лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Технологічні процеси галузей промисловості

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

3. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

Вступ. Предмет, завдання курсу і значення дисципліни
для підготовки бакалаврів економістів-менеджерів.
Проблеми і пріоритети розвитку промисловості України

Загальна характеристика промисловості. Основні поняття та визначення технологічних процесів. Визначальні фактори формування технологічного процесу виробництва продукції. Технічний, технологічний та економічний рівні виробництв промисловості. Науково-технічний прогрес галузей промисловості.
Тріада економічних категорій виробництва продукції та система грошових і матеріально-енергетичних потоків конверсії природного ресурсу в споживну вартість і відходи. Об’єктивні трансформаційні складності промисловості в період 1990—2000 рр.
Завдання реформаційних процесів у виробничій сфері. Позитивна динаміка зростання промисловості в період 2000—2005 рр. Сучасна промислова політика розвитку наукомістких та високотехнологічних галузей виробництва.

Тема 1. Міжнародні системи вимірювання
та номенклатура речовин
у підприємницькій діяльності

Теорія і практика вимірювання фізичних величин. Фізичні величини, їх основні і похідні одиниці системи SI. Неметричні одиниці, що застосовуються в англомовних країнах. Співвідношення одиниць роботи, потужності та ін. Одиниці вимірювання та обліку елементів, їх коди зовнішньоторговельних даних ООН. Міжнародні системи номенклатури речовин ІUPAC та ASE. Система­тичні, традиційні та тривіальні назви речовин, які використовуються в виробництві, науці, торгівлі та побуті.

 

Тема 2. Теплові і масообмінні процеси
в промислових технологіях

Способи виробництва, передавання теплоти й основні їхні закономірності. Теплоносії в процесах нагрівання та охолодження матеріалів. Теплообмінні апарати, які найчастіше застосовуються в технологічних процесах. Охолодження середовища та спрощені апаратурні схеми холодильних установок.
Масообмінні процеси в технологіях виробництв. Процеси випаровування, конденсації; екстрагування, ректифікації в технологіях виробництв продукції та їхнє апаратурне оформлення. Сорбційні процеси. Технологічні процеси сушіння матеріалів та їхнє апаратурне оформлення.

 

Тема 3. Технологічні процеси виробництв
паливно-енергетичного комплексу
та їх техніко-економічні показники

Паливо, його класифікація та властивості. Види природного палива. Технологічні процеси переробки палива. Застосування високотемпературних та каталітичних процесів. Коксування та газифікація твердого палива. Перегонка нафти та крекінг нафтопродуктів. Штучне паливо, його характеристика та застосування.
Методи отримання електричної енергії. Екологічні та економічні проблеми ТЕС, ГЕС, АЕС. Ефективність використання елек­тричної енергії. Проблеми ядерної енергетики та альтернативні види енергії в ХХІ столітті. Вітрові (ВЕС), сонячні (СЕС) електростанції, їх економічна та екологічна перевага виробництва елек­троенергії.

 

Тема 4. Технологічні процеси
та техніко-економічний аналіз
металургійного комплексу

Виробництво чорних та кольорових металів та їх сплавів.
Традиційні методи отримання чавуну та сталі: доменний процес, конвертерні методи, електрометалургія. Види сировини та техніко-економічні характеристики технологічних процесів отри­мання чавуну і сталей.
Виробництво кольорових металів на прикладі алюмінію і титану. Сировина для отримання алюмінію і титану. Технологічні процеси отримання металів застосуванням електрохімічних процесів. Сплави на основі кольорових металів та їх використання.
Порошкова металургія, її значення в промисловості. Типова технологічна схема порошкової металургії: поєднання фізико-хімічних, механічних процесів та їх комбінування.
Корозія металів, її види. Способи захисту металів і сплавів від корозії. Економічні аспекти та значення боротьби з корозією.

Тема 5. Технологічні процеси
виробництв машинобудування

Поняття про машину та її елементи. Основні етапи виготовлення машин. Основні техніко-економічні показники машин. Структура технологічного процесу механічної обробки. Оцінка техніко-економічної ефективності технологічного процесу.
Виготовлення заготовок литтям. Лиття в піщано-глиняні форми та спеціальні види лиття. Техніко-економічні показники металообробного виробництва.
Обробка металів і сплавів методом пластичної деформації: прокатування, волочіння, пресування, штампування.
Технологічні процеси при одержанні нероз’ємних з’єднань. Фізична суть і класифікація способів зварювання. Контроль за якістю зварних з’єднань. Поняття клеєння, клепання.
Механічна обробка заготовок деталей машин. Основні поняття про якість і точність обробки деталей. Види обробок заготовок. Основні способи обробки металів і сплавів різанням. Нові методи обробки заготовок: електроіскровий, електрохімічне полірування, електрохімічна розмірна обробка, ультразвукова обробка, плазмова обробка.

 

Тема 6. Процеси виробництв
базових технологій хімічної промисловості

Значення хімічної продукції та її класифікація. Виробництво неорганічних матеріалів. Застосування каталітичних процесів на виробництві кислот, аміаку. Плазмохімічні процеси при отриманні азотної кислоти.
Мінеральні добрива, їх класифікація та застосування. Виробництво аміачної селітри, карбаміду, суперфосфатів. Галургічний та флотаційний методи отримання калійних добрив.
Поняття про високомолекулярні сполуки. Класифікація полімерів та основні методи їх отримання. Поліетилен високого, середнього і низького тиску. Радіаційно-хімічні процеси при вироб­ництві полімерів. Пластмаси, їх види, виробництво, застосування.
Технологічні процеси у виробництві синтетичного каучуку та гуми. Техніко-економічні показники виробництв хімічної промисловості.

Тема 7. Технологічні процеси виробництва
деяких будівельних матеріалів

Класифікація і значення будівельних матеріалів. Властивості будівельних матеріалів. Керамічні матеріали, їх виготовлення та шляхи підвищення ефективності вироблення. Високотемператур­ні процеси під час отримання портландцементу. Класифікація бетонів та технологічні процеси їх виготовлення.
Процеси виробництва полімерних будівельних матеріалів.

 

Тема 8. Технологічні процеси деяких виробництв
агропромислового комплексу

Технологічні процеси виробництва цукру, солоду та пива. Сировина, матеріали, технологічні процеси та розрахунки матеріального балансу хлібобулочних виробів. Ефективність пивоварного виробництва. Технологія виробництва коров’ячого молока, кисломолочних продуктів та вершкового масла. Економічні показ­ники виробництв молочних продуктів.


 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2019 BPK Group.