістю 0,9 %. Підрахувати, на яку суму на складі утворилось неоприходуваного цукру?

 

План четвертого семінарського заняття

Питання на тему 3

1. Види палива, сучасний стан та перспективи розвитку в Україні.
2. Сировина, техніка і технологія виробництва електроенергії на ТЕС.
3. Охарактеризуйте техніку і технологічні процеси виробництва електроенергії на АЕС.
4. Техніка і технологія виробництва електроенергії на ГЕС і ГАЕС.
5. Сучасний стан, перспектива розвитку нетрадиційної енергетики України на прикладах ВЕС, ПЕС та СЕС.

 

Розв’язати задачі на тему 3

Задача 1.
Скільки треба заплатити за мазут (ціна 65 грн за одну тонну) для того щоб забезпечити роботу Київської ТЕЦ-6 — двох енергоблоків потужністю по 250 MW протягом лютого, якщо h = = 50 %. Теплота згорання мазуту q = 38 Мj/m3, густина мазуту r = = 0,95 g/cm3.

Задача 2.
Яке вугілля краще використати за умови, що одна тонна кожного коштує однаково?
а) q = 6800 kcal/kg
б) q = 7,5 kW·h/kg

 

План п’ятого семінарського заняття

Питання на тему 4

 • Технологічні процеси металургії.
 • Системи технологій чорної металургії.
 • Техніко-економічні показники та продукти доменного виробництва.
 • Суть, значення та основні закономірності електрохімічних процесів.
 • Системи електрохімічних технологій.

 

Розв’язати задачі на тему 4

 

 • Скільки чавуну евтектичного складу (4,3 % С) можна отримати методом доменного відновлення з 5 t руди, в якій вміст гематиту становить 80 %? Скільки коксу (98 % С) і повітря потрібно для забезпечення цього процесу?

Основні стадії: 1) отримання монооксиду вуглецю;
2) відновлення Fe2O3 оксидом вуглецю.
2. Скільки оксиду алюмінію можна добути з 1t бокситу із вмістом глинозему Al2O3 40 %? Якщо при вилуговуванні вихід від теоретичного становить 90 %, скільки 80 % розчину лугу NaOH потрібно для цього?
Основні стадії процесу:
1) взаємодія бокситу з гідроксидом натрію з утворенням NaAlO2;
2) утворення тригідроксиду алюмінію з NaAlO2;
3) розклад тригідроксиду алюмінію.


План шостого семінарського заняття

Питання на тему 5

 • Визначити галузеву структуру машинобудування України.
 • Обґрунтувати основні проблеми та перспективи розвитку машинобудівельного комплексу.
 • Провести аналіз динаміки обсягів виробництва верстатів і з’ясувати причини зменшення обсягів виробництва.
 • З’ясувати основні способи виробництва деталей машин і механізмів.
 • З’ясувати які рекомендації доцільно використовувати, вибираючи спосіб виготовлення заготовок залежно від будови конс­трукційних матеріалів.
 • З’ясувати основні загальні техніко-економічні параметри, які характеризують досконалість технологічного процесу виготов­лення виробів.
 • З’ясувати основні принципи визначення норм витрат матеріалів та енергії для формоутворення заготовок.

 

Розв’язати задачі на тему 5

Задача 1. Визначити квартальну витрату (tn) та коефіцієнт використання легованої сталі 18 ? 2 М за умов, що програма випуску виробів на квартал 4000 шт., норма витрати сталі на один виріб 12 kg, чиста маса деталі 9 kg.
(Відповідь: КІМ = 0,75; m = 48 t)

Задача 2. На заводі А виготовляють заготовки чистою масою 21 kg у разових пісчано-глиняних формах з коефіцієнтом викорис­тання металу 0,7. На заводі Б ті ж самі деталі виготовляють за моделями, які виплавляються. Норма витрат матеріалу при цьому складає 28 kg. Річна програма на заводі А і Б однакова 10000 деталей за рік.
Визначити:

 • річну потребу матеріалу на заводі А і Б;
 • коефіцієнт використання матеріалу на заводі Б;
 • на якому заводі доцільно виготовляти заготовки, і яким методом.

(Відповідь: 1 — на А ® H = 30 kg; mрічн. А = 300
2 — на Б ® КВМ = 0,75; mБ = 280
3 — на заводі Б)
Задача 3. Чиста маса виробу складає 38 kg. Річний випуск 5000 шт. Діючий коефіцієнт використання матеріала 0,7. Підприємство планує збільшити його до 0,75. Ціна 1 kg матеріала 1,0 у. о.
Визначити:

 • діючу і планову норми витрат матеріалу;
 • річну економію від підвищення КВМ у натуральному і вартісному вимірах.

