лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Технологічні процеси галузей промисловості

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Вченою радою університету
Протокол № 9
від «27» 05 2004 р.
Вчений секретар університету
__________ Ю. І. Кусий

 

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з дисципліни «Технологічні процеси
галузей промисловості
»
для спеціальності 6201/1 і 6201/2
УХВАЛЕНО
На засіданні кафедри
менеджменту
Протокол № 6
від «12» травня 2004 р.
Завідувач кафедри
________ С. М. Соболь

 

Погоджено
Начальник відділу
організаційного забезпечення
навчального процесу                                                                 ________ Жданович А. Д.
Начальник науково-методичного
відділу                                                                                        ___________ Субіна О. О.
Київ, КНЕУ 2005
СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ РОБОЧОЇ
НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ:
Робоча навчальна програма
розроблена за такою структурою:

1. Вступ.
2. Тематичний план дисципліни.
3. Зміст дисципліни за темами.
4. Плани лекцій.
5. Плани семінарських (практичних, лабораторних) занять.
6. Самостійна робота студентів.
7. Індивідуально-консультативна робота.
8. Методики активізації процесу навчання.
9. Система поточного і підсумкового контролю знання.
10. Рекомендована література (основна і додаткова).

 
1. ВСТУП
(до структури посібника)


Програма призначена для базової підготовки бакалаврів економістів-менеджерів.
Дисципліна «Технологічні процеси галузей промисловості» — це прикладна наукова дисципліна, яка розглядає сукупність знань з техніки, технології, організації виробництва, економіки та екології. Сучасне підприємство є складним виробництвом, оснащеним різновидною апаратурою: теплообмінниками, випарними апаратами, сушильними установками, фільтрами, центрифугами і т. п. У цих апаратах проходять технологічні процеси, які пов’язані з різними способами обробки сировини та матеріалів — тепловими, хімічними, фізико-хімічними, механічними, гідромеханічними та ін.
Методи і режими обробки матеріалів повинні вибиратися з урахуванням їх технологічних властивостей та техніко-економіч­них показників виробничих процесів.
Теоретичною основою курсу є описання закономірностей технологічних процесів, через знання яких формується техніко-еко­номічне мислення майбутнього менеджера.
Згідно з цим до програми введені узагальнюючі розділи з основ тепло- масопередачі, механічних та гідромеханічних процесів.
Програмою передбачено вивчення технологічних процесів основних галузей народного господарства України.
У підприємницькій діяльності здійснюється експлуатація, будівництво, реконструкція, модернізація та диверсифікація виробництв по проектній і паспортній документаціях з урахуванням завдань з енергозбереження.
Сучасний розвиток економіки держави ставить нові вимоги до спеціалістів народного господарства.
Перш за все, необхідно усвідомити: всі економічні показники підприємства та кількість і якість продукції безпосередньо залежать від рівня технологічних процесів, організації та управління виробництвом.
Науково-технічний прогрес у виробничій сфері викладається у посібнику комплексно з технологічними процесами галузей промисловості.
Вивчаючи елементи технологічного регламенту, які взаємопов’язані зі статтями затрат собівартості продукції та рентабельністю виробництва, студент розвиває своє економічне мислення, навчається самостійно і кваліфіковано вирішувати комплекс зав­дань, пов’язаних з реальними виробничими процесами, користуючись міжнародними системами вимірювання.
Проводячи аналіз будь-якого промислового виробництва, спеціаліст-менеджер повинен знати основні засоби, технологічні процеси цього виробництва, фундаментальні закони та прикладні закономірності цих процесів. При цьому в студентів виробляються навички системного підходу до оцінки технологічних процесів виробництва будь-якої продукції на підставі знання сировини виробничих затрат, показників якості продукції, попиту на ринку тощо.
Мета дисциплінинадати студентам знання з міжнародних систем вимірювання, номенклатурі речовин та технологічних процесів виробництва. Тобто формувати в студентів свідоме, науково обґрунтоване знання природничих законів і практики їх використання в техніко-економічному аналізі технологічних про­цесів виробництв за пріоритету науково-технічного процесу.
Завдання предмета — навчити студентів виконувати техніко-економічний і екологічний аналізи по структурі технологічного регламенту промислового виробництва. Навчити розраховувати раціональне використання природного ресурсу за матеріально-енергетичними балансами виробничих процесів його конверсії у споживну вартість.
Уміти об’єктивно оцінювати науково-технічний рівень виробництва, виконувати розрахунки матеріально-енергетичних балансів бізнес-планів, бути спроможним брати плідну участь в діяльності виробничої сфери щодо вирішення комплексних техніко-економічних і екологічних проблем.
Програма передбачає широкі можливості її інтерпретації під час творчого самостійного опрацювання.


2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ
«ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ ГАЛУЗЕЙ ПРОМИСЛОВОСТІ»

Найменування теми

Кількість годин, у тому числі

Стаціонарне навчання

Вечірній факультет

Заочний факультет

Усього

Лекції

Практичні заняття
і семінари

Індивід.

Самост.

Усього

Лекції

Практичні заняття
і семінари

Індивід.

Самост.

Усього

Лекції

Практичні заняття
і семінари

Індивід

Самост.

Вступ. Предмет, завдання кур­су і значення дисципліни для підготовки бакалаврів, економістів-менеджерів. Проблеми і пріоритети розвитку промисловості України

4

2

 

 

2

4

2

 

 

2

6

1

 

 

5

Тема 1. Міжнародні системи вимірювання та номенклатури речовин в підприємницькій діяльності

18

4

4

4

6

15

3

2

3

7

21

1

 

 

20

Тема 2. Теплові і масообмінні процеси в промислових технологіях

11

4

2

1

4

11

2

2

2

5

11

1

 

 

10

 

 Тема 3. Технологічні процеси виробництв паливно-енергетич­ного комплексу та їх техніко-економічні показники

19

6

2

3

8

16

3

2

4

7

21

1

 

 

20

Тема 4. Технологічні процеси та техніко-економічний аналіз металургійного виробництва

10

4

1

1

4

10

1

2

2

5

6

1

 

 

5

Тема 5. Технологічні процеси машинобудування

10

4

1

1

4

10

1

2

2

5

6

1

 

 

5

Тема 6. Процеси виробництв базових технологій хімічної промисловості.

11

4

2

1

4

15

3

2

3

7

16

1

 

 

15

Тема 7. Технологічні процеси виробництва деяких будівельних матеріалів

12

4

2

2

4

11

2

2

2

5

5

 

 

 

5

Тема 8. Технологічні процеси деяких виробництв аграрно-промислового комплексу

13

4

2

2

4

16

3

2

4

7

16

1

 

 

15

Усього

108

36

16

16

40

108

20

16

22

50

108

8

 

 

100

  


 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.