(Відповідь: Hg = 2 H, 5 tn; HП = 253,3 tn; mек = 18,2 або
Ст = 18200 у. о.)

 

План сьомого семінарського заняття

 

Питання на тему 6

1. Основні закономірності перебігу хіміко-технологічних процесів. Стан рівноваги та способи його зміщення.
2. Каталітичні процеси в хімічній галузі. Виробничі технології на основі каталітичних процесів.
3. Типові технологічні процеси під час виробництва мінеральних добрив.
4. Електрохімічні процеси в хімічному виробництві.

 

Розв’язати задачі на тему 6

Розв’язання задач з використанням теоретичного матеріалу, викладеному в даній темі.
Приклади задач, що пропонуються до розгляду на практичному занятті.
Задача 1. Розрахуйте, як зміниться продуктивність процесу синтезу аміаку при збільшенні тиску в апараті вдвічі.

Задача 2. Скільки m3 сірководню з вмістом домішок 4 % потрібно взяти для отримання 100m3 діоксиду сірки, якщо вихід в технологічному процесі становить 95 %?

Задача 3. Скільки подвійного суперфосфату з вмістом основної речовини 97 % потрібно взяти замість 5t преципітату з вмістом домішок 4 %, щоб вміст поживної речовини був однаковим.
Задача 4. Скільки вуглекислого газу (в m3 та в t) можна отримати з 10t вапняку, якщо вміст домішок становить 7 %, а вихід в процесі випалювання — 92 %.

План восьмого семінарського заняття

Питання на тему 7

 • Сировина для виробництва будівельних матеріалів, її техніко-економічні показники.
 • В’яжучі будівельні матеріали: характеристика сировини, технологічні процеси отримання, класифікація та застосування.
 • Технологічні процеси отримання бетонів та залізобетонів і техніко-економічні показники щодо їх використання.
 • Технологічні процеси отримання керамічних будівельних матеріалів.
 • Технологічні процеси отримання полімерних будівельних матеріалів.

 

Розв’язати задачі на тему 7

 • суть конверсії (перетворення) сировини на готову продукцію на стадії технологічного процесу (задача 1);
 • використання природничих законів (закон збереження маси, закон збереження енергії, Перший закон термодинаміки, закон Гесса, стехіометрія, поняття про умовне паливо) під час розв’я­зання практичних задач з матеріало- та енергозабезпечення технологічних процесів (задачі 1, 2, 3, 8, 11);
 • розрахунок витратних коефіцієнтів сировини та енергії на виробництво одиниці продукції (задачі 3, 8, 11);
 • визначення якості сировини, вибір сировини за економічними та технологічними показниками (задача 4);
 • визначення фізичних властивостей сировини та продукції (задача 6);
 • розрахунки матеріальних балансів (задачі 9,11);
 • розрахунки вартості сировини на виробництво одиниці продукції (задачі 10, 11);
 • визначення виходу продукції з одиниці сировини (задачі 13, 14).

 

План дев’ятого семінарського заняття

Питання на тему 8

1. Галузева характеристика АПК.
2. Основні технологічні процеси бурякоцукрового виробництва та їх характеристика.
3. Технологічні процеси і типове устаткування хлібобулочного виробництва.
4. Основні технологічні процеси пивоваріння.
5. Технологія виробництва кисломолочних продуктів та масла.
6. Техніко-економічна ефективність та перспективи розвитку бурякоцукрового виробництва, пивоваріння та молочної промисловості.

 

Розв’язати задачі на тему 8

Задача 1. Розрахуйте норму витрат повітря (m3), потрібного для одержання діоксиду сірки з 200 kg сірки, що містить 3 % домішок.

Задача 2. З якою кількістю (kg) подвійного суперфосфату Ca(H2PO4)2 в ґрунт буде внесена така ж кількість засвоюваного фосфору, що і з 500 kg фосфоритного борошна, яке містить 75 % Ca3 (PO4)2.

Задача 3. Визначте вартість вапняку (ціна 55 грн за 1 t), що містить 10 % домішок, необхідного для отримання 1 t гашеного вапна.

Задача 4. Визначте витрати води (t/s) та природного газу (m3/s) на котельній установці для одержання теплової потужності в опалювальній мережі 1 Mcal/s, якщо оборотна вода підігрівається з 80 до 98°С. Молярна теплота згоряння газу 890 kJ/mol. Питома теплоємність води 4,19 kJ/(kg·K). Коефіцієнт конверсії установки 40 %.

Задача 5. Заводський автофургон проїхав відстань 400 km за 5 h, при цьому двигун розвивав середню потужність 80 kW при коефіцієнті конверсії 0,25. Скільки бензину заощадив водій у рейсі, якщо норма пального складає 40 l/100 km.


 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